Droppe til innhold

Overordnede retningslinjer og forvaltning av nettsteder ved OsloMet

Forvaltningsplan og retningslinjer for oslomet.no, student.oslomet.no, ansatt.oslomet.no og uni.oslomet.no.

Innhold

 1. Innledning
  1. Hva er omfattet av retningslinjene og forvaltningsplanen
  2. Avgrensninger
  3. Ansvar
 2. Hovedprinsipper for innhold på nett
  1. Vi skal lage brukerorientert innhold
  2. Nettstedene skal følge gjeldende lovkrav og retningslinjer
  3. Innholdet skal være i tråd med OsloMets strategi og interne retningslinjer
 3. Slik praktiseres hovedretningslinjene i nettarbeid ved OsloMet
  1. Slik er nettarbeidet organisert på OsloMet
  2. Hvem kan publisere på nettstedene våre?
  3. Hvilket innhold skal vi ha på nettstedene våre?
  4. Hvordan jobber vi med at lovkrav og interne retningslinjer følges
  5. Systematisk analysearbeid, kvalitetssikring og brukertesting
  6. Aktiv forvaltning av innholdet
 4. Utdypende om www.oslomet.no − OsloMets nettsted for eksterne målgrupper
  1. Brukerne av www.oslomet.no
  2. Sidetyper/maler

1 Innledning

1.1 Hva er omfattet av retningslinjene og forvaltningsplanen

OsloMet har fire hovednettsteder:

 • www.oslomet.no
 • www.ansatt.oslomet.no
 • www.student.oslomet.no
 • www.uni.oslomet.no

Disse fire nettstedene omfattes av retningslinjene på denne siden.

 • Hovedmålgruppene til oslomet.no er (nasjonalt og internasjonalt)
  • potensielle studenter, kursdeltakere og deres nettverk
  • potensielle og eksisterende samarbeidspartnere (FoU og utdanning)
  • potensielle ansatte
 • Hovedmålgruppen til ansatt.oslomet.no er ansatte ved OsloMet.
 • Hovedmålgruppen til student.oslomet.no er studenter ved OsloMet, inkludert 5000 nye studenter hvert år og søkere som ikke ennå har fått tilbud om studieplass.
 • Hovedmålgruppen til uni.oslomet.no omfatter ulike eksterne målgrupper for de ulike prosjektsidene på uni.oslomet.no.

1.2 Avgrensninger

I tillegg til hovednettstedene har OsloMet en rekke andre nettsteder. Noen av dem er egne domener, mens andre er subdomener. Disse domenene og subdomenene er også omfattet av lovene og retningslinjene beskrevet på denne siden.

De enkelte enhetene på universitetet har ansvar for å publisere og forvalte dette innholdet. De må og sørge for å ha egne ressurser til dette.

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (Avd. SK) har det overordnede redaktøransvaret for alle OsloMets kommunikasjonskanaler i henhold til universitetets kommunikasjonspolicy og kanalstrategi.

1.3 Ansvar

Rektor har det juridiske ansvaret for alle OsloMets nettsteder.

Kommunikasjonsdirektøren, leder for Avd. SK, er ansvarlig redaktør og systemeier for OsloMets hovednettsteder. Dette innebærer et overordnet ansvar for at vi følger lovkrav, interne retningslinjer og hovedprinsipper.

For å sikre at lovkrav, retningslinjer og hovedprinsipper blir fulgt, kan Avd. SK som systemeier, stille krav til tjenester (innhold og funksjonalitet) som blir knyttet opp til våre hovednettsteder.

Ansvarlig redaktør har det overordnede ansvaret for innholdet.

2 Hovedprinsipper for innhold på nett

2.1 Vi skal lage brukerorientert innhold

En som besøker OsloMets nettsteder kommer for å få løst en oppgave. Vi skal tilrettelegge innholdet slik at brukeren finner det hen leter etter og/eller blir vist videre til rett sted uavhengig av om hen er på mobil, nettbrett eller PC. Dette stiller krav til hvordan nettsidene er utformet teknisk, men også til navigasjon og hvordan vi strukturerer innholdet vårt.

2.1.1 Vi skal lage innhold som er tilgjengelig for alle

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedene våre, derfor må vi universelt utforme både innhold og funksjonalitet.

Ved OsloMet skal vi følge

I løpet av 2021 vil det være WCAG 2.1 (EUs webdirektiv) som gjelder (uu.difi.no). WCAG 2.1 har skjerpede krav sammenlignet med WCAG 2.0.

