Retningslinjer for periodiske evalueringer - Ansatt

Retningslinjer for periodiske evalueringer

Retningslinjer for periodiske evalueringer

Retningslinjer for periodiske evalueringer initiert av OsloMet – storbyuniversitetet.

Se også håndbok for periodiske evalueringer ved OsloMet for støtte til det praktiske arbeidet med gjennomføring.

 • 1. Virkeområde og formål for periodiske evalueringer

  Virkeområde

  Retningslinjene gjelder for OsloMets studietilbud og omfatter alle studiepoengsgivende tilbud:

  • Studietilbud som fører frem til en grad

   • Bachelorgrad

   • Mastergrad

   • Doktorgrad (ph.d.)

  • Kortere studietilbud

   • Årsenheter

   • Videreutdanninger

   • Emner som tilbys for seg selv

  Formål

  Periodiske evalueringer av studietilbud inngår i system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved OsloMet. Formålet med periodiske evalueringer er å

  1. sikre utvikling av kvaliteten på universitetets studietilbud

  2. sikre at studietilbud ved OsloMet oppfyller nasjonale krav

  Syklus

  Periodiske evalueringer skal gjennomføres etter følgende syklus:

  • Bachelor- og masterstudier:
   • etter første gjennomføring av et kull

   • deretter hvert sjette år

  • Doktorgradstudier og kortere studiepoengsgivende studietilbud hvert sjette år.

  Det anbefales at de kortere studietilbudene evalueres samlet per institutt.

  Det året det gjennomføres en periodisk evaluering av et studietilbud kan instituttet vurdere om det er nødvendig å levere årlig kvalitetsrapport for studietilbudet.

  Plan for periodiske evalueringer

  OsloMets utdanningsutvalg fastsetter plan for periodiske evalueringer. Rektor og prorektor for utdanning kan iverksette internt tilsyn av enkeltstudier.

  Gjennomføring av den periodiske evalueringen

  Den periodiske evalueringen består av en selvevaluering og en ekstern evaluering.

  Selvevalueringen

  Fakultet/senter skal gjennomføre en selvevaluering forut for den eksterne evalueringen.  Selvevalueringen skal sikre en systematisk kontroll av om studietilbudet er i tråd med krav om akkreditering i studiekvalitetsforskriften (fastsatt av Kunnskapsdepartementet) og studietilsynsforskriften (fastsatt av NOKUT), og kan være utgangspunkt for å fastsette mandat for den eksterne evalueringen.

  Selvevalueringen gjennomføres etter mal fastsatt av Utdanningsdirektør.

  Ekstern evaluering

  Den eksterne evalueringen har følgende innretning:

  • Evalueringen skal utføres av et evalueringspanel

  • Evalueringspanelet evaluerer studietilbudet/ene basert på utarbeidet mandat og gir fagmiljøet tilbakemeldinger som kan benyttes i det videre kvalitetsarbeidet.

  Arbeidsformer i evaluering

  Formen på evalueringene kan variere mye, etter hva som vil gi god kunnskap om utviklingsmuligheter. I noen tilfeller vil en rapport utformet av evalueringspanelet være en god form. I andre tilfeller vil et arbeidsmøte eller dialogmøte/​seminar, oppsummert med referat, gi gode resultat. Dette spennet utdypes i håndboken.

 • 2. Evalueringspanels sammensetning

  Kravet er at representanter fra arbeids- og samfunnsliv, studenter og eksterne fagpersoner som er relevante for studietilbudet skal bidra i evalueringene.

  For bachelor-, master-, videreutdanninger og kortere studietilbud bør evalueringspanelet bestå av minimum tre personer hvor en bør inneha førstestillingskompetanse:  

  • representant(er) fra arbeids- og samfunnsliv som studietilbudet utdanner til

  • student(er) fra eget eller nært beslektet studietilbud

  • representant(er) fra samme fagfelt fra en norsk eller utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon, med utdanningsfaglig kompetanse

  Institutt foreslår medlemmer til evalueringspanelet, som oppnevnes av prodekan for utdanning. Sammensetning av kompetanseprofil kan variere ut ifra av evalueringens innretning og mandat, og et panelmedlem kan ivareta flere kompetansekrav. For enkelte studietilbud kan det være mer hensiktsmessig med en tematisk evaluering på tvers studietilbudene fremfor enkeltvise evalueringer.

  En av representantene skal oppnevnes som leder av evalueringspanelet.

  Ved evaluering av doktorgradsstudier skal evalueringspanelet bestå av fire personer:

  • minst én representant, fortrinnsvis med professorkompetanse, fra en utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon med godt renommé innenfor samme felt

  • minst én representant, fortrinnsvis med professorkompetanse, fra en norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon

  • minst én ph.d.-kandidat fra en nær beslektet norsk forskerutdanning

  • minst én av representantene skal være professor

  • minst én av representantene skal ha erfaring med veiledning av ph.d.-kandidater

  • det er valgfritt om én av representantene har tilknytning til arbeids- eller organisasjonslivet

  • det er valgfritt om én av representantene er ansatt ved OsloMet; vedkommende må fortrinnsvis ha professorkompetanse og ikke være tilknyttet noen av de organ eller utvalg som skal behandle komiteens sluttrapport på fakultets- eller institusjonsnivå

  For doktorgradsprogrammer foreslår studietilbudets faglige ledelse medlemmer til evalueringspanelet, som oppnevnes av det lokale doktorgradsutvalget.

  En av representantene skal oppnevnes som leder av evalueringspanelet.

