Budsjettering av forskningsprosjekter | FoU-håndbok - Ansatt

Budsjettering av forskningsprosjekter

Budsjettering av forskningsprosjekter

Budsjett skal settes opp i henhold til OsloMets og finansieringskildens retningslinjer og godkjennes av enhetsleder og/eller fakultetsledelse.

Budsjettering

Vær oppmerksom på at ditt fakultet/senter kan ha interne rutiner for budsjettering.

Økonomimedarbeider ved fakultet/enhet skal hjelpe deg med å sette opp og kvalitetssikre budsjett. Prosjektleder skal sørge for at nødvendige data foreligger og at økonomimedarbeider får dataene i god tid før søknadsfristen utløper. Hvilke data som kreves, avhenger av finansieringskilde og prosjektets aktiviteter, men noen viktige punkter er

  • prosjektets varighet og krav til gjennomføringstidspunkt
  • lønn
  • egenandel og frikjøp 
  • drift og utstyr
  • indirekte kostnader

Totalkostnadsmodell - TDI

TDI-modellen (uhr.no) er en felles nasjonal modell som synliggjør alle kostnader i sektorens ulike prosjekter og aktiviteter, inkludert forskningsprosjekter med ekstern finansiering. TDI-modellen ble innført i sektoren for fullt fra 2014 og skal benyttes i søknader som sendes til Forskningsrådet.

EU-finansierte prosjekter

Legg merke til at det er en rekke ting knyttet til budsjettet som kan være annerledes på EU-finansierte prosjekter. Ta tidlig kontakt med FoU-administrasjonen ved ditt fakultet/senter, hvis du har tenkt å søke.