Dette vil blant annet si:

 • Tabeller skal som hovedregel unngås.
 • Innhold som kan være nettsider, skal være nettsider.
 • Bruken av PDF-er og andre filformater skal begrenses. Avd. SK godkjenner unntaksvis filer på nett under forutsetning av at disse er universelt utformet. Ansvar for å gjøre dokumenter universelt utformet følger linjeorganisasjonen. Mer informasjon om dette i delen som omhandler oslomet.no spesifikt.
 • På OsloMet skal vi bruke et korrekt, klart og brukertilpasset språk. Prinsippet om klart språk (sprakradet.no) setter leseren først, fokuserer på brukeroppgaver/handling og gir en bedre opplevelse av nettsidene.
 • Norsk og engelsk innhold skal publiseres på henholdsvis norske og engelske nettsider.
2.1.2 Vi bør unngå å publisere samme innhold flere steder (dobbeltpublisering)

Innhold bør ikke dupliseres til flere av OsloMets nettsteder eller til eksterne nettsteder. Det er flere grunner til dette:

 • Hvis andre nettsider har innhold vi ønsker å vise, skal vi lenke til disse sidene. Dette skal gjøres for å unngå at det over tid oppstår forskjeller i innholdet når kun den ene versjonen blir oppdatert.
 • Hvis vi selv legger ut identisk innhold på mer enn ett av våre nettsteder, kan det være vanskelig for brukerne å vite hva som er den riktige versjonen med oppdatert info.
 • Hvis vi legger ut identisk innhold på eksterne nettsteder, kan dette føre til mindre trafikk på våre nettsteder.
2.1.3 Der det er mulig skal innhold hentes fra etablerte systemer og databaser

Innhold kan hentes til nettsteder ved webservices/api/innebygging (embed). Utover dette er det ikke anledning til å bygge inn innhold på nettstedene våre fra tredjepartsaktører grunnet personvern og universell utforming.

Vi henter ut / lenker til kjerneinformasjon fra følgende systemer til nettstedene våre:

 • BAS for ansattprofiler og enhetstilknytning (oslomet.no)
 • Cristin for visning av vitenskapelig ansattes faglige portefølje (oslomet.no)
 • FS for visning av emner for studentsidene (student.oslomet.no og oslomet.no)
 • Timeplan (TP) for visning av studentenes personlige timeplan (student.oslomet.no)
 • Varbi for visning av ledige stillinger (oslomet.no)
 • OpenGov-lenker for innkallinger og referater fra universitetsstyret, råd og utvalg (alle nettsteder)
 • Leganto-lenker for pensum (student.oslomet.no)
 • Nettskjema (alle nettsteder)
 • Film/video (film.oslomet.no)
 • Kontaktskjema, som sender henvendelser til OTRS-køer (student.oslomet.no og oslomet.no)
 • Mazemap for kart og romoversikt (alle nettsteder)
2.1.4 Vi skal tilrettelegge innholdet på nettstedene for søk (søkemotoroptimalisering)

En stor del av besøkene på våre nettsteder kommer fra søk på eksterne søkemotorer som for eksempel Google. Vi må derfor sørge for at brukeren finner det mest relevante innholdet raskt og enkelt. Det krever blant annet at innholdet

 • er strukturert/formattert og bygget opp riktig, har godt språk og inneholder relevante nøkkelord
 • har fungerende lenker, ettersom brutte lenker gir oss dårlig omdømme både hos søkemotorer og brukere
 • følger retningslinjer for bildebruk, slik at sidene laster raskt i ulike nettlesere og på ulike skjermtyper
 • er unikt – det vil si at det ikke er duplisert til andre nettsider eller på eksterne nettsteder, se punkt 2.1.2

God plassering i søkemotorer bidrar til å gjøre OsloMet synlig som institusjon, kan bidra til økte søkertall og kan gjøre forskningen vår mer synlig i samfunnet.

2.1.5 Vi skal tilrettelegge innholdet på nettstedene for sosiale medier

Nettstedene er våre hovedplattformer for innhold, og sosiale medier gir viktig trafikk inn til disse. For at innholdet på våre nettsider skal se bra ut i sosiale medier er det noen ting som er viktige å huske på:

 • Velg et godt toppbilde som egner seg i sosiale medier. På oslomet.no er det mulig å alternativt legge inn eget toppbilde for sosiale medier. Toppbildet skal bidra til å stoppe brukerens scrolling og skape interesse for å klikke seg videre til våre nettsider.
 • Innholdet skal være informativ og ha en spisset tittel og ingress som forklarer hva brukeren får ved å trykke på den delte lenken.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier ved OsloMet.

2.2 Nettstedene skal følge gjeldende lovkrav og retningslinjer

Det finnes en rekke lover og retningslinjer som setter krav til, og regulerer, offentlige nettsteder.

2.2.1 Forskrift om universell utforming

Alle nettløsninger skal til enhver tid følge forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (lovdata.no).

