Forvaltningsplan for oslomet.no - Ansatt

Forvaltningsplan for oslomet.no

Forvaltningsplan for oslomet.no

Oslomet.no er OsloMets nettsted for eksterne målgrupper. Nettstedet skal rendyrkes mot eksterne brukergrupper og kommunisere universitetets kjernevirksomhet på en tillitsvekkende måte.

Den generelle forvaltningsplanen for alle våre hovednettsteder finner du her. Denne delen av forvaltningsplanen omhandler kun oslomet.no.

På Teams finner du brukerveiledninger, utdypende retningslinjer for malverk og mer informasjon for ansatte med redigeringstilgang. Du vil bli lagt inn i teamet når du har fått godkjent søknad om redigeringstilgang. Se rutine for innmelding av publisister i punkt 3.2 i den generelle forvaltningsplanen.

Oslomet.no følger OsloMets visuelle profil og har prioritert mindre enheter som mobil og nettbrett i oppbygging, navigasjon, funksjonalitet og struktur.

Nettstedet skal

 • innby til samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • tiltrekke seg gode studenter og ansatte
 • vise styrkene i den praksisnære forskningen ved OsloMet
 • bidra til å styrke vår internasjonale profil

Kjerneinnholdet på oslomet.no er

 • studiepresentasjoner
 • opptaksinformasjon
 • annen relevant informasjon til søkere
 • forskningsgrupper og prosjekter
 • forskningsformidling
 • ansattoversikt/profiler
 • samt strategisk viktig informasjon om OsloMet

Det innholdsmessige ansvaret er fordelt til ulike avdelinger og enheter. Mer om eierskap ligger under hver sidetype / hvert område i punkt 4.3. Nettstedet bruker eZ som publiseringssystem.

Brukerne av www.oslomet.no

Hovedmålgruppene til oslomet.no er

 • potensielle studenter
 • kursdeltakere og deres nettverk
 • potensielle og eksisterende samarbeidspartnere (FoU og utdanning)
 • potensielle ansatte

De engelske nettsidene skal ikke være en direkte speiling av de norske, men lages spesielt tilpasset våre internasjonale målgrupper med prioritert innhold etter deres behov.

For flertallet av de besøkende til oslomet.no er studiepresentasjoner og opptaksinformasjon det desidert viktigste innholdet. Nesten halvparten av trafikken på sidene går til studierelatert innhold. Personprofiler er en annen innholdsgruppe med mye trafikk, med ca. 15 prosent av nettstedets trafikk.

 • 1. Forsiden

  Forsiden på oslomet.no er bygget opp av flere fleksible elementer og styres redaksjonelt av Avd. SK.

  Norsk og engelsk forside har noe ulikt fokus, tilpasset egen målgruppe.

  På begge forsidene er studier og forskning hovedfokus, men på den engelske forsiden vil profilering gjennom nyheter og andre saker være viktigere enn for eksempel arrangementer.

  Rekruttering av internasjonale ansatte er en annen viktig aktivitet som skal løftes på den engelske forsiden.

   Forsiden har disse faste elementene:

  • hovedbilde/-video (fast plassering)
  • to til tre lenker til hovedsider innenfor studier og forsking
  • studenthistorier − tre utvalgte og lenke til alle
  • forskningsnyheter − tre utvalgte og lenke til alle
  • hovedtall innen studier og forskning
  • liste over prioriterte arrangementer og lenke til alle arrangementer
  • nyhetssaker og notiser som er strategisk viktig for OsloMet å synliggjøre eller saker som har en viss allmenn interesse

  Forsiden kan i tillegg ved behov inneholde flere elementer av begrenset varighet (kampanjeelementer).

 • 2. Menyer

  Hovedmeny og meny i bunnen (footer) settes av Avd. SK.

  Menyer er som resten av nettstedet i kontinuerlig utvikling. Vi gjør endringer basert på analyser av hovedmålgruppenes brukeradferd og tilbakemeldinger. Vi følger også gjeldene praksis for plassering av enkelte menypunkter.

 • 3. Studiepresentasjoner

  Alle studier og emner som tilbys til eksterne målgrupper skal ha egne sider på oslomet.no.

  Studier som har opptak av internasjonale studenter (internasjonal målgruppe), skal ha egen presentasjon på engelsk. Studier som undervises på engelsk, men ikke har opptak av internasjonale studenter, skal kun ligge på norske sider med norsk innhold.

  Studiepresentasjonen har en egen mal, men oppsettet for de ulike studietypene er noe ulikt.

  Alle studier listes opp på

  Studiepresentasjonene er den sidetypen på oslomet.no som får mest trafikk. Det er derfor viktig at disse sidene har høy kvalitet.

