Internasjonaliseringsmidler | Forskningsmidler - Ansatt

PES 2022: Økonomisk støtte til EU-prosjektutvikling og posisjonering for forskere ved OsloMet 2022

PES 2022: Økonomisk støtte til EU-prosjektutvikling og posisjonering for forskere ved OsloMet 2022

Skal du søke finansiering fra EU? Prosjektetablerings- og posisjoneringsmidler (PES/POS) fra Forskningsrådet skal bidra til å styrke OsloMets deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (HEU).

Prosjektetablerings- og posisjoneringsmidler er strategiske midler fra Norges forskningsråd (NFR) for å styrke norsk deltakelse og forbedre avkastningen i form av prosjektmidler under Horisont Europa. OsloMet søker hvert 2. år om et blokkstipend fra NFR, som skal deles ut til forskere som søker om EU-midler. Ettersom NFRs bevilgning for 2021-2022 til OsloMet (og de andre institusjonene) er redusert, kan det bli fremtidige endringer i PES-støtten ved OsloMet. Foreløpig vil det nedenfor være praksis inntil ytterligere justeringer.

Søk om POS og PES 2022

For å gjøre støtten lettere tilgjengelig, vil vi nå praktisere blokkfinansiering til prosjekter etter faste satser angitt i oversikten under, som skal distribueres automatisk til vertsinstituttene innen utgangen av året basert på antall innsendte søknader registrert i kommisjonens elektroniske søknadssystem. Enhetene forventes å dekke søknadsutgifter på forhånd.

Det betyr at du ikke trenger å søke om PES-midler på forhånd for søknader som sendes inn gjennom funding and tendersportalen, men kan forvente å få overført midlene innen utgangen av året i henhold til engangsbeløpene beskrevet nedenfor.

Dersom du er koordinator og har behov for ytterligere støtte, kan søkere søke om ytterligere PES-midler inntil 50 000 NOK per prosjektforslag. Dette betyr at et koordinatorforslag kan frigjøre totalt 150 000 NOK i PES-midler. Søknad om ytterligere koordinatormidler må være mottatt minimum 2 måneder før søknadsfrist.

Vennligst bruk dette skjemaet for å søke om tilleggsmidler som koordinator.

Vennligst bruk dette skjemaet for å søke om POS.

Er du i tvil om søknaden du skriver skal kvalifisere for PES-støtte? Send en e-post til Vera Østensen.

Forskere ved NIBR tar direkte kontakt med Bianca Pricope.

 • Aktiviteter dekket av PES-finansiering

  Prosjektetableringsstøtte (PES)

  • Konsortiummøter for prosjektutvikling mot utlysninger/tema
  • Anskaffelse av eksterne konsulenttjenester. OsloMet har en rammeavtale med Europa Media og Enspire Science Ltd. Anskaffelser må godkjennes av FoU-avdelingen før avtalen signeres. Kontakt Vera Østensen for mer informasjon.
  •  Kjøp ut for å kunne frigjøre tid til å skrive (ingen overhead eligible)
  • Pilotering (data, laboratorium, vitenskapelig assistent og mer)
  • Møtekonsortium

  Er du i tvil om hvorvidt søknaden du skal skrive kvalifiserer til PES-støtte? Send en e-post til Vera Østensen

   

  Posisjoneringsstøtte (POS)

  • Vitenskapelige og administrativt ansatte kan søke posisjoneringsmidler (POS)
  • Nettverksbygging: Bygge relasjoner med ledende europeiske miljøer
  • Kompetansehevende tiltak: Kurs, workshop
  • Deltakelse på EUs informasjonsdager om kommende utlysninger i Horisont Europa, samt tilhørende brokerage events og nettverkingssesjoner
  • Annen aktivitet for kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier

  Skal være posisjoneringsaktiviteter av interesse for institusjon, fakultet/senter og undertegnet av leder for forskningsstøtte + prodekan.

  Skjema som skal brukes til POS.

 • PES-støttebeløp per prosjekttype

  Støttebeløpene i PES2020 varierer, og henger sammen med prosjekttype og søkers rolle i det planlagte HEU-prosjektet, se tabellene nedenfor.  Alle støttebeløp er maksgrenser. 

