Droppe til innhold

I forskning

I forskning

PES 2020: Økonomisk støtte til EU-prosjektetablering og -posisjonering

Skal du søke finansiering fra EU? Prosjektetablerings- og posisjoneringsmidler (PES/POS) fra Forskningsrådet skal bidra til å styrke OsloMets deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020).

Innhold

Om POS og PES

Posisjoneringsmidler (POS) har som mål å posisjonere forskere til å søke fremtidige prosjektmidler fra EU. Når du har identifisert en prosjektutlysning og funnet potensielle partnere kan du søke prosjektetableringsstøtte (PES). Ta kontakt med EU-teamet i Avdeling for FoU så tidlig som mulig i prosessen dersom du planlegger å søke PES eller POS-midler. Forskere ved NOVA tar kontakt med Bettina Uhrig (Bettina.Uhrig@oslomet.no).

Søknader blir behandlet fortløpende.

Hva kan midlene brukes til

Posisjoneringsstøtte (POS):

 • Vitenskapelige og administrativt ansatte kan søke posisjoneringsmidler (POS)
 • Nettverksbygging: Bygge relasjoner med ledende europeiske miljøer
 • Kompetansehevende tiltak: Kurs, workshop
 • Deltakelse på EUs informasjonsdager om kommende utlysninger i H2020/Horisont Europa, samt tilhørende brokerage events og nettverkingssesjoner
 • Annen aktivitet for kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier

Prosjektetableringsstøtte (PES):

 • Konsortiumsmøter for prosjektutvikling rettet mot konkrete utlysninger
 • Innkjøp av eksterne konsulenttjenester.
  OsloMet har rammeavtale med Europa Media og Enspire Science Ltd. Avtaleinngåelse med de skal godkjennes på forhånd av Avdeling for FoU. Kontakt Nina Løvmo for mer informasjon om hvilke tjenester som tilbys.
 • I enkelte tilfeller frikjøp fra andre arbeidsoppgaver.
  Avtale og begrunnelse fra fakultet/senter må inkluderes ved behov for frikjøp
 • Er du i tvil om hvorvidt søknaden du skal skrive kvalifiserer til PES-støtte? Send en e-post til Karoline Aursland og/eller Hege Nedberg.

PES-støttebeløp per prosjekttype

Støttebeløpene i PES2020 varierer, og henger sammen med prosjekttype og søkers rolle i det planlagte H2020-prosjektet, se tabellene nedenfor.  Alle støttebeløp er maksgrenser. 

Koordinator – Utlysninger fra H2020, Eurostars and JTI

  Prosjekttype

  Maksbeløp i NOK   

  Research & Innovation Action (RIA)

  150 000

 

  Innovation Action (IA)

  Coordination and Support Action (CSA)

  150 000

  Fast Track to Innovation (FTI)

 

 

 

  100 000

  Eurostars

  Active and Assisted Living Programme (AAL)                    

  JTI (unntak: JTI ECSEL)

  ERA-NET COFUND

  COST (etablere nye nettverk)

Koordinator – Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) og European Research Council (ERC)

  Prosjekttype

  Maksbeløp i NOK

  MSCA Innovative Training Network (ITN)

  100 000

  MSCA – Research and Innovation Staff Exchange        
  (RISE)

 

  50 000

  MSCA – Co-funding of regional, national and
  international programs (COFUND)          

  MSCA individual Fellowships (IF)

  10 000

  ERC Starting Grant

 

  50 000
  (25 000 for round 2)  

  ERC Consolidator Grant

  ERC Advanced Grant

Deltaker eller arbeidspakkeleder

  Prosjekttype

  Maksbeløp i NOK  

  Deltaker

   50 000

  Arbeidspakkeleder  

   70 000

Annet

  Prizes (søknadsskriving)  

  50 000  

 

PES søknadsprosess

Søknaden bør ikke overstige tre sider. Dersom flere enheter fra OsloMet deltar i aktivitetene, ber vi om at det kun sendes én søknad på vegne av deltakerne. Bekreftelse fra institutt/senterleder(e) må legges ved når man sender søknad (fakultet/senter forplikter ikke å støtte søknaden med midler i søknadsprosessen). Søknaden sendes til Karoline Aursland (karoline.aursland@oslomet.no) og Hege Nedberg (hege.nedberg@oslomet.no). Send inn så tidlig som mulig. PES-søknader behandles fortløpende. 

Søknaden må være basert på faktiske kostnader for planlagte aktiviteter og prosjektutvikling. Støttebeløp vurderes individuelt. Det er ikke anledning til å søke PES/POS-midler etterskuddsvis. Ubrukte midler skal føres tilbake til Avdeling for FoU, etter at finansielle aktiviteter er gjennomført.

Avdeling for FoU behandler søknad og laster opp tildelingsbrevet i P360, og legger til relevante enheter med Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring v/ Kari Torslett og Laila Kjærvik på kopi.

 • Mottaker ved fakultet: Seksjon for FoU på fakultetet og Økonomiseksjon på fakultet
 • Mottaker ved SVA: SVA (SVA-instituttene har ingen egen FoU-seksjon) og Økonomiseksjon på instituttet

Rapportering

Er det søkt om prosjektetableringsstøtte må søker innen to måneder etter søknadsfrist sende følgende 

 1. Søknaden
 2. Bekreftelse på innsendt søknad
 3. Regnskap som synliggjør bruk av midlene

til EU-teamet v/ Karoline Aursland (karoline.aursland@oslomet.no) og Hege Nedberg (hege.nedberg@oslomet.no), og med kopi til Laila Kjærvik (laila.kjarvik@oslomet.no) og Kari Torslett (kari.torslett@oslomet.no).

Dokumentene trengs for rapportering til Forskningsrådet. Det forventes at den lokale økonomiseksjonen kan redegjøre for bruken av PES og POS midler ved en eventuell revisjon.

Informasjonen nedenfor er viktig:
 • For å evaluere din POS/PES-søknad
 • I OsloMets rapportering til Forskningsrådet på bruk av PES rammebevilgning

Støttetjenester i søknadsprosessen

EU-teamet ved Avdeling for FoU og lokale FoU-rådgivere kan bistå i søknadsprosessen. Det tilbys en rekke tjenester innen søknadsstøtte, blant annet: Kartlegging og rådgivning knyttet til muligheter og karriereutvikling, innhenting av informasjon og koordinering i samarbeidsprosjekter samt kvalitetssikring av søknader. Sistnevnte punkt knytter seg til alt fra å sikre at formelle krav er ivaretatt, lese og gi innspill på søknader, gå gjennom budsjett og utforming av Gantt m.m. Ta kontakt med Kjersti Sjaatil (kjersti.sjaatil@oslomet.no) med kopi til din lokale FoU-rådgiver, dersom du ønsker støtte til din søknadsprosess.

Se her for informasjon om OsloMet sin støtte i H2020 søknadsprosesser.

Forskningsrådets Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i H2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og H2020. I enkelte tilfeller tilbyr Forskningsrådet gratis konsulenthjelp fra konsulenter i PNO. Ta kontakt med NCPen innenfor ditt forskningsområde for mer informasjon.

Kontakt


chatbot-portlet