  Det er spesielt viktig å skrive for målgruppen og tilrettelegge innholdet for søk (søkemotoroptimalisering), siden mye av trafikken kommer fra søkemotorer.

  Studiepresentasjonen skal inneholde veier videre til all relevant informasjon for brukeren. Hvis dette innholdet finnes på student.oslomet.no, skal det lenkes dit, innholdet skal ikke dupliseres.

  Studiepresentasjoner kan/skal inneholde følgende informasjon:

  • Unikt toppbilde – dette bildet skal representere utdanningen på en god måte. Det er dette bildet som vises når studiepresentasjonssiden blir delt i sosiale medier og bør derfor være et bilde av god kvalitet med en “stopp-effekt”. Toppbilde er obligatorisk, med unntak for etter- og videreutdanninger og enkeltemner.
  • Nøkkelinformasjon om studiet, samt ingress (kort tekst om studiet som fungerer som en smakebit og skal fange interesse).
  • Trekkspillmeny som kan/skal inneholde:
   • studiestart − dette punktet settes inn etter at søknadsfristen har gått ut 15. april
   • opptakskrav og poeng
   • slik søker du
   • hvordan foregår undervisningen
   • hva koster det
   • studiets oppbygging (henter informasjon fra FS via student.oslomet.no)
   • hva kan du jobbe som
   • praksis (hvis relevant)
   • utveksling
   • videre studiemuligheter
   • andre svært relevante punkter kan legges til, og ikke-relevante punkter fjernes, men merk at rekkefølgen på punktene er faste
  • Lenke til søknadsprosess og studiested.
  • Lenke til faglig leder og andre kontaktpunkt/kontaktskjema.
  • Relevante studenthistorier og forskningsnyheter hentes opp i bunnen av siden. Hvis noe av dette innholdet er direkte relevant for et av temaene i trekkspillmenyen, kan det hentes inn direkte der.

  Den engelske malen er satt opp på samme måte, men rekkefølgen i punkter, blant annet i trekkspillet, kan være ulik den norske rekkefølgen. Punktene har også faste navn på engelsk.

  Avd. SK har ansvar for alle presentasjonene for studier som har opptak gjennom Samordna opptak. Enhetene har selv ansvar for resterende studiepresentasjoner.

  Ved sentralt opptak har Seksjon for opptak og vurdering i Avd. UTD ansvaret for at opptaksinformasjonen på studiepresentasjonene er korrekt Ved lokalt opptak ligger dette ansvaret hos enhetene.

 • 4. Studenthistorier

  Studenthistorier er gjennomarbeidet redaksjonelt innhold av høy kvalitet som skal vare i lang tid. De er tilpasset studiesøkere på bachelor- og masternivå og kan inneholde

  • tekst
  • bilder
  • video
  • faktabokser
  • lenker til studier
  • sitater
  • annet relevant innhold

  Studenthistorier tagges med fagområde og blir synlige på henholdsvis norsk og engelsk her:

  De hentes opp på relevante studieomtaler, på andre aktuelle sider og på forsiden. Historiene på forsiden skifter vi ut månedlig.

  Avd. SK har overordnet redaksjonelt ansvar for dette innholdet, men enhetene kan selv produsere innhold.

  Rutine for engelske studenthistorier som hentes opp på forsiden:

  • Studenthistorien skal være relevant for en stor del av målgruppen potensielle internasjonale studenter.
  • Studenthistorien skal kvalitetssikres med tanke på språk og vinkling av Avd. SK.

  Alle engelske studenthistorier skal være tilpasset målgruppen (ikke direkte oversatt), ofte holder det med ett eller to avsnitt som setter saken i kontekst og rammer den inn for leseren.

 • 5. Forskningsnyheter

  Forskningsnyhetene på oslomet.no er forskningsformidling av høy kvalitet som skal vare i lang tid. De er skrevet for en bred målgruppe og kan inneholde

  • tekst
  • bilder
  • video
  • faktabokser
  • lenker til forskningsgrupper, forskningsprosjekter eller studier
  • sitater
  • lenke til personprofilen på oslomet.no
  • annet relevant innhold

  Forskningsnyheter tagges med ett eller flere fagområder og blir synlige på henholdsvis norsk og engelsk her:

  De hentes opp på relevante sider. Dette kan være forskningsgrupper og -prosjekter, men også enhetsforsider, studiepresentasjoner med mer.

  Avd. SK har overordnet redaksjonelt ansvar for dette innholdet, men enhetene kan selv produsere innhold.

  Forskningsnyhetene på den norske forsiden endres ukentlig og er de samme som sendes ut i nyhetsbrevet fra OsloMet. Forskningsnyhetene på den engelske forsiden skiftes ut månedlig.

