Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Språk og oversettelse

Språkpolitiske retningslinjer for OsloMet – storbyuniversitetet

Fastsatt av rektor 27.06.2019

Lov- og regelverk

I tillegg til de språkpolitiske retningslinjene gjelder også følgende regelverk som sier noe om språk ved OsloMet:

Hovedprinsipper

1.     Norsk (bokmål og nynorsk) er hovedspråk ved OsloMet.

2.      Parallelt med norsk brukes engelsk som hovedspråk der det er naturlig, for eksempel i kommunikasjon med OsloMets internasjonale målgrupper[1].

3.      Administrasjonsspråket ved OsloMet er primært norsk, men engelsk kan brukes der det er naturlig, f.eks. i kommunikasjon med OsloMets internasjonale målgrupper.

4.      OsloMet skal legge til rette for at studenter og ansatte kan videreutvikle sin kompetanse i norsk og engelsk.

5.      Studenter og ansatte skal respektere språklig mangfold og bruke et inkluderende språk.

6.      OsloMet skal fremme etisk bevissthet hos studenter og ansatte om språklig makt i yrkessammenheng.

7.      Generell informasjon om og fra universitetet skal foreligge både på norsk og engelsk[2].

8.      OsloMet skal fremme klarspråk. Dette innebærer at OsloMet skal benytte korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster som produseres ved universitetet.


[1] OsloMets internasjonale målgrupper er fastsatt i Retningslinjer for informasjon på engelsk ved OsloMet.

[2] Viser til Retningslinjer for informasjon på engelsk ved OsloMet.

Utdanning

1.      Norsk er det primære undervisningsspråket ved OsloMet. Svensk og dansk er sidestilt med norsk som undervisningsspråk. Engelsk er undervisningsspråket i de studieprogrammer og emner som universitetet har fastsatt at skal tilbys på engelsk.

2.     Pensumlitteraturen bør hovedsakelig være på norsk når dette er hensiktsmessig. Deler av pensum skal være på engelsk.

3.     Med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan, kan studentene velge om de vil utarbeide sine skriftlige oppgaver og presentasjoner på norsk, svensk eller dansk. Det kan i programplan eller emneplan fastsettes bestemmelser om bruk av engelsk eller andre språk.

4.     OsloMet skal tilby kurs og andre opplæringstiltak i akademisk skriving på norsk og engelsk. Kompetanse i akademisk skriving bør også fremmes gjennom undervisningen.

FoU

  1. Faglige vurderinger og samarbeidsmuligheter med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer bør ligge til grunn for valg av publiseringsspråk.
  2. Fakultetet/senteret bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling. Doktorgradsavhandlinger publiseres som regel på norsk eller engelsk. Engelsk er hovedspråk for å publisere i internasjonale kanaler. Ved publisering på norsk skal det lages et sammendrag på engelsk og omvendt.
  3. OsloMet skal stimulere til, og drive aktiv opplæring i formidling både på norsk og engelsk.

Krav til språklige ferdigheter for ansatte

Det vises til OsloMets politikk for rekruttering til vitenskapelige stillinger og krav til språkkompetanse ved ansettelse.

chatbot-portlet