Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et rådgivende og besluttende organ som behandler saker angår arbeidsmiljøet ved OsloMet.

Informasjon om møter, sakskart, referater og hvem som sitter i AMU.

Utvalgets mandat

AMU er et samarbeidsutvalg for planlegging og organisering i HMS-arbeidet - for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget er rådgivende og besluttende. AMU kan utarbeide og vedta tiltak for å verne om tilsattes sikkerhet og arbeidsmiljø. AMU har også et oppfølgingsansvar av tiltak som gjelder arbeidsmiljøet.

Utvalgets sammensetting

AMU er sammensatt av fem medlemmer fra arbeidsgiversiden og fem medlemmer fra arbeidstakersiden. Alle medlemmene har personlige varamedlemmer. Arbeidsgiverrepresentantene utpekes av rektor. Arbeidstakerrepresentantene utgjøres av hovedverneombudet og fire medlemmer som utpekes/oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene.

AMU kan opprette lokale arbeidsmiljøutvalg og andre underutvalg.

chatbot-portlet