HMS-aktiviteter i linjen | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

HMS-aktiviteter i linjen

HMS-aktiviteter i linjen

Slik kan man planlegge, utføre og evaluere HMS-aktiviteter i linjen.

Planlegge

Fakultetene/fellesadministrasjonen utarbeider årshjul for sitt HMS-arbeid basert på overordnet årshjul for HMS.

Årshjulet skal vise detaljert oversikt over når og hvordan HMS-arbeidet planlegges, utføres, følges opp og forbedres.

Linjeleder skal sørge for at ansatte involveres i gjennomføringen av planleggingsarbeidet.

Oversikt over lover, forskrifter og andre krav

Enhetene må etablere detaljert oversikt over regelverk og de krav som OsloMet stiller til den lokale aktivitet de utøver.

Utarbeidelse av HMS-mål, handlings- og tiltaksplaner

Årsplan for HMS med måltavle og indikatorer skal inngå i enhetens årlige plandokumenter og danne grunnlag for tiltaksplan med prioritet, kostnader, tidsfrister og hvem som er ansvarlig for gjennomføring.

Planarbeidet skal baseres på

  • kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • opplæringsbehov
  • HMS-utfordringer som avdekkes på andre måter

Prioritering av innsatsområder skal baseres på risikovurderinger av HMS-problemer og -utfordringer.

Resultatene fra kartlegginger, risikovurderinger og årsplan HMS med tiltaksplan er en del av dokumentasjonen for enhetens HMS-arbeid.

Enhet for HMS kan spesifisere krav til enhetenes planlegging av HMS-arbeidet i egne retningslinjer.

Utføre

Gjennomføring

Sentrale retningslinjer og fellesprosedyrer er bindende og må følges opp lokalt.

Enhetene skal gjøre nødvendige endringer i egne HMS-dokumenter, eventuelt utvikle nye i tråd med endringer i lov, forskrift og andre krav, og sikre at disse tas i bruk av ansatte og studenter.

Opplæringstiltak iverksettes i samarbeid med universitetets sentrale støttefunksjoner.

Avvik

Avviksregistrering er nødvendig for å avdekke og følge opp feil og mangler. Registrerte avvik er et nødvendig verktøy for analyse, rapportering, forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet.

Avvik omfatter ulykker, nestenulykker/uønskede hendelser og systemavvik. Avvik skal registreres og følges opp i tråd med høgskolens retningslinjer.

HMS-dokumentasjon

Enhet for HMS kan spesifisere krav til enhetenes HMS-dokumentasjon i egne retningslinjer.

Følge opp

Evaluering

Fakultetene og Fellesadministrasjonen skal utarbeide rutiner for hvordan eget HMS-arbeid skal evalueres og følges opp.

Resultat fra evalueringer dokumenteres.

Rapportering

HMS-rapportering i linjeorganisasjonen samkjøres med øvrig rapportering ved OsloMet.

Forbedre (Ledelsens gjennomgang)

Ledelsens gjennomgang skal baseres på evaluering av eget HMS-arbeid, rapporteringer, HMS-revisjon, endrede forhold og forpliktelsen til kontinuerlig forbedring.

Ledelsens gjennomgang skal dokumenteres.

Kontakt

Kontakt