 • 6. Forskningsgrupper

  Alle forskningsgruppene skal ha sin egen side på oslomet.no, både på engelsk og norsk, hvorav den ene kan være en minimumsversjon. Forskningsgrupper har en egen mal og skal inneholde:

  • kort informasjon om gruppen
  • forskningsgruppeleder
  • medlemmer

  De kan for eksempel liste opp prosjekter og publikasjoner. Aktuelle nyhetssaker og arrangementer kan også hentes opp på siden.

  Enhetene har selv ansvar for dette innholdet.

  Når en ansatt er tagget i en forskningsgruppe, vil denne gruppen dukke opp på vedkommendes ansattprofil.

  Forskningsgrupper som ønsker mer aktive nettsider med nyheter, publikasjoner, personpresentasjoner, arrangementssider og lignende kan bruke uni.oslomet.no-plattformen. Her kan de enkelte selv publisere og sette opp egne sider etter eget behov.

  Retningslinjer for bruk av uni.oslomet.no.

 • 7. Forskningsprosjekter

  Alle forskningsprosjekter med støtte fra EU, Norges forskningsråd og andre store nasjonale/regionale prosjekter skal ha egen presentasjon på www.oslomet.no.

  Forskningsprosjekter har en egen mal, og det gjøres en vurdering om sidene skal være på både engelsk og norsk.

  Siden skal inneholde:

  • nøkkelinformasjon om forskningsprosjektet
  • kort tekst om prosjektet
  • liste over deltakere

  Aktuelle nyhetssaker og arrangementer kan hentes opp på siden.

  Enhetene har selv ansvar for dette innholdet.

  Når en ansatt er tagget i et forskningsprosjekt, vil denne gruppen dukke opp på vedkommendes ansattprofil.

  Forskningsprosjekter som ønsker mer aktive nettsider med nyheter, publikasjoner personpresentasjoner, arrangementssider og lignende kan bruke uni.oslomet.no-plattformen. Her kan de enkelte selv publisere og sette opp egne sider etter eget behov.

  Retningslinjer for bruk av uni.oslomet.no.

 • 8. Andre forskningssider

  Sidene som ligger under oslomet.no/forskning eller /research består av informasjon om forskningen ved OsloMet.

  Målgruppen for disse sidene er andre virksomheter, samarbeidspartnere og potensielle nye ansatte eller studenter, i tillegg til aktører som EU og andre forskningsinstitusjoner.

  Forskningssidene skal kun redigeres av Avd. SK/FoU, men enhetene kan komme med ønsker og forslag.

 • 9. Arrangementssider

  Arrangementer (inkludert disputaser) som er åpne for eksterne målgrupper kan legges ut på oslomet.no. Merk at et arrangement ikke skal ligge på alle OsloMets nettsteder samtidig.

  Arrangementer har en egen mal, og skal inneholde:

  • informasjon om tid og sted
  • arrangementstype
  • lenke til eventuell påmelding
  • kort informasjon om arrangementet

  Det er også mulig å legge ut program, bilde, video, lister over bidragsytere og lenker til mer informasjon.

  Arrangementer skal, om det er relevant, også legges ut på både på norsk og engelsk, hvorav den ene kan være en minimumsversjon. Engelsk versjon skal kun lages om arrangementet foregår på engelsk.

  Enhetene er selv ansvarlig for å opprette og vedlikeholde arrangementer.

  Arrangementene avpubliseres automatisk en måned etter arrangementstidspunkt. Innhold som fremdeles er relevant for brukeren, kan flyttes til andre sider under enheten eller til uni.oslomet.no.

  Avd. SK velger ukentlig ut hvilke arrangementer som skal hentes opp på forsidene.

 • 10. Om-sider

  Sidene som ligger under oslomet.no/om eller /about består av informasjon om virksomheten som er av allmenn nytte eller er strategisk viktig for OsloMet.

  Målgruppen for disse sidene er andre virksomheter, samarbeidspartnere og potensielle nye ansatte eller studenter, i tillegg til aktører som EU og andre forskningsinstitusjoner.

  Om-sidene blir blant annet brukt til å vise frem punkter som det er spesielt viktig for OsloMet å få fram at vi har fokus på, for eksempel bærekraft og utdanningskvalitet. Dette kan være enten faste punkter eller punkter som er oppe i en avtalt periode.

  Om-sidene skal kun redigeres av Avd. SK, men enhetene kan komme med ønsker og forslag.

 • 11. Enhetssider for fakultet, senter og institutt

  Fakulteter, sentre og institutter har egne forsider og tilhørende mapper for innhold med underliggende innhold.

