Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok

HMS støttefunksjoner

Det skilles mellom sentralt og lokalt HMS-arbeid.

Sentrale støttefunksjoner

Avdelinger i Fellesadministrasjonen har innenfor sine kompetanse- og ansvarsområder ansvar for å følge opp myndighetskrav og universitetets egne krav.

Ansvar og oppgaver kan spesifiseres i egne retningslinjer.

Avdeling for HR

Avdeling for HR skal være universitetets overordnete kompetansesenter innen opplæring og innenfor områdene organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, herunder også oppfølging og tilrettelegging for den enkelte ansatte.

Avdeling for eiendom

Avdeling for eiendom har ansvar for sikkerhet, beredskap og forebyggende brannvern og skal bidra til at alle ansatte sikres et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø. Avdeling for eiendom har ansvar for at OsloMet følger opp myndighetskrav og egne målsettinger når det gjelder ytre miljø.

HMS-arbeid lokalt (i fakulteter og fellesadministrasjon)

Seksjon for HR skal være kompetanseenhet på HMS overfor ledere og ansatte i fakultetene.

Avdeling for HR har tilsvarende funksjon overfor ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen.

Oppgaver kan spesifiseres i egne retningslinjer.

Kontakt


chatbot-portlet