Droppe til innhold

Kommunikasjon

Kommunikasjon

Kommunikasjon og profil / Kommunikasjon

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy definerer mål, gir føringer og tydeliggjør ansvar og roller i kommunikasjonsarbeidet ved OsloMet.

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for å realisere OsloMets overordnede strategi og mål. Statens kommunikasjonspolitikk ligger til grunn for høgskolens kommunikasjonsarbeid.

OsloMets kommunikasjon skal bidra til å virkeliggjøre våre verdier - mangfold, læring og nyskaping.

Last ned: kommunikasjonspolicy for OsloMet (PDF)

Innhold

Hovedmål

Føringer

Ansvar og roller

Hovedmål

 • Dialog: Kommunikasjon skal bidra til god dialog med eiere, medarbeidere, studenter og viktige interessenter utenfor institusjonen.
 • Fellesskap: Kommunikasjon skal bidra til å bygge felles kultur og identitet.
 • Posisjonering: Kommunikasjon skal bidra til å skape et tydelig, enhetlig og mest mulig korrekt bilde av vår virksomhet.
 • Omdømmebygging: Kommunikasjon skal bidra til at OsloMet har et godt omdømme.

Føringer

 • Kommunikasjon skal være tydelig - ingen skal være i tvil om hva vi vil og hvor vi skal.
 • Kommunikasjon skal innebære dialog - vi er aktivt tilstede på de arenaer og plattformer hvor våre eiere, medarbeidere, studenter og viktige interessenter utenfor institusjonen befinner seg.
 • Kommunikasjon skal bygge vennskap og allianser - vi har en form som er preget av åpenhet og i tråd med våre verdier (mangfold, læring og nyskaping)
 • Kommunikasjon skal danne fellesskap og identitet - vi er alle kulturbyggere.
 • Kommunikasjon skal være tilpasset brukernes behov og ønsker - vi etterstreber å være mottakerorientert i valg av virkemidler, form og budskap.
 • Kommunikasjon har høy kvalitet, profesjonalitet og er tidsriktig.
 • Kommunikasjon er et lederansvar - alle ledere tar ansvar for hvordan OsloMet oppfattes av våre eiere, medarbeidere, studenter og eksterne interessenter. Linjeprinsippet ligger til grunn.
 • Kommunikasjon er et viktig verktøy som skal skape målbare resultater. Vi ser på kommunikasjon som et fag, og vi utnytter ressursene mest mulig effektivt.

Ansvar og roller

Hvem kan uttale seg om hva?

OsloMet som institusjon:

Institusjonsledelsen uttaler seg på vegne av OsloMet som organisasjon. Det er kun rektor, eller den rektor delegerer myndighet til, som skal uttale seg på vegne av OsloMet som institusjon. Avdelingsdirektør for samfunnskontakt og kommunikasjon kan i samråd med rektor uttale seg på vegne av institusjonen.

Fakulteter og sentre:

Ledere på fakulteter og sentre har myndighet til å uttale seg på vegne av egen enhet.

Administrative enheter:

Ledere i administrative enheter kan når rektor har gitt fullmakt til dette uttale seg om saker knyttet til egen enhet, og i noen spesielle tilfeller på vegne av institusjonen.

 

 

 

 

Kontakt


chatbot-portlet