Biologisk materiale | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Biologisk materiale

Biologisk materiale

HMS-retningslinjer om biologisk materiale.

Formål

OsloMet skal oppbevare og håndtere biologisk materiale forsvarlig, og sikre at ikke ansatte eller studenter utsettes for smitterisiko. Stoffer som ikke lenger er i bruk skal saneres.

Omfang

Retningslinjen gjelder for alle enheter som kjøper inn, oppbevarer eller bruker biologisk materiale. Retningslinjen gjelder både studenter og ansatte.

Definisjoner

Biologisk materiale omfatter biologiske faktorer og helsefarlig biologisk materiale.

Biologiske faktorer er levende eller døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker.

Helsefarlig biologisk materiale er biologiske faktorer som kan forårsake helsefare. Biologiske faktorer deles i 4 smitterisikogrupper etter deres evne til å forårsake sykdom, hvor alvorlig sykdommen er og faren for videre spredning.

Fagansvarlig/kursansvarlig/laboratorieveileder (arbeidsleder) er den eller de som har ansvar for utarbeidelsen av studentoppgaver eller veiledning i laboratoriet.

Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at det etableres rutiner som tilfredsstiller myndighetenes og universitetets krav og at det kan dokumenteres at rutinene følges.

Fagansvarlig/kursansvarlig/laboratorieveileder skal planlegge arbeidet slik at helserisikoen blir så lav som mulig.

Oppgaver

Innkjøp og registrering

Innkjøpsrutinene skal ivareta at

 • innkjøp er vurdert med hensyn på helsefare
 • det ikke kjøpes inn større kvantum enn nødvendig
 • antall leverandører begrenses
 • produktene registreres

Hvis ikke informasjon om biologisk materiale legges inn i stoffkartoteket, må enheten opprette at annet register for slike stoffer. Registeret skal inneholde informasjon om

 • navn; eventuelt også leverandør og artikkelnummer
 • kvantum
 • oppbevaringssted

Oppbevaring

Biologisk materiale skal oppbevares slik at

 • ingen uforvarende kan komme i kontakt med dem
 • uvedkommende ikke har tilgang

Bruk og opplæring

Alle ansatte og alle studenter som bruker biologisk materiale skal ha opplæring i sikker bruk.

Bruk av biologiske faktorer og helsefarlig biologisk materiale skal risikovurderes. Biologiske faktorer kan være helseskadelige selv om de ikke forårsaker smittsomme sykdommer. Under spesielle forhold kan enkelte danne giftstoffer (toksiner) – og de kan være kraftige (eks.: botulisme-, stivkrampe-, difteri-, dysenteribakterien (type 1) og toksiske e.coli-stammer).

 • Enkelte arbeidstakere bør ikke arbeide med biologiske faktorer.
 • Gravides arbeid med biologisk materiale skal risikovurderes spesielt.
 • Nødvendig verneutstyr skal finnes på arbeidsplassen.
 • Verneinnretninger skal kontrolleres regelmessig. 

Avhending og sanering

Biologisk materiale skal avhendes som smitte-/risikoavfall. Enhetene skal ha rutiner som sikrer årlig sanering.

Interne dokumenter

Eksterne ressurser

Kontakt

Kontakt