  Forsidene kan inneholde følgende elementer:

  • gule bokser med veier videre til det viktigste innholdet for brukerne
  • informasjon om enheten
  • ledelsen
  • de ansatte
  • underenheter
  • forskningen ved enheten
  • annet relevant innhold

  Forsiden kan også inneholde bilder og video. Relevante forskningssaker, studenthistorier, nyheter og arrangementer kan og hentes opp på enhetsforsiden.

  Det er stor fleksibilitet på hva slags typer innhold som kan ligge under en enhet, men merk at enhetene selv ikke skal opprette nye forsider/mapper eller legge nyhetssaker under egne mapper.

  Disse forsidene og alt underliggende innhold er enhetenes ansvar.

 • 12. Universitetsbiblioteket

  Universitetsbiblioteket har sider på norsk og engelsk som de selv har ansvaret for.

 • 13. Virksomhetsnyheter/notiser

  Nyheter som ikke er studenthistorier eller forskningsformidling, men allikevel viktige for mindre målgrupper eller er strategisk viktig, skal legges i den sentrale nyhetsmappen og hentes opp på relevante sider. Som hovedregel omtaler vi nyansettelser kun på følgende nivå: rektorat, dekaner, fakultetsdirektører, instituttledere og direktører. Alle nyhetssaker/notiser skal markeres med publiseringsdato.

  Disse nyhetene har begrenset varighet og avpubliseres automatisk ett år etter publisering, med mindre unntak avtales med Avd. SK.

  Mappen har ingen samleside, så sakene må hentes opp manuelt på relevante sider. Enhetene skal ikke lage egne nyhetsmapper.

  For best mulig tilrettelegging for søk er det viktig at teksten i disse nyhetene er unik og ikke brukt i pressemeldinger eller på andre sider, som forskning.no.

  Mappen med virksomhetsnyheter har samme funksjon på norsk og engelsk. Enhetene har selv ansvar for innhold inntil det avpubliseres.

  Nyhetssaker og notiser som er strategisk viktig for OsloMet å synliggjøre eller saker som har en viss allmenn interesse kan løftes fram på forsiden og kan også hentes opp på om-forsiden.

  Alle nyheter av denne typen skal være på nynorsk. 

 • 14. Ansattprofiler

  Alle ansatte på OsloMet (med visse unntak definert av HR) har en egen profilside. Denne inneholder en del faste elementer og en egen del den ansatte selv kan redigere.

  Disse profilsidene eksisterer på både norsk og engelsk.

  Hvis en ansatt er tagget i en forskningsgruppe eller i et forskningsprosjekt på oslomet.no, vil dette dukke opp på ansattprofilen.

  Innhold fra de norske nettsidene vil dukke opp på den norske profilen, mens innhold fra de engelske nettsidene vil dukke opp på den engelske profilen. Profilsidene henter også inn innhold fra Cristin.

  Informasjon om tilhørighet, stillingtittel, e-postadresse, telefonnummer, besøksadresse og bilde kommer fra Avd. HR sine systemer.

  Alle ansatte har ansvar for å oppdatere egen ansattprofil. Merk at det kan ta inntil et døgn før siden blir oppdatert etter en endring.

 • 15. Ledige stillinger

  Ledige stillinger hentes automatisk inn fra HRs eget rekrutteringssystem Varbi og avpubliseres automatisk 30 dager etter søknadsfrist.

  Avd. HR har ansvaret for at informasjonen legges inn på rett måte i Varbi, og dermed hentes riktig ut på oslomet.no.

 • 16. Kampanjesider

  Ved spesielle behov, som ikke lar seg løse innenfor det vanlige malverket og eksisterende informasjonsarkitektur, kan sider legges direkte på rot under oslomet.no (som for eksempel oslomet.no/bachelor) for begrensede tidsperioder eller permanent.

  Dette skal kun gjøres av Avd. SK etter en vurdering.

  Kampanjesider kan for eksempel inneholde:

  • video
  • bilder
  • tekst
  • undersider
 • 17. Filer/dokumenter

  Det er mulig å legge ut et fåtall virksomhetskritiske dokumenter/filer på oslomet.no. Dette vil kun være innhold som ikke kan legges i andre eksisterende løsninger/systemer, eller gjøres om til nettsider.

  Eiere av dokumentet er selv ansvarlig for å universelt utforme dette, mens Avd. SK vil være ansvarlig for å legge det ut på nettsidene.

  Dette gjelder dokumenter som

  • må signeres og ikke har mulighet for digital signatur
  • må signeres av mer enn en person (for eksempel søker og institusjon)
  • må signeres av utenlandsk statsborger eller person som ikke har tilgang til digital signaturløsning
  • må fylles ut og så signeres, når dette ikke kan løses med digital utfylling og digital signatur
  • av andre grunner ikke kan gjøres om til nettside/nettskjema