Verktøykasse emneevaluering - Ansatt

Kvalitetsarbeid på emnenivå

Kvalitetsarbeid på emnenivå

Kvalitetsarbeid på emnenivå skal sikre at alle emner som tilbys er oppdaterte og relevante, har tilpassede læringsaktiviteter og at studentene oppnår læringsutbyttet som er fastsatt for det enkelte emne.

Det skal være godt samsvar mellom læringsutbytte, læringsformer og vurderingsformer.

Emneansvarlig(e) er ansvarlige for kvalitetsarbeidet på emnenivå.

OsloMets kvalitetssystem

Kvalitetssystemet omfatter all utdanning på OsloMet: Bachelor-, master- og ph.d.-studier samt etter- og videreutdanning. Systemet omfatter hele studentreisen – fra studenten søker om opptak til studiet og til hun er ferdig utdannet og i arbeid. Kvalitetssystemet er bygd opp rundt de tre nivåene emne, studieprogram og studieportefølje.

Emne

Hver tredje gang et emne gjennomføres, skal studentene få svare på en sluttevaluering. Ellers kan emneansvarlig selv velge hvordan evalueringen gjennomføres. Det kan være nyttig å diskutere evalueringsform med studentene, for eksempel kan studenttillitsvalgte inviteres til å gi innspill.

Ulike typer evalueringer har fordeler og ulemper. Sluttevaluering gir mulighet til å få tilbakemeldinger fra studenter som har gjennomført hele emnet og derfor har mer oversikt over helheten. Samtidig gjør sen evaluering det vanskelig både å bruke tilbakemeldingene til å justere emnet mens det går, og å gi tilbakemelding til studentene som kommer med dem. Underveisevaluering gir gode muligheter for å gjøre endringer som blir synlige for studentene som gir tilbakemeldinger, men kan ikke si like mye om hvordan studentene når læringsutbyttet. Det er mulig å kombinere verktøyene, og både gi studentene mulighet til en kort tilbakemelding på de viktigste områdene, og å gi dem mulighet til en anonym sluttevaluering. Det kan være nyttig å se til de tverrgående undersøkelsene på programnivå, og å bruke disse som utgangspunkt for dialog med studentene. 

Du kan lese mer om emneansvarliges ansvar og oppgaver på funksjonsbeskrivelsen for emneansvarlig og veiledning for emneansvarlig.

Mal for emneevaluering

Sluttevaluering

Skriftlige evalueringer

Muntlige evalueringer

Underveisevaluering

Skriftlige evalueringer

Muntlige evalueringer

Studenter som partnere i læring og kvalitetsutvikling

Kontakt AK

Kontakt AK