Innsyn i tilsettingssaker | Personalforvaltning - Ansatt

Innsyn i ansettelsessaker

Innsyn i ansettelsessaker

I ansettelsessaker i offentlige virksomheter gjelder egne regler for hvilke dokumenter og opplysninger partene - alle søkerne til en stilling - har rett til å se under saksbehandlingen (se forvaltningslovforskriften kapittel 5.)

Søkers rett til opplysninger om seg selv

  • De deler av et dokument som inneholder faktiske opplysninger om en selv som har fremkommet i intervju eller ved innhenting av referanser.
  • Vurderinger om en selv. Dette gjelder likevel ikke vurderinger gjort av ansettelsesorgan/innstillingsmyndighet eller noen som har forberedt saken for dem, eller vurderinger fra søkerens nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller oppdragsgiver.
  • Skriftlig referat som gjengir hva parten selv har sagt i intervju eller annen samtale som ledd i ansettelsessaken, men ikke de vurderinger som har kommet frem i forbindelse med intervjuet/samtalen.

Søkeres rett til å gjøre seg kjent med opplysninger om de øvrige søkerne

  • Utvidet søkerliste innholdende navn og alder, utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet.
  • Søknader med vedlegg fra den eller de søkere som er innstilt til og/eller ansatt i stillingen. Innsynsretten gjelder også deler av dokumenter som inneholder faktiske opplysninger om den som er innstilt/ansatt, med mindre opplysningene er uten betydning for avgjørelsen.
  • Dersom et skriftlig referat fra intervju/samtale med den som er innstilt/ansatt inneholder nye opplysninger eller anførsler av betydning for saken, har man innsynsrett også i dette, med unntak for vurderinger.
  • Likevel ikke opplysninger om en annens persons helseforhold og andre opplysninger som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. En søker har altså ikke rett til innsyn i eksempelvis opplysninger om en innstilt eller ansatt søkers helseforhold, selv om dette skulle være inntatt i en søknad.

Innstillingen

Søkerne har rett til å få vite hvem som har blitt innstilt og i hvilken rekkefølge, samt eventuell dissens blant medlemmene av et eventuelt innstillingsutvalg og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.

Søkerne har ikke innsynsrett i den begrunnelse innstillingsmyndigheten har gitt, men denne begrensningen gjelder likevel ikke deler som inneholder nye faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken.