Sentrale HMS-aktiviteter | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Sentrale HMS-aktiviteter

Sentrale HMS-aktiviteter

Systematiske HMS-aktiviteter på virksomhetsnivå.

Planlegge

Enhet for HMS skal

  • utarbeide og vedlikeholde universitetets HMS-system
  • utarbeide og vedlikeholde sentral oversikt over regelverk og tilsynsmyndighet
  • utarbeide overordnet årshjul for HMS-arbeidet
  • utarbeide og revidere nødvendige retningslinjer
  • utarbeide opplæringsplan
  • sørge for at endringer i HMS-systemet kommuniseres ut i organisasjonen

Utføre

Avdelinger i Fellesadministrasjonen med sentrale støttefunksjoner skal innenfor sine kompetanse- og ansvarsområder utføre virksomhetsovergripende HMS-oppgaver.

Følge opp

Kontroll, evaluering og HMS-revisjon

Enhet for HMS forestår analyse av registreringer og oppfølging av avvik (ulykker, nesten-ulykker og HMS-avvik).

Enhet for HMS gjennomfører årlig HMS-revisjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i samarbeid med enhetene, og vurderer om det fungerer i praksis.

HMS-revisjonen skal kvalitetssikre det systematiske HMS-arbeidet og påse at svakheter og mangler fra tidligere revisjoner er fulgt opp.

Enhet for HMS utarbeider revisjonsplan som angir revisjonsprogram og tidsplan for revisjonen. Det utarbeides rapporter til fakulteter/fellesadministrasjonen.

HMS-avvik som avdekkes i HMS-revisjonen håndteres som avvik.

Rapportering

Enhet for HMS utarbeider samlerapport for HMS-revisjonene som vedlegges universitetets årlige HMS-rapport til styret.

Avdelinger i fellesadministrasjonen med ansvar for sentrale støttefunksjoner, rapporterer årlig til Enhet for HMS.

Universitetets årlige HMS-rapport utarbeides av Enhet for HMS, på bakgrunn av enhetenes rapporteringer og analyser av det systematiske HMS-arbeidet.

Forbedre (ledelsens gjennomgang på virksomhetsnivå)

Universitetets øverste ledelse skal gjennomgå HMS-systemet for å sikre at det er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt.

Ledelsens gjennomgang skal omfatte mulige behov for å endre overordnete mål og andre elementer i HMS-systemet og peke ut satsingsområder. Ledelsens gjennomgang skal baseres på HMS-dokumentasjon, rapporteringer, revisjon av HMS-systemet, endrede forhold og forpliktelsen til kontinuerlig forbedring.

Enhet for HMS samler inn og bearbeider bakgrunnsmaterialet.

Ledelsens gjennomgang skal dokumenteres.

Kontakt

Kontakt