2.2.2 Lov om målbruk i offentlig virksomhet og statens kommunikasjonspolitikk
2.2.3 Personopplysningsloven og personvernforordningen

Nettstedene skal følge personopplysningsloven (lovdata.no), herunder personvernforordningen (GDPR).

2.3 Innholdet skal være i tråd med OsloMets strategi og interne retningslinjer

2.3.1 Strategi 2024

Innholdet på våre nettsteder skal støtte opp under OsloMets strategi og visjon (oslomet.no) og kjernevirksomhet.

Det vil si at vi kan prioritere innhold ut fra et omdømmemessig, virksomhetskritisk og økonomisk perspektiv.

2.3.2 Interne språklige retningslinjer
2.3.3 OsloMets kommunikasjonspolicy

OsloMets kommunikasjonspolicy definerer mål, gir føringer og tydeliggjør ansvar og roller i kommunikasjonsarbeidet ved OsloMet.

2.3.4 Retningslinjer for logo, farger, typografi og foto

OsloMet har egne retningslinjer for visuelt innhold. Hovednettstedene bruker ulike maler for å ivareta de visuelle retningslinjene. Utover dette må hver enkelt publisist gjøre seg kjent med reglene for bruk av logo og bilder.

2.3.5 OsloMets policy for informasjonssikkerhet og personvern

Nettstedene skal følge intern policy for informasjonssikerhet og personvern.

3. Slik praktiseres hovedretningslinjene i nettarbeid ved OsloMet

3.1 Slik er nettarbeidet organisert på OsloMet

For å lykkes med godt nettarbeid er vi avhengig av at alle jobber sammen mot felles mål. Alle publisister er en del av et faglig fellesskap.

Kommunikasjonsarbeidet følger linja slik det er beskrevet i kommunikasjonspolicyen. Dette gjelder også arbeidet med innhold på våre nettsteder.

Enhetene har selv ansvaret for at eget innhold følger denne forvaltningsplanen. Avd. SK har myndighet til å omarbeide eller avpublisere innhold som ikke er i henhold til forvaltningsplanen, dette i dialog med lokal nettredaktør.

Alle større enheter skal ha minst en dedikert nettredaktør. Dette inkluderer fakulteter, forskningssentre, men også fagavdelinger i fellesadministrasjonen med et betydelig volum av innhold, for eksempel Avd. UTD, Avd. IKT, UB og Avd. FoU.

De lokale nettredaktørene har et overordnet ansvar for at enhetens innhold er korrekt og følger krav til innhold − både lovkrav og denne forvaltningsplanen. De lokale nettredaktørene skal

 • følge opp og kvalitetssikre enhetens publisister og eventuelle innholdsleverandører
 • vurdere behov for publisister ved enheten
 • lede enhetens lokale nettarbeid
 • følge opp rutiner for forvaltning av nettstedene med publisister og innholdsansvarlige
 • være enhetens superbruker på publiseringsplattformene
 • melde inn behov til sentral nettredaksjon og bidra til forankring av løsninger lokalt

Publisisters har ansvar for og myndighet til å

 • sørge for at innhold er korrekt og i henhold til gjeldende forvaltningsplan
 • melde behov for endringer til lokal nettredaktør

I tillegg til arbeidet i linja har arbeidet med koordinering, kvalitetssikring, opplæring, vurderinger og prioriteringer for våre nettsider disse møteplassene/kontaktpunktene:

 • nettredaktørmøter − månedlig samling for nettredaktører
 • SKIT − tverrfaglig forvaltningsteam for Avd. SK og Avd IKT – ukentlig møte med prioritering av oppgaver i drift og utvikling i drift (kontinuerlig utvikling/forbedring)
 • gruppe på Teams for nettredaktører og publisister
 • nettredaksjonen@oslomet.no − kontaktpunktet for henvendelser

3.2 Hvem kan publisere på nettstedene våre?

Alle som jobber med nettstedene våre skal ha grundig opplæring. De må også holde seg faglig oppdatert for å kunne bidra til at nettstedene våre har høy kvalitet og følger gjeldende lovkrav.

Avd. SK administrerer tilganger til publisister og har myndighet til å endre eller inndra tilganger. Alle med redigeringstilgang skal ha inngående kjennskap til

 • nettstedets viktigste målgrupper og hvordan man skal tilpasse innholdet for disse, søkemotoroptimalisering og gjeldende lovkrav, bl.a. universell utforming og personvern
 • klarspråk og hvordan man skal skrive for nett
 • publiseringssystemet, struktur, malverk og retningslinjer

Avd. SK har ansvar for opplæring av alle som skal ha redigeringstilgang, samt å holde disse oppdaterte på ny kunnskap. Dette vil kreve at vedkommende jobber med nettarbeid som en betydelig del av sin stilling.

