Søknad til REK | Fou-håndbok - Ansatt

Søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Søknad til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

REK har ansvaret for å gi tillatelse/konsesjon for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.

Søknad til REK

Elektronisk søknad sendes REK. (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk),

For å sende søknad må du opprette en egen brukerkonto i portalen. Du finner informasjon om søknadsfrister og skjemaer under "Frister og skjemaer".

Krav til hva søknaden skal inneholde:

  • Søknadskjema
  • Protokoll
  • CV for prosjektleder
  • Informasjonsskriv og samtykkeskjema (hvis aktuelt)
  • Andre relevante dokumenter

For informasjon om krav til søknad, om forhåndsgodkjenning og krav til forskningsprotokoll, se Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning §§ 7 og 8.

Dekan som enhetens forskningsansvarlig, eller den som har fått delegert myndighet på vegne av dekanen, står som kontaktperson i søknaden. Sjekk med ditt fakultet/senter hvordan dette skal fylles ut i søknaden.

Klage på vedtak fattet av REK

Vedtak fattet av REK kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM), jf. forskningsetikkloven § 10 tredje ledd. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages videre.

Ved endringer i prosjektet

Skjema for prosjektendring skal brukes når en prosjektleder skal søke om opprettholdt godkjenning fra REK under nye forutsetninger for prosjektet. Det skal søkes om opprettholdt godkjenning når du ønsker å foreta vesentlige endringer i prosjektets formål, metode, tidsløp eller organisering (hfl § 11). Endringer i forhold av betydning for prosjektets forsvarlighet og forskningsdeltakernes sikkerhet, velferd og integritet for øvrig; f eks ny kunnskap om risiko og nytte, skal også meldes. 

Dersom endringene i prosjektet er så store at det etter REK sin vurdering må anses å være et nytt prosjekt, må du søke om ny forhåndsgodkjenning.

Skjema for søknad om godkjenning av prosjektendring og mer informasjon om søknad finnes på saksportalen til REK.

Arkivering av prosjektet

Søknad til REK og all korrespondanse skal arkiveres i Public 360. Prosjektleder har ansvar for å sjekke med sitt fakultet hvordan dette skal gjøres, se nettside om Dokumentasjon og prosjektarkiv.

Oversikt over forskningsprosjekter godkjent av REK

REK har ikke lengre en oversikt over forskningsprosjekter godkjente av REK. Disse er nå blant de prosjektene som skal meldes til NSD, slik at disse prosjektene ligger i den felles oversikten over forskningsprosjekter i NSD sitt meldearkiv.

Disse prosjektene skal også registreres i OsloMet sin forskningsdatabase, slik at en oversikt finnes også her.

Ved avslutning av prosjektet

Når prosjektet er avsluttet, skal du sende sluttmelding til REK på eget skjema. Informasjon om alle aktuelle steg du kan gjøre videre på saken finnes på saksportalen til REK

Du skal også sende sluttmelding hvis ikke prosjektet blir gjennomført som planlagt.

Lagring av prosjektdata etter prosjektslutt

Det er mulig å få langtidslagret dine forskningsdata, se nettside om langtidslagring av data.

Ressurser

REK-foredrag 2015

Kontakt

Kontakt