 • 3. Mandat for retningslinjer for periodiske evalueringer

  Det anbefales at mandatet tar utgangspunkt i ett eller flere av temaene i kvalitetssystemet og dets indikatorer, samt utfordringer som påpekes i selvevalueringen.

  Mandatet skal ha fokus på utvikling av studietilbudet og skal inneholde:

  • problemstillinger og/eller temaer panelet skal evaluere

  • anbefaling av metode for evaluering

  Utforming av mandat

  Ved evaluering av studier på bachelor- og masternivå

  Institutt utformer forslag til evalueringspanelets mandat. Representanter for studentene skal gis mulighet til å komme med innspill til mandatet. Fakultetets utdanningsutvalg fastsetter mandat for evalueringspanelets arbeid.

  Ved evaluering av doktorgradsstudier

  Doktorgradsstudiets faglige ledelse utformer forslag til evalueringspanelets mandat i samråd med representanter for stipendiatene. Mandatet fastsettes deretter av doktorgradsutvalget ved fakultet eller senter.

 • 4. Tilrettelegging for evalueringspanelet

  Fakultet/senter skal legge til rette for at evalueringspanelet får tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon. Fakultetet/senteret ivaretar sekretærfunksjonen for evalueringspanelet, og fastsetter selv sekretariatets oppgaver. Dersom evalueringspanelet ønsker å gjennomføre intervjuer skal fakultet/senter legge til rette for dette.

  Evalueringspanelets vurderingsarbeid anbefales å ha et omfang på 30-60 timer per panelmedlem.

 • 5. Tilbakemeldingsprosess

  Evalueringspanelet skal levere sine vurderinger i avtalt form og til fastsatt tid.

  En foreløpig versjon av funn og vurderinger skal gjøres tilgjengelig for fagmiljøet, som gir panelet tilbakemelding om eventuelle feil eller misforståelser.

  Tilbakemeldingen fra evalueringspanelet skal svare på alle punkt i mandatet og inneholde tydelige vurderinger og anbefalinger.

 • 6. Oppfølging av periodiske evalueringer

  Evaluering av studietilbud på bachelor- og masternivå

  Evalueringspanelet leverer en ferdig tilbakemelding med panelets anbefalinger til instituttleder og fagmiljø som igjen gjør sine vurderinger og, og deretter redegjør konkret for hvordan de enkelte forslag og anbefalinger fra evalueringspanelet skal følges opp. Dersom instituttet ser at det ikke er aktuelt å følge opp enkelte av forslagene eller anbefalingene, skal dette begrunnes eksplisitt. Studentrepresentanter skal inkluderes i arbeidet med disse vurderingene, f.eks. ved at det arrangeres et åpent seminar.

  Saken oversendes deretter for behandling i lokalt utdanningsutvalg. Når saken er ferdig behandlet der oversendes evalueringspanelets tilbakemelding, fagmiljøets vurdering, og referat fra det lokale utdanningsutvalgets behandling av saken til avdeling for utdanning, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling.

  Det legges fram en årlig orienteringssak for utdanningsutvalget på institusjonsnivå der siste års periodiske evalueringer oppsummeres. Utvalget kan gi råd eller fastsette tiltak for eventuell videre oppfølging av ordningen.

  Evaluering av studietilbud på doktorgradsnivå

  Evalueringspanelet oversender ferdig tilbakemelding til fakultetets/senterets administrasjon.

  Doktorgradsutvalget ved fakultet/senter drøfter og tar stilling til evalueringspanelets forslag og anbefalinger og gir sin tilråding til doktorgradsprogrammets faglige ledelse.

  Doktorgradsprogrammets faglige ledelse utarbeider en oppfølgingsplan på bakgrunn av evalueringspanelet tilbakemeldinger, og tilbakemeldinger fra doktorgradsutvalget. Representanter for stipendiatene skal inkluderes i dette arbeidet. Utviklingsplanen skal fremlegges og godkjennes av doktorgradsutvalg ved fakultet og senter.

  Evalueringspanelets tilbakemelding og redegjørelsen fra doktorgradsprogrammets faglige ledelse om oppfølging av panelets forslag og anbefalinger fremlegges som orienteringssak i FoU-utvalget på institusjonsnivå. Dersom FoU-utvalget mener det er behov for ytterligere oppfølging, kan utvalget be om at saken fremmes på nytt som en diskusjons- eller vedtakssak. Ellers inngår evalueringen i den årlige saken om siste års periodiske evalueringer som behandles i OsloMets utdanningsutvalg.

  Evalueringspanelets tilbakemelding og redegjørelsen fra doktorgradsprogrammets faglige ledelse om oppfølging av forslag og anbefalinger skal følge som vedlegg til doktorgradsprogrammets årlige programrapport, og sendes videre som vedlegg til fakultetets samlede kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten.

 • 7. Publisering

  Tilbakemeldinger fra periodisk evaluering skal gjøres tilgjengelige på OsloMet sin nettside for visning av resultater fra periodiske evalueringer, med mindre bestemmelser om taushetsplikt er til hinder for det.

 • Om retningslinjen for periodiske evalueringer

  • Retningslinjer for periodiske evalueringer ble først fastsatt av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 13. juni 2013.
  • Endringer fastsatt av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 30. januar 2014.
  • Endringer fastsatt av utdanningsutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus 8. september 2016 og av utdanningsutvalget ved OsloMet 11. juni 2019 og 10. november 2021.
  • Endringer som gjelder doktorgradsstudiene fastsatt av doktorgradsutvalget ved OsloMet 15. januar 2018.
  • Endringer fastsatt av utdanningsutvalget ved OsloMet 31. januar 2024.