Midlertidige tilganger tildeles kun unntaksvis, da opplæring av publisister krever mye ressurser.

3.3 Hvilket innhold skal vi ha på nettstedene våre?

Vi skal ha innhold som er

 • relevant for målgruppene / svarer ut en brukeroppgave
 • strategisk viktig for OsloMet

Dette betyr at OsloMet som avsender av innholdet skal være bevisst på hvilken nytte nettsiden har, og for hvem. Det skal framgå tydelig hvilken målgruppe vi henvender oss til og hvilket behov denne gruppen har for informasjon og funksjonalitet.

Videre betyr det at vi må prioritere innholdets viktighet opp mot målgruppene.

Vi må og sjekke om innholdet allerede eksisterer på nettstedene våre, eller om det finnes autoriteter utenfor OsloMet som det er naturlig å vise til ved å lenke til dem fra våre nettsteder.

Målgrupper og kriterier for hvilke typer innhold, brukerbehov og funksjonalitet som skal ivaretas på de ulike nettstedene defineres nærmere i utdypende deler om hvert nettsted.

Avd. SK har, i dialog med lokal nettredaktør/publisist, myndighet til å endre eller fjerne innhold som ikke er relevant for målgruppene eller som ikke er strategisk viktig.

3.4 Hvordan jobber vi med at lovkrav og interne retningslinjer følges

3.4.1 Språk

Staten har definert klarspråk som korrekt, klart og brukertilpasset språk. Klarspråk gjelder for alle tekster fra det offentlige, på alle språk.

Informasjon som er relevant for internasjonale målgrupper skal være tilgjengelig på engelsk.

I tillegg til at vi utvikler eget innhold spesielt for internasjonale brukere, er det i mange tilfeller behov for å gjøre informasjon som foreligger på norsk tilgjengelig på engelsk. I tråd med retningslinjene for informasjon på engelsk ved OsloMet, er den som utarbeider den norske teksten også ansvarlig for at det foreligger en engelsk versjon.

Språket på nettstedene skal veksle mellom nynorsk og bokmål. For å dekke lovkravene må minst 25 prosent av innholdet være skrevet på nynorsk.

Det er også et krav om at skjemaer som ligger på offentlige nettsteder skal være tilgjengelig på både bokmål og nynorsk (sprakradet.no).

OsloMet vil jobbe med å øke nynorskandelen på nettstedene. Enhetene har selv ansvar for å passe på andelen nynorsk på eget innhold. Vi anbefaler at statiske sider, korte nyheter/notiser og sider om OsloMet skrives på nynorsk.

Avd. SK tester ut oversettelsesprogrammer som kan effektivisere dette arbeidet.

Når det gjelder engelsk og norsk skiller vi på konteksten språket opptrer i. Det betyr at hvis teksten er engelsk, skal innholdet ligge på de engelske sidene. Det samme gjelder for norsk – norsk tekst skal ligge på norske sider.

3.4.2 Personvern

Alle nettsteder eid av OsloMet skal ha en egen, tydelig og synlig personvernerklæring.

Erklæringen skal beskrive hvilke personopplysninger som blir samlet inn fra besøkende på nettstedet, hvordan personopplysningene blir lagret, hvilket behandlingsgrunnlag som blir brukt og hvordan brukeren kan få slettet sine personopplysninger.

Hvis nettstedet bruker verktøy fra eksterne leverandører, skal informasjon om behandlingsansvar og eventuelle databehandleravtaler framgå.

Les mer om personvern på nettsidene til Datatilsynet (datatilsynet.no).

3.5 Systematisk analysearbeid, kvalitetssikring og brukertesting

Avd. SK jobber systematisk med

 • brukertesting av atferd, informasjonsarkitektur, innhold og funksjonalitet
 • analyse av blant annet søkelogg, besøk og sidevisninger
 • kvalitetskontroll av universell utforming, brutte lenker og klarspråk
 • å holde seg oppdatert på kunnskap innenfor fagfeltet “god digital kommunikasjon og brukervennlighet”

Dette danner et kunnskapsgrunnlag som brukes til drift og utvikling av nettstedene våre.

Lokal nettredaktør har ansvar for å følge opp dette på egen enhet.

3.6 Aktiv forvaltning av innholdet

Nettstedene er ikke et arkiv, og sidene skal til enhver tid være oppdaterte og korrekte, og alt innhold skal være relevant for brukeren.

Gammelt innhold skal enten slettes eller omskrives, og arkivverdig innhold skal inn i våre arkivsystemer. Dette er også viktig med tanke på tilrettelegging for søk.

