Skip to