Kommunikasjonspolicy | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy definerer mål, gir føringer og tydeliggjør ansvar og roller i kommunikasjonsarbeidet ved OsloMet.

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for å realisere OsloMets overordnede strategi og mål. Statens kommunikasjonspolitikk ligger til grunn for universitetets kommunikasjonsarbeid.

OsloMets kommunikasjon skal bidra til å virkeliggjøre våre verdier - mangfold, læring og nyskaping.

Kommunikasjonspolicy for OsloMet er førende for alle ansatte og enheter, for alt kommunikasjonsarbeid ved universitetet og i særdeleshet de områder der kommunikasjon er hovedvirkemiddel. Endelig er kommunikasjon et ansvar for alle ledere ved OsloMet.

Kommunikasjonspolicy for OsloMet er vedtatt av rektor september 2016 og gjelder fortsatt. 

 • Hovedmål

  • Dialog: Kommunikasjon skal bidra til god dialog med eiere, medarbeidere, studenter og viktige interessenter utenfor institusjonen.
  • Fellesskap: Kommunikasjon skal bidra til å bygge felles kultur og identitet.
  • Posisjonering: Kommunikasjon skal bidra til å skape et tydelig, enhetlig og mest mulig korrekt bilde av vår virksomhet.
  • Omdømmebygging: Kommunikasjon skal bidra til at OsloMet har et godt omdømme.
 • Føringer

  • Kommunikasjon skal være tydelig - ingen skal være i tvil om hva vi vil og hvor vi skal.
  • Kommunikasjon skal innebære dialog - vi er aktivt tilstede på de arenaer og plattformer hvor våre eiere, medarbeidere, studenter og viktige interessenter utenfor institusjonen befinner seg.
  • Kommunikasjon skal bygge vennskap og allianser - vi har en form som er preget av åpenhet og i tråd med våre verdier (mangfold, læring og nyskaping)
  • Kommunikasjon skal danne fellesskap og identitet - vi er alle kulturbyggere.
  • Kommunikasjon skal være tilpasset brukernes behov og ønsker - vi etterstreber å være mottakerorientert i valg av virkemidler, form og budskap.
  • Kommunikasjon har høy kvalitet, profesjonalitet og er tidsriktig.
  • Kommunikasjon er et lederansvar - alle ledere tar ansvar for hvordan OsloMet oppfattes av våre eiere, medarbeidere, studenter og eksterne interessenter. Linjeprinsippet ligger til grunn.
  • Kommunikasjon er et viktig verktøy som skal skape målbare resultater. Vi ser på kommunikasjon som et fag, og vi utnytter ressursene mest mulig effektivt.
 • Ansvar og roller

  Avdeling SK

  Avdeling SK har det overordnede faglige ansvaret for samfunnskontakt og kommunikasjon ved OsloMet. Dette innebærer:

  • Å være en god rådgiver i kommunikasjonsfaglige spørsmål for ulike deler av OsloMet, og en aktiv pådriver for godt kommunikasjonsarbeid ved universitetet
  • Overordnet ansvar for forvaltning av OsloMets omdømme, og for utarbeiding av overordnede strategier og planer for kommunikasjon – internt og eksternt mot alle målgrupper.
  • Ansvar for å utvikle og drifte OsloMets digitale kommunikasjonsplattformer og kanaler, inkludert sosiale medier.
  • Overordnet ansvar for kampanjer og aktiviteter som markedsfører/formidler studieporteføljen og OsloMets forskning i tett samarbeid med fakulteter, sentre og andre fagavdelinger. 
  • Ansvar for å utarbeide gode veiledninger for, og tilby kurs i bruk av OsloMets kommunikasjonskanaler og universitetets visuelle profil og merkevare.
  • Ansvar for koordinering av OsloMets samfunnskontakt, i tett samarbeid med rektors stab.
  • En sentral rolle i kommunikasjonsarbeidet i en beredskaps- /krisesituasjon, og spesielt ansvar for krisekommunikasjonsplan og kriseweb.
  • Å måle effekt, evaluere og kvalitetssikre overordnede kommunikasjonstiltak.

  OsloMet som institusjon

  Rektor har som øverste faglige og administrative leder det overordnede ansvaret for all virksomhet ved OsloMet, også ekstern og intern kommunikasjon. Det er kun rektor, eller den rektor delegerer myndighet til, som skal uttale seg på vegne av OsloMet som institusjon. Avdelingsdirektør for samfunnskontakt og kommunikasjon kan i samråd med rektor uttale seg på vegne av institusjonen.

  Fakulteter og sentre

  Ledere på fakulteter og sentre har myndighet til å uttale seg på vegne av egen enhet.

  Fakultetene og sentrene skal ha egne ressurser til kommunikasjon knyttet til forskningsformidling, studentrekruttering og redaksjonelle oppgaver knyttet til innhold på egne nettsider. De enkelte enhetene har ulike måter å organisere kommunikasjonsarbeidet på, og ansvaret for dette ligger derfor hos dekan/senterleder eller den hun delegerer dette til. Det forventes imidlertid at enhetene bidrar inn i de til enhver tid ulike felles kommunikasjonsnettverk på universitetet (nettgruppe, rekrutteringsforum, formidlingsforum etc.). 

  Enhetene skal varsle Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved mediehenvendelser. Dette gjelder spesielt saker som kan gi stor medieoppmerksomhet og/eller er av krevende karakter. Det samme gjelder ved arrangementer på OsloMet der statsråder og andre ledende beslutningstakere deltar. 

  Administrative enheter

  Ledere i administrative enheter kan, når rektor har gitt fullmakt til dette, uttale seg om saker knyttet til egen enhet, og i noen spesielle tilfeller på vegne av institusjonen.

  • Ledere ved fakulteter, sentre og administrative enheter har ansvar for egen enhets kommunikasjon.
  • Ledere på fakulteter og sentre har myndighet til å uttale seg på vegne av egen enhet.
  • Ledere for administrative enheter kan når rektor har gitt fullmakt til dette uttale seg om saker knyttet til egen enhet og i spesielle tilfeller på vegne av institusjonen.
  • Avdelingsdirektør for Samfunnskontakt og kommunikasjon kan i samråd med rektor uttale seg på vegne av institusjonen.