Nasjonalbiblioteket høster nettsteder (nb.no) med jevne mellomrom. I spesielle tilfeller kan også Avd. IKT ta backup på server av alt innhold.

Nettarbeidet er basert på et årshjul. Avd. SK jobber tett med fakulteter og andre enheter med årshjul og viktige frister. Et eksempel er kvalitetssikring av studiepresentasjoner etter frister for program- og emneplaner hos Avd. Utdanning og fakultetene.

I punkt 4 kommer mer detaljerte beskrivelser for nettstedet www.oslomet.no. Det vil senere utvikles tilsvarende beskrivelser for de tre andre nettstedene.

4 Utdypende om www.oslomet.no − OsloMets nettsted for eksterne målgrupper

Nettstedet oslomet.no skal rendyrkes mot eksterne brukergrupper og kommunisere universitetets kjernevirksomhet på en tillitsvekkende måte.

Nettstedet skal

 • innby til samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • tiltrekke seg gode studenter og ansatte
 • vise styrkene i den praksisnære forskningen ved OsloMet
 • bidra til å styrke vår internasjonale profil

Kjerneinnholdet på oslomet.no er

 • studiepresentasjoner
 • opptaksinformasjon
 • annen relevant informasjon til søkere
 • forskningsgrupper og prosjekter
 • forskningsformidling
 • ansattoversikt/profiler
 • samt strategisk viktig informasjon om OsloMet

Det innholdsmessige ansvaret er fordelt til ulike avdelinger og enheter. Mer om eierskap ligger under hver sidetype / hvert område i punkt 4.3. Nettstedet bruker eZ som publiseringssystem.

På Teams ligger

 • brukerveiledninger
 • utdypende retningslinjer for malverk
 • mer informasjon for ansatte med redigeringstilgang

4.1 Brukerne av www.oslomet.no

Hovedmålgruppene til oslomet.no er

 • potensielle studenter
 • kursdeltakere og deres nettverk
 • potensielle og eksisterende samarbeidspartnere (FoU og utdanning)
 • potensielle ansatte

De engelske nettsidene skal ikke være en direkte speiling av de norske, men lages spesielt tilpasset våre internasjonale målgrupper med prioritert innhold etter deres behov.

For flertallet av de besøkende til oslomet.no er studiepresentasjoner og opptaksinformasjon det desidert viktigste innholdet. Nesten halvparten av trafikken på sidene går til studierelatert innhold. Personprofiler er en annen innholdsgruppe med mye trafikk, med ca. 15 prosent av nettstedets trafikk.

4.2 Sidetyper/maler

Nettstedet følger OsloMets visuelle profil og har prioritert mindre enheter som mobil og nettbrett i oppbygging, navigasjon, funksjonalitet og struktur.

4.2.1 Forsiden

Forsiden på oslomet.no er bygget opp av flere fleksible elementer og styres redaksjonelt av Avd. SK.

Norsk og engelsk forside har noe ulikt fokus, tilpasset egen målgruppe.

På begge forsidene er studier og forskning hovedfokus, men på den engelske forsiden vil profilering gjennom nyheter og andre saker være viktigere enn for eksempel arrangementer.

Rekruttering av internasjonale ansatte er en annen viktig aktivitet som skal løftes på den engelske forsiden.

 Forsiden har disse faste elementene:

 • hovedbilde/-video (fast plassering)
 • to til tre lenker til hovedsider innenfor studier og forsking
 • studenthistorier − tre utvalgte og lenke til alle
 • forskningsnyheter − tre utvalgte og lenke til alle
 • hovedtall innen studier og forskning
 • liste over prioriterte arrangementer og lenke til alle arrangementer
 • nyhetssaker og notiser som er strategisk viktig for OsloMet å synliggjøre eller saker som har en viss allmenn interesse

Forsiden kan i tillegg ved behov inneholde flere elementer av begrenset varighet (kampanjeelementer).

4.2.2 Menyer

Hovedmeny og meny i bunnen (footer) settes av Avd. SK.

Menyer er som resten av nettstedet i kontinuerlig utvikling. Vi gjør endringer basert på analyser av hovedmålgruppenes brukeradferd og tilbakemeldinger. Vi følger også gjeldene praksis for plassering av enkelte menypunkter.

4.2.3 Studiepresentasjoner

Alle studier og emner som tilbys til eksterne målgrupper skal ha egne sider på oslomet.no.

Studier som har opptak av internasjonale studenter (internasjonal målgruppe), skal ha egen presentasjon på engelsk. Studier som undervises på engelsk, men ikke har opptak av internasjonale studenter, skal kun ligge på norske sider med norsk innhold.

Studiepresentasjonen har en egen mal, men oppsettet for de ulike studietypene er noe ulikt.

