Retningslinjer for periodiske evalueringer - Ansatt

Retningslinjer for periodiske evalueringer

Retningslinjer for periodiske evalueringer

Retningslinjer for periodiske evalueringer initiert av OsloMet – storbyuniversitetet.

Fastsatt av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 13. juni 2013. Endringer fastsatt av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 30. januar 2014. Endringer fastsatt av utdanningsutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 8. september 2016 og av utdanningsutvalget ved OsloMet 11. juni 2019 og 10. november 2021. Endringer som gjelder doktorgradsstudiene fastsatt av doktorgradsutvalget ved OsloMet 15. januar 2018. Se også Håndbok for periodiske evalueringer ved OsloMet.

1. Virkeområde og formål

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for OsloMets gradsstudier og andre avsluttende utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng:

 1. Årsstudier
 2. Bachelorgrader
 3. Mastergrader
 4. Avsluttende videreutdanninger og studieprogram av omfang 60-120 studiepoeng som ikke inngår i et gradsstudium
 5. Doktorgrader (ph.d.)

Syklus

Gradsstudier og andre avsluttende utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng skal evalueres 3 år etter etablering, og deretter hvert 6. år.

Plan for periodiske evalueringer

OsloMets utdanningsutvalg fastsetter plan for periodiske evalueringer. Utdanningsutvalget kan som en del av et tilsyn be fakultetene om å igangsette evaluering av enkeltstudier.

Formål

Retningslinjene gjelder ved evalueringer av studier initiert av OsloMet. Periodiske evalueringer av studiene inngår i system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved OsloMet. Formålet med periodiske evalueringer er å sikre at studier ved OsloMet oppfyller nasjonale krav til utdanninger, og å sikre utvikling av kvaliteten på universitetets utdanninger.

Periodiske evalueringer består av en selvevaluering og en ekstern evaluering.

Fakultet/senter skal gjennomføre en selvevaluering før mandat for den sakkyndige komiteen fastsettes. Selvevalueringen bør blant annet omfatte en sammenfatning av tidligere kvalitetsrapporter for studiet og skal omfatte en vurdering av studiets tilstand etter bestemmelser om akkreditering i studiekvalitetsforskriften (fastsatt av Kunnskapsdepartementet) og studietilsynsforskriften (fastsatt av NOKUT).

Selvevalueringen har to ulike innretninger:

 • Evaluering 3 år etter etablering, med vurdering av studiets tilstand etter kravene for akkreditering sammenlignet med etableringstidspunktet.
 • Periodisk evaluering, med systematisk sjekk av at alle krav i lov og forskrift er oppfylt.

Den eksterne evalueringen har følgende innretning:

 • Evalueringen skal utføres av en sakkyndig komité.
 • Sakkyndig komité evaluerer det aktuelle studiet og gir fagmiljøet tilbakemeldinger som kan benyttes i det videre kvalitetsarbeidet i studiet.
 • Evalueringen kan omfatte hele eller deler av studiet.

2. Sakkyndig komité

Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå skal komiteen normalt bestå av fire personer:

 • minst to representanter, hvorav minst en med førstestillingskompetanse, fra samme fagfelt fra en norsk eller utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon. En av disse kan være ansatt ved OsloMet. Vedkommende kan ikke være tilknyttet utdanningen som skal evalueres, instituttet utdanningen ligger under eller noen av de organ eller utvalg som skal behandle komiteens sluttrapport.
 • én representant med tilknytning til studiets yrkesfelt
 • én student fra et tilsvarende eller nært beslektet studium ved en annen norsk utdanningsinstitusjon

Ved evaluering av doktorgradsstudier skal komiteen bestå av fire personer:

 • minst én representant, fortrinnsvis med professorkompetanse, fra en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon med godt renommé innenfor samme felt
 • minst én representant, fortrinnsvis med professorkompetanse, fra en norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon
 • minst én ph.d.-kandidat fra en nær beslektet norsk forskerutdanning
 • minst én av representantene skal være professor
 • minst én av representantene skal ha erfaring med forskningsveiledning av ph.d.-kandidater
 • det er valgfritt om én av representantene har tilknytning til arbeids- eller organisasjonslivet
 • det er valgfritt om én av representantene er ansatt ved OsloMet; vedkommende må fortrinnsvis ha professorkompetanse og ikke være tilknyttet noen av de organ eller utvalg som skal behandle komiteens sluttrapport på fakultets- eller institusjonsnivå

En av representantene skal oppnevnes som leder av komiteen.

Institutt foreslår medlemmer til komiteen ved evaluering av bachelor- og mastergradsstudier. For doktorgradsstudiet foreslår studiets faglige ledelse medlemmer til komiteen. Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå oppnevnes den sakkyndige komiteen av prodekan for utdanning. Ved evaluering av doktorgradsprogrammer oppnevnes den sakkyndige komiteen av det lokale doktorgradsutvalget.

