Studentevaluering med postkasse - Ansatt

Studentevaluering med postkasse

Studentevaluering med postkasse

Man trenger ikke alltid å oppsøke studentene direkte med forespørsler for å samle tilbakemeldinger om deres studiesituasjon. Det kan være tilstrekkelig å gi studentene mulighet til selv å ta initiativ. En fordel med en postkasse der studentene kan gi tilbakemelding er at de står fritt til å gi tilbakemelding på det de opplever som særlig viktig for sin situasjon. Det kan også være en fordel at tilbakemeldingene gis når studentene opplever noe positivt eller negativt, i stedet for at de må vente til de blir spurt.

Bruk av postkasse overlater mye av ansvaret for å ta initiativ til den enkelte student. Denne metoden fungerer derfor ikke like bra i alle studentgrupper. Metoden vil ofte også kun bli brukt av et lite utvalg studenter, som kan gi mer eller mindre representative tilbakemeldinger. Disse ulempene kan veies opp ved å supplere postkassen med andre evalueringsmetoder. Det er for eksempel mulig å arrangere møte med studentene for å drøfte tilbakemeldinger.

Praktisk gjennomføring

Man kan både bruke en e-postadresse, spørreundersøkelse på nett med åpent tekstfelt eller en fysisk postkasse. Opprett en e-postadresse, spørreundersøkelse, eller sett opp en postkasse på et sted som er lett tilgjengelig for studentene.

Elektronisk postkasse gjør det enkelt for studentene å raskt gi tilbakemelding. Det kan bidra til mer bruk av postkassa. Tilbakemeldinger mottatt på e-post er også noe lettere å bearbeide. 

Om man bruker postkasse som tilbakemeldingsvei, bør man ta studentene med på råd om hvordan postkassen skal fungere. Studentene kan for eksempel tas med i diskusjon om hvilke temaer som er gode å gi tilbakemelding på, hvor ofte de bør gi tilbakemelding, hvordan emneansvarlig sammenfatter og bruker tilbakemeldingene, hvordan tilbakemeldingene drøftes med studentene. De som gir tilbakemeldinger og den som skal få tilbakemeldinger bør bli enige om felles spilleregler. 

Reglene man blir enige om kan for eksempel legges ut på emnets semesterside med informasjon om hvordan man gir tilbakemelding.

Studentene må få informasjon om hvordan man gir tilbakemelding og hvem som har tilgang til meldingene som kommer inn. Sørg for at meldingene forblir konfidensielle og at studentene er klar over hvordan tilbakemeldingene behandles.

Vurder hvordan og hvor ofte studentene bør få en påminnelse om at de kan gi tilbakemeldinger i postkassen.

Tilbakemeldinger fra studenter bør oppsummeres og besvares på en måte som er tilgjengelig for alle studentene. Endringer som gjøres og planlegges bør kommenteres, eventuelt bør studentene få vite hvorfor noen tilbakemeldinger ikke følges opp.