Alle studier listes opp på

Studiepresentasjonene er den sidetypen på oslomet.no som får mest trafikk. Det er derfor viktig at disse sidene har høy kvalitet.

Det er spesielt viktig å skrive for målgruppen og tilrettelegge innholdet for søk (søkemotoroptimalisering), siden mye av trafikken kommer fra søkemotorer.

Studiepresentasjonen skal inneholde veier videre til all relevant informasjon for brukeren. Hvis dette innholdet finnes på student.oslomet.no, skal det lenkes dit, innholdet skal ikke dupliseres.

Studiepresentasjoner kan/skal inneholde følgende informasjon:

 • Unikt toppbilde – dette bildet skal representere utdanningen på en god måte. Det er dette bildet som vises når studiepresentasjonssiden blir delt i sosiale medier og bør derfor være et bilde av god kvalitet med en “stopp-effekt”. Toppbilde er obligatorisk, men unntak for etter- og videreutdanninger og enkeltemner, som ikke skal ha toppbilde.
 • Nøkkelinformasjon om studiet, samt ingress (kort tekst om studiet som fungerer som en smakebit og skal fange interesse).
 • Trekkspillmeny som kan/skal inneholde:
  • studiestart − dette punktet settes inn etter at søknadsfristen har gått ut 15. april
  • opptakskrav og poeng
  • slik søker du
  • hvordan foregår undervisningen
  • hva koster det
  • studiets oppbygging (henter informasjon fra FS via student.oslomet.no)
  • hva kan du jobbe som
  • praksis (hvis relevant)
  • utveksling
  • videre studiemuligheter
  • andre svært relevante punkter kan legges til, og ikke-relevante punkter fjernes, men merk at rekkefølgen på punktene er faste
 • Lenke til søknadsprosess og studiested.
 • Lenke til faglig leder og andre kontaktpunkt/kontaktskjema.
 • Relevante studenthistorier og forskningsnyheter hentes opp i bunnen av siden. Hvis noe av dette innholdet er direkte relevant for et av temaene i trekkspillmenyen, kan det hentes inn direkte der.

Den engelske malen er satt opp på samme måte, men rekkefølgen i punkter, blant annet i trekkspillet, kan være ulik den norske rekkefølgen. Punktene har også faste navn på engelsk.

Avd. SK har ansvar for alle presentasjonene for studier som har opptak gjennom Samordna opptak. Enhetene har selv ansvar for resterende studiepresentasjoner.

Ved sentralt opptak har Seksjon for opptak og vurdering i Avd. UTD ansvaret for at opptaksinformasjonen på studiepresentasjonene er korrekt Ved lokalt opptak ligger dette ansvaret hos enhetene.

4.2.4 Studenthistorier

Studenthistorier er gjennomarbeidet redaksjonelt innhold av høy kvalitet som skal vare i lang tid. De er tilpasset studiesøkere på bachelor- og masternivå og kan inneholde

 • tekst
 • bilder
 • video
 • faktabokser
 • lenker til studier
 • sitater
 • annet relevant innhold

Studenthistorier tagges med fagområde og blir synlige på henholdsvis norsk og engelsk her:

De hentes opp på relevante studieomtaler, på andre aktuelle sider og på forsiden. Historiene på forsiden skifter vi ut månedlig.

Avd. SK har overordnet redaksjonelt ansvar for dette innholdet, men enhetene kan selv produsere innhold.

Rutine for engelske studenthistorier som hentes opp på forsiden:

 • Studenthistorien skal være relevant for en stor del av målgruppen potensielle internasjonale studenter.
 • Studenthistorien skal kvalitetssikres med tanke på språk og vinkling av Avd. SK.

Alle engelske studenthistorier skal være tilpasset målgruppen (ikke direkte oversatt), ofte holder det med ett eller to avsnitt som setter saken i kontekst og rammer den inn for leseren.

4.2.5 Forskningsnyheter

Forskningsnyhetene på oslomet.no er forskningsformidling av høy kvalitet som skal vare i lang tid. De er skrevet for en bred målgruppe og kan inneholde

 • tekst
 • bilder
 • video
 • faktabokser
 • lenker til forskningsgrupper, forskningsprosjekter eller studier
 • sitater
 • lenke til personprofilen på oslomet.no
 • annet relevant innhold

Forskningsnyheter tagges med ett eller flere fagområder og blir synlige på henholdsvis norsk og engelsk her:

De hentes opp på relevante sider. Dette kan være forskningsgrupper og -prosjekter, men også enhetsforsider, studiepresentasjoner med mer.

Avd. SK har overordnet redaksjonelt ansvar for dette innholdet, men enhetene kan selv produsere innhold.

