Overordnet årshjul HMS | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Overordnet årshjul for HMS-arbeidet

Overordnet årshjul for HMS-arbeidet

HMS-året følger studieåret. Årshjulet starter derfor 1.september og avsluttes 31.august påfølgende år. AMUs/og LAMUs arbeidsår følger kalenderåret.

I oversikten er tatt med aktiviteter i regi av Avdeling for HR, lokale aktiviteter med frister satt sentralt og noen viktige stoppunkt rundt styrebehandlinger.

Overordnet årshjul for HMS-arbeidet ved OsloMet

Tidspunkt - frist

Aktivitet

Ansvar

September - midt/slutt

AMU-møte

HR/HMS

Oktober - november 

Årlige arbeidsmiljøkartlegginger (medarbeiderundersøkelse og arbeidsmiljøsamtaler annet hvert år)

Fakultet/sentre/FA

Høsten Vernerunder  Fakultet/senter/FA

Desember 

Styret behandler langtidsplan og budsjett med overordnet risikoanalyse for OsloMet

Styret

Nov./Desember 

AMU-møte

HR/HMS

Desember - midt

Lokale HMS-handlingsplaner ferdigstilles

Fak/sentre/FA

Desember - slutt

Årsrapportene fra LAMU ferdigstilles og sendes AMU senest 31.desember.

HR/HMS

Januar

Utkast til AMUs årsrapport sendes AMU

HR/HMS

Februar 

AMU-møte

HR/HMS

Mars Årsrapport fra AMU behandles i universitetsstyret Universitetsstyret

Mars/april

Frist for oppdatering av lokal HMS-dokumentasjon ifm. HMS-revisjon

Fakultet/sentre/FA

Våren  Medarbeidersamtaler gjennomføres Alle personalledere

April - start

Oppstart internrevisjon av HMS

HR/HMS

April - slutt 

AMU-møte (ved behov)

HR/HMS

Mai - slutt

Internrevisjon av HMS avsluttes

HR/HMS

Juni - midt

AMU-møte

HR/HMS

 

Kontakt

Kontakt