3. Mandat

Mandat skal inneholde:

 • Hvilke kvalitetsområder/problemstillinger komiteen skal evaluere
 • Anbefaling av metode for evaluering

Det anbefales at mandatet tar utgangspunkt i ett eller flere av temaene i kvalitetssystemet og dets indikatorer, samt utfordringer som påpekes i selvevalueringen.

Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå

Institutt utformer forslag til sakkyndig komités mandat. Representanter for studentene skal gis mulighet til å komme med innspill til mandatet. Fakultetets utdanningsutvalg fastsetter mandat for den sakkyndige komiteens arbeid.

Ved evaluering av doktorgradsstudier

Doktorgradsstudiets faglige ledelse utformer forslag til sakkyndig komités mandat i samråd med representanter for stipendiatene. Mandatet fastsettes deretter av det lokale doktorgradsutvalget. 

4. Tilrettelegging for den sakkyndige komiteen

Fakultet/senter skal legge til rette for at komiteen får nødvendig informasjon underveis i arbeidet. Dersom komiteen ønsker å gjennomføre intervjuer skal fakultet/senter legge til rette for dette. 

5. Budsjett og tidsplan

Det fastsettes et årlig beløp i OsloMets budsjett til disposisjon for ekstern evaluering for fakultetene. Fakultetene fastsetter tidsramme for sakkyndig komités arbeid. Tidsplan for en ekstern evaluering, fra oppstart av komiteens arbeid til ferdig behandling av rapport, skal ha en varighet på maksimum ett år.

6. Rapporteringsprosess

 • Sakkyndig komité skal levere en rapport etter fastsatt mal og til fastsatt tid.
 • Fakultetet/senteret ivaretar sekretærfunksjonen for den sakkyndige komiteen. Fakultetet/senteret selv fastsetter sekretariatets oppgaver.
 • En foreløpig versjon av rapporten sendes fagmiljøet, som gir komiteen tilbakemelding om eventuelle feil eller misforståelser. 
 • Rapporten skal svare på alle punkt i mandatet og inneholde tydelige konklusjoner og anbefalinger.

7. Oppfølging av rapporten

Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå

 • Sakkyndig komité leverer ferdig rapport med komiteens tilrådinger til instituttleder og fagmiljø som igjen avgir sine vurderinger og kommer med innspill til videre arbeid og tiltak. Studentrepresentanter skal inkluderes i arbeidet med disse vurderingene, f.eks. ved at det  arrangeres et åpent seminar. 
 • Fakultetet behandler rapporten og fagmiljøets vurdering i sitt utdanningsutvalg. Fakultetets utdanningsutvalg skal redegjøre konkret for hvordan de enkelte forslag og anbefalinger fra komiteen skal følges opp. Dersom fakultetet ikke ser det som aktuelt å følge opp enkelte av forslagene eller anbefalingene, skal dette begrunnes eksplisitt.
 • Når saken er ferdig behandlet på fakultet oversendes rapporten (inkludert selvevalueringen), fagmiljøets vurdering , og referat fra det lokale utdanningsutvalgets behandling av saken til avdeling for utdanning, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling. 
 • Det legges fram en årlig orienteringssak for utdanningsutvalget på institusjonsnivå der siste års periodiske evalueringer oppsummeres. Utvalget kan gi råd eller fastsette tiltak for eventuell videre oppfølging av ordningen.

Ved evaluering av studier på doktorgradsnivå

 • Komiteen oversender ferdig rapport til fakultetets/senterets administrasjon.
 • Det lokale doktorgradsutvalget drøfter og tar stilling til komiteens forslag og anbefalinger og gir sin tilråding til doktorgradsstudiet faglige ledelse.
 • Doktorgradsstudiets faglige ledelse utarbeider en oppfølgingsplan på bakgrunn av rapporten og tilbakemeldinger fra doktorgradsutvalget. Representanter for stipendiatene bør inkluderes i dette arbeidet.
 • Rapporten og redegjørelsen fra doktorgradsstudiets faglige ledelse om oppfølging av komiteens forslag og anbefalinger fremlegges som orienteringssak i FoU-utvalget på institusjonsnivå. Dersom FoU-utvalget mener det er behov for ytterligere oppfølging, kan utvalget be om at saken fremmes på nytt som en diskusjons- eller vedtakssak. Ellers inngår evalueringen i den årlige saken om siste års periodiske evalueringer som behandles i OsloMets utdanningsutvalg. 
 • Rapporten og redegjørelsen fra doktorgradsstudiets faglige ledelse om oppfølging av forslag og anbefalinger skal følge som vedlegg til doktorgradsstudiets årlige kvalitetsrapport, og sendes videre som vedlegg til fakultetets samlede kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten.

8. Publisering

Rapporter fra periodisk evaluering skal gjøres tilgjengelige på studienes nettsider, med mindre bestemmelser om taushetsplikt er til hinder for det.