Forskningsnyhetene på den norske forsiden endres ukentlig og er de samme som sendes ut i nyhetsbrevet fra OsloMet. Forskningsnyhetene på den engelske forsiden skiftes ut månedlig.

4.2.6 Forskningsgrupper

Alle forskningsgruppene skal ha sin egen side på oslomet.no, både på engelsk og norsk, hvorav den ene kan være en minimumsversjon. Forskningsgrupper har en egen mal og skal inneholde:

 • kort informasjon om gruppen
 • forskningsgruppeleder
 • medlemmer

De kan for eksempel liste opp prosjekter og publikasjoner. Aktuelle nyhetssaker og arrangementer kan også hentes opp på siden.

Enhetene har selv ansvar for dette innholdet.

Når en ansatt er tagget i en forskningsgruppe, vil denne gruppen dukke opp på vedkommendes ansattprofil.

Forskningsgrupper som ønsker mer aktive nettsider med nyheter, publikasjoner, personpresentasjoner, arrangementssider og lignende kan bruke uni.oslomet.no-plattformen. Her kan de enkelte selv publisere og sette opp egne sider etter eget behov.

Se retningslinjene for bruk av uni.oslomet.no.

For å få opprettet denne typen sider må du ta kontakt med nettredaksjonen@oslomet.no.

4.2.7 Forskningsprosjekter

Alle forskningsprosjekter med støtte fra EU, Norges forskningsråd og andre store nasjonale/regionale prosjekter skal ha egen presentasjon på www.oslomet.no.

Forskningsprosjekter har en egen mal, og det gjøres en vurdering om sidene skal være på både engelsk og norsk.

Siden skal inneholde:

 • nøkkelinformasjon om forskningsprosjektet
 • kort tekst om prosjektet
 • liste over deltakere

Aktuelle nyhetssaker og arrangementer kan hentes opp på siden.

Enhetene har selv ansvar for dette innholdet.

Når en ansatt er tagget i et forskningsprosjekt, vil denne gruppen dukke opp på vedkommendes ansattprofil.

Forskningsprosjekter som ønsker mer aktive nettsider med nyheter, publikasjoner personpresentasjoner, arrangementssider og lignende kan bruke uni.oslomet.no-plattformen. Her kan de enkelte selv publisere og sette opp egne sider etter eget behov.

Se retningslinjene for bruk av uni.oslomet.no.

For å få opprettet denne typen sider må du ta kontakt med nettredaksjonen@oslomet.no.

4.2.8 Andre forskningssider

Sidene som ligger under oslomet.no/forskning eller /research består av informasjon om forskningen ved OsloMet.

Målgruppen for disse sidene er andre virksomheter, samarbeidspartnere og potensielle nye ansatte eller studenter, i tillegg til aktører som EU og andre forskningsinstitusjoner.

Forskningssidene skal kun redigeres av Avd. SK/FoU, men enhetene kan komme med ønsker og forslag.

4.2.9 Arrangementssider

Arrangementer (inkludert disputaser) som er åpne for eksterne målgrupper kan legges ut på oslomet.no. Merk at et arrangement ikke skal ligge på alle OsloMets nettsteder samtidig.

Arrangementer har en egen mal, og skal inneholde:

 • informasjon om tid og sted
 • arrangementstype
 • lenke til eventuell påmelding
 • kort informasjon om arrangementet

Det er også mulig å legge ut program, bilde, video, lister over bidragsytere og lenker til mer informasjon.

Arrangementer skal, om det er relevant, også legges ut på både på norsk og engelsk, hvorav den ene kan være en minimumsversjon. Engelsk versjon skal kun lages om arrangementet foregår på engelsk.

Enhetene er selv ansvarlig for å opprette og vedlikeholde arrangementer.

Arrangementene avpubliseres automatisk en måned etter arrangementstidspunkt. Innhold som fremdeles er relevant for brukeren, kan flyttes til andre sider under enheten eller til uni.oslomet.no.

Avd. SK velger ukentlig ut hvilke arrangementer som skal hentes opp på forsidene.

4.2.10 Om-sider

Sidene som ligger under oslomet.no/om eller /about består av informasjon om virksomheten som er av allmenn nytte eller er strategisk viktig for OsloMet.

Målgruppen for disse sidene er andre virksomheter, samarbeidspartnere og potensielle nye ansatte eller studenter, i tillegg til aktører som EU og andre forskningsinstitusjoner.

Om-sidene blir blant annet brukt til å vise frem punkter som det er spesielt viktig for OsloMet å få fram at vi har fokus på, for eksempel bærekraft og utdanningskvalitet. Dette kan være enten faste punkter eller punkter som er oppe i en avtalt periode.

