Kjemikaliesikkerhet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhet

HMS-retningslinje

Formål

OsloMet skal ha færrest mulig helseskadelig stoffer og produkter, og sikre at disse håndteres forsvarlig. Kjemisk stoffer skal oppbevares forskriftsmessig i forhold til miljø-, brann- og helsefare, og slik at ikke uvedkommende har tilgang.

Universitetets stoffkartotek skal inneholde oppdatert oversikt over kjemiske stoffer med tilhørende sikkerhetsdatablad eller informasjonsblad.

Farlige stoffer skal avhendes som farlig avfall. Stoffer som ikke lenger er i bruk skal saneres.

All bruk av kreftfremkallende, arvestoffskadelige stoffer eller bly/blyforbindelser skal registreres i et eksponeringsregister.  

Omfang

Retningslinjen gjelder for alle enheter som kjøper inn, oppbevarer eller bruker kjemiske stoffer. Den omfatter studenter og tilsatte.

Definisjoner

Kjemiske stoffer omfatter alle kjemikalier, kjemiske produkter og gasser som brukes og oppbevares på OsloMet.

Gasser omfatter gass under trykk og kryogene gasser.

Farlige stoffer er kjemiske stoffer som kan representere fare for helse, miljø eller som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige.

Stoffkartotek er et arkiv med oversikt over alle kjemiske stoffer i enheten.

Eksponeringsregister er en oversikt over arbeidstakere (studenter og ansatte) har arbeidet med eller kan ha blitt utsatt for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer samt bly og blyforbindelser.

ECOonline er universitetets elektroniske stoffkartotek. Eksponeringsregisteret er en integrert del av dette.

Sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig stoff. Sikkerhetsdatabladet skal foreligge i stoffkartoteket. Utforming og innhold skal tilfredsstille forskriftskrav.

Informasjonsblad er et forenklet sikkerhetsdatablad og  skal foreligge i stoffkartoteket for helseskadelige stoffer som det ikke kreves sikkerhetsdatablad for.

Substitusjonsplikt. Myndighetene pålegger, gjennom kjemikalieregelverket, virksomhetene å erstatte farlige stoffer med mindre farlige stoffer (substitusjon) så langt det lar seg gjøre.

Fagansvarlig/kursansvarlig/laboratorieveileder (arbeidsleder) er lærer/ingeniør/kursansvarlig eller andre som utarbeider studentoppgaver og veileder, bistår eller forestår tilsyn med studentene i deres praktiske arbeid.

Stoffkartotekkontakt koordinerer og står for daglig drift av stoffkartoteket på fakultet/institutt.

Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og at rutinene tilfredsstiller myndighetenes og universitetets krav.

Fagansvarlig/kursansvarlig skal følge opp kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og planlegge arbeidet slik at bruk av farlige stoffer i størst mulig grad unngås, og at farlige stoffer søkes erstattet med mindre farlige så langt mulig (substitusjon).

Oppgaver

Innkjøp og registrering

Innkjøpsrutinene skal sikre at

  • substitusjonsplikten ivaretas; planlegges innkjøp av et farlig stoff, må det vurderes om annet stoff kan benyttes eller om prosessen/forsøket kan endres slik at mindre farlige stoffer kan benyttes
  • stoffer som er eller kan være kreftfremkallende, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige eller som inneholder bly og blyforbindelser ikke kjøpes inn uten forutgående behovsanalyse og risikovurdering
  • kvantum normalt begrenses til maksimalt ett års forbruk
  • antall leverandører begrenses og at stoffkartotekkontakten benyttes som rådgiver ved valg av leverandør
  • alle stoffer registreres i ECOonline med nødvendig informasjon

Oppbevaring

Stoffer må oppbevares slik at

  • ingen uforvarende kan komme i kontakt med farlige stoffer
  • uvedkommende ikke har tilgang til farlige stoffer
  • brannfarlig vare og brannfarlige gasser oppbevares brannsikkert
  • gassflasker oppbevares slik at de ikke kan velte og slik at lekkasjer ikke oppstår
  • giftige stoffer oppbevares innelåst 

Bruk og opplæring

All bruk av farlige stoffer skal risikovurderes før arbeidet starter.

All bruk av kjemiske stoffer skal risikovurderes med hensyn på gravide. Gravide kan ha behov for spesiell tilrettelegging.

Alle ansatte og alle studenter som bruker kjemiske stoffer skal ha opplæring i sikker bruk og i bruk av stoffkartoteket.

Alle ansatte og alle studenter som i sitt arbeid kan utsettes for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer samt bly og blyforbindelser skal registreres i universitetets eksponeringsregister.

Verneutstyr skal være tilgjengelig, og ansatte og studenter skal ha nødvendig personlig verneutstyr.

Avtrekkskap og andre faste installasjoner skal ha regelmessig tilsyn.

Stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert.

Verneombudet skal ha tilgang til stoffkartoteket.

Avhending og sanering

Enhetene skal ha rutiner som sikrer avhending av farlig avfall minst en gang i året. Stoffer som ikke lenger er i bruk skal saneres.

Avvik

Uhell, nesten-uhell og brudd på rutiner skal meldes som avvik.

Dokumentasjon

Rutiner skal bygge på skriftlige prosedyrer.

All informasjon og opplæring som gis ansatte og studenter skal være skriftlig, og det skal dokumenteres hvem som har fått hvilken opplæring.

Ansvars- og oppgavefordeling skal dokumenteres.

Interne dokumenter

Kontakt

Kontakt