  Koordinator – Utlysninger fra HEU, Eurostars and JTI

  Type prosjekt Engangsbeløp i NOK (ekstra midler søkes i parentes)
   Coordinator of Research & Innovation Action (RIA) 100 000 (50 000)
   Coordinator of Innovation Action (IA)
  Coordinator of Coordination and Support Action (CSA) 100 000
  Fast Track to Innovation (FTI) 100 000
  Eurostars
  Active and Assisted Living Programme (AAL)                    
    JTI (except: JTI ECSEL)
    ERA-NET COFUND
  COST (establish new networks)
    EIC Pathfinder Open 200 000
    EIC Open Challenge

   

  For finansieringskildene ovenfor som ikke er sendt inn gjennom EU-portalen – engangsbeløp deles ut først når vi har mottatt bekreftelse på akseptert innsending av kilden, inkludert innsendt søknad sendt inn via dette nettskjemaet (nettskjema.no). 

  Det er viktig at all PES/POS-finansiering er sporbar. Dette betyr at prosjektkontrollører bør kunne gi rapport om hvordan finansieringen ble brukt, knyttet til hvert prosjekt, PES og POS.

  Deltaker eller arbeidspakkeleder i samarbeidsprosjektene nevnt i tabellen over: engangsbeløp 60 000 NOK ved mottak av søknad og bekreftelse på innsendt og mottatt søknad fra finansieringskilde.


  Koordinator – Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) og European Research Council (ERC)

   

    Prosjekttype

    Maksbeløp i NOK

    MSCA Innovative Training Network (ITN)

    100 000

    MSCA – Research and Innovation Staff Exchange        
    (RISE)

   

    50 000

    MSCA – Co-funding of regional, national and
    international programs (COFUND)          

    MSCA individual Fellowships (IF)

    10 000

    ERC Starting Grant

   

    50 000
    (25 000 for runde 2 - automatisk gitt når intervju er gjennomført og sluttevaluering er mottatt)   

    ERC Consolidator Grant

    ERC Advanced Grant

  ERC Synergy Grant 100 000

   

  Annet

  Premier (søknadsskriving): 50 000 NOK

 • PES søknadsprosess

  Som beskrevet ovenfor vil alle forslag som sendes inn gjennom funding and tendersportalen motta blokkfinansiering som beskrevet innen utgangen av året basert på lister vi får fra portalen.

  Dersom du trenger ekstra midler som koordinator for prosjekter som beskrevet, vennligst bruk dette skjemaet for søknad.
  Hvis du søker om POS, vennligst bruk dette skjemaet for søknad.

  Dersom du søker på andre ordninger beskrevet i tabellen ovenfor som ikke er sendt inn gjennom funding and tenders-portalen, vennligst send en e-post til Vera Østensen kopi av innleveringsbekreftelsen og innsendt forslag. Dette vil da frigjøre blokkfinansiering som beskrevet i tabellen ovenfor.
  I tilfeller hvor flere enheter fra OsloMet deltar i samme aktivitet/søknad, er det kun hovedkontakten fra OsloMet og hennes/hans tilknyttede avdeling som får sperrebeløpet etter innlevering.

  Husk – alle søknader som sendes fra OsloMet krever at instituttleder/instituttleder har bekreftet støtte til forslaget – og at lokal forskningsrådgiver og økonomisk rådgiver har kvalitetssikret forslaget før det sendes.
  FoU, etter at finansielle aktiviteter er gjennomført.

  Avdeling for FoU vil laste opp bekreftelse på de innsendte søknadene og tilskuddsbrevet til P360. Tilskuddsbrevet vil bli sendt til relevante lokale enheter og med Kari Torslett og Laila Kjærvik fra Divisjon for digitalisering og virksomhetsstyring på kopi. 

  • Mottaker ved fakultet: Seksjon for FoU på fakultetet og Økonomiseksjon på fakultet
  • Mottaker ved SVA: SVA (SVA-instituttene har ingen egen FoU-seksjon) og Økonomiseksjon på instituttet

Kontakt

Kontakt