Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok

Hovedverneombud og verneombud

Verneombudene er de ansattes representanter og veivisere i HMS-saker og skal være samarbeidspartnere for ledelse og ledere.

Hovedverneombud

Hovedverneombudet oppnevnes etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og gis betegnelsen "sentralt hovedverneombud" (SHVO).

SHVO skal:

  • samordne verneombudenes virksomhet, støtte og veilede disse i deres arbeid
  • være verneombudenes talsperson overfor rektor og i arbeidsmiljøutvalget
  • være sentral pådriver i HMS-spørsmål
  • representere ansatte og vernetjenesten i sentrale fora, og i det sentrale arbeidet med etablering og vedlikehold av det systematisk HMS-arbeidet
  • være fast medlem og representant for verneombudene i arbeidsmiljøutvalget
  • samarbeide med og rapportere til universitetets ledelse

Sentralt hovedverneombud skal ha en stedfortreder som tilstås en tidsressurs etter avtale. Rolle og oppgaver er som for SHVO i dennes fravær. Rolle og oppgaver kan spesifiseres i egne retningslinjer.

Verneombud

Verneombudene (VO) er arbeidstakernes representanter i saker som angår HMS og skal ivareta deres interesser i slike saker. Verneombudet skal rapportere tilbake til ansatte. Verneombudet skal varsle om forhold som kan medføre ulykke eller helsefare. Verneombudet velges for to år om gangen.

Linjeleder skal sørge for at verneombudet får tilstrekkelig tid og nødvendig opplæring, slik at vervet kan utføres på en forsvarlig måte. Verneombudet har rett til å delta på grunnopplæring i HMS og skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av ledelsen eller tilsynsmyndigheter innen HMS.

Verneombudet har varslingsplikt om forhold som kan medføre ulykke eller helsefare, og har rett til å stanse farlig arbeid om det foreligger umiddelbar fare for ansattes liv eller helse. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning innenfor ombudets verneområde. Verneombudets tilsynsrolle fritar ikke arbeidsgiver fra ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Vernetjenesten ved OsloMet

Informasjon om verneombud og verneombudsordningen ved OsloMet;

Kontakt


chatbot-portlet