Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et rådgivende samarbeidsorgan som skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved OsloMet.

Informasjon om møter, sakskart, referater, medlemmer og sekretariat.

Utvalgets mandat

Arbeidsmijløutvalget (AMU) er lovpålagt etter arbeidsmiljøloven (aml). AMUs rolle og oppgaver er nedfelt i aml kapittel 7 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

AMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Nærmere beskrivelse av AMUs  oppgaver og myndighet fremgår her, i tråd med Arbeidstilsynet.

 

Utvalgets sammensetting

AMU er sammensatt av fem medlemmer fra arbeidsgiversiden og fem medlemmer fra arbeidstakersiden. Alle medlemmene har personlige varamedlemmer. Arbeidsgiverrepresentantene utpekes av rektor. Arbeidstakerrepresentantene utgjøres av det sentrale hovedverneombudet (SHVO) og fire medlemmer som utpekes/oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene.

AMU kan opprette lokale arbeidsmiljøutvalg og andre underutvalg.

chatbot-portlet