Om-sidene skal kun redigeres av Avd. SK, men enhetene kan komme med ønsker og forslag.

4.2.11 Enhetssider for fakultet, senter og institutt

Fakulteter, sentre og institutter har egne forsider og tilhørende mapper for innhold med underliggende innhold.

Forsidene kan inneholde følgende elementer:

 • gule bokser med veier videre til det viktigste innholdet for brukerne
 • informasjon om enheten
 • ledelsen
 • de ansatte
 • underenheter
 • forskningen ved enheten
 • annet relevant innhold

Forsiden kan også inneholde bilder og video. Relevante forskningssaker, studenthistorier, nyheter og arrangementer kan og hentes opp på enhetsforsiden.

Det er stor fleksibilitet på hva slags typer innhold som kan ligge under en enhet, men merk at enhetene selv ikke skal opprette nye forsider/mapper eller legge nyhetssaker under egne mapper.

Disse forsidene og alt underliggende innhold er enhetenes ansvar.

4.2.12 Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har sider på norsk og engelsk som de selv har ansvaret for.

4.2.13 Virksomhetsnyheter/notiser

Nyheter som ikke er studenthistorier eller forskningformidling, men allikevel viktige for mindre målgrupper eller er strategisk viktig, skal legges i den sentrale nyhetsmappen og hentes opp på relevante sider.

Disse nyhetene har begrenset varighet og avpubliseres automatisk ett år etter publisering, med mindre unntak avtales med Avd. SK.

Mappen har ingen samleside, så sakene må hentes opp manuelt på relevante sider. Enhetene skal ikke lage egne nyhetsmapper.

For best mulig tilrettelegging for søk er det viktig at teksten i disse nyhetene er unik og ikke brukt i pressemeldinger eller på andre sider, som forskning.no.

Mappen med virksomhetsnyheter har samme funksjon på norsk og engelsk. Enhetene har selv ansvar for innhold inntil det avpubliseres.

Nyhetssaker og notiser som er strategisk viktig for OsloMet å synliggjøre eller saker som har en viss allmenn interesse kan løftes fram på forsiden og kan også hentes opp på om-forsiden.

4.2.14 Ansattprofiler

Alle ansatte på OsloMet (med visse unntak definert av HR) har en egen profilside. Denne inneholder en del faste elementer og en egen del den ansatte selv kan redigere.

Disse profilsidene eksisterer på både norsk og engelsk.

Hvis en ansatt er tagget i en forskningsgruppe eller i et forskningsprosjekt på oslomet.no, vil dette dukke opp på ansattprofilen.

Innhold fra de norske nettsidene vil dukke opp på den norske profilen, mens innhold fra de engelske nettsidene vil dukke opp på den engelske profilen. Profilsidene henter også inn innhold fra Cristin.

Informasjon om tilhørighet, stillingtittel, e-postadresse, telefonnummer, besøksadresse og bilde kommer fra Avd. HR sine systemer.

Alle ansatte har ansvar for å oppdatere egen ansattprofil. Merk at det kan ta inntil et døgn før siden blir oppdatert etter en endring.

4.2.15 Ledige stillinger

Ledige stillinger hentes automatisk inn fra HRs eget rekrutteringssystem Varbi og avpubliseres automatisk 30 dager etter søknadsfrist.

Avd. HR har ansvaret for at informasjonen legges inn på rett måte i Varbi, og dermed hentes riktig ut på oslomet.no.

4.2.16 Kampanjesider

Ved spesielle behov, som ikke lar seg løse innenfor det vanlige malverket og eksisterende informasjonsarkitektur, kan sider legges direkte på rot under oslomet.no (som for eksempel oslomet.no/bachelor) for begrensede tidsperioder eller permanent.

Dette skal kun gjøres av Avd. SK etter en vurdering.

Kampanjesider kan for eksempel inneholde:

 • video
 • bilder
 • tekst
 • undersider
4.2.17 Filer/dokumenter

Det er mulig å legge ut et fåtall virksomhetskritiske dokumenter/filer på oslomet.no. Dette vil kun være innhold som ikke kan legges i andre eksisterende løsninger/systemer, eller gjøres om til nettsider.

Eiere av dokumentet er selv ansvarlig for å universelt utforme dette, mens Avd. SK vil være ansvarlig for å legge det ut på nettsidene.

Dette gjelder dokumenter som

 • må signeres og ikke har mulighet for digital signatur
 • må signeres av mer enn en person (for eksempel søker og institusjon)
 • må signeres av utenlandsk statsborger eller person som ikke har tilgang til digital signaturløsning
 • må fylles ut og så signeres, når dette ikke kan løses med digital utfylling og digital signatur
 • av andre grunner ikke kan gjøres om til nettside/nettskjema
chatbot-portlet