Administrasjon av det systematiske HMS-arbeidet | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Administrasjon av det systematiske HMS-arbeidet ved OsloMet

Administrasjon av det systematiske HMS-arbeidet ved OsloMet

Overordnet systematisk HMS-arbeid og internkontroll HMS

HMS-leder

HR-direktør har delegert systemansvar for universitetets HMS-arbeid fra rektor. HR-direktør leder arbeidet i Avdeling for HR/HMS og er hovedkontakt for tilsynsmyndigheter på HMS-området.

Avdeling for HR/ HMS

Enhet for HMS skal

  • utarbeide og vedlikeholde universitetets HMS-håndbok med overordnet beskrivelse av systemet inkludert overordnete føringer og retningslinjer
  • gjennomføre årlig HMS-revisjon (internkontroll HMS)

I tillegg har Avdeling for HR/ HMS ansvar for utvikling og drift av

  • HMS-temasider på nett
  • avvikssystem HMS
  • stoffkartotek og eksponeringsregister
  • laboratorie- og verkstedshåndbok

Avdeling for HR/ HMS skal også

  • være hovedkontakt for vernetjenesten, ha sekretariatsfunksjon for AMU og møte som observatør i læringsmiljøutvalget
  • utarbeide rapporter og være saksbehandler for rektor på HMS-området
  • følge opp tilsyn på HMS-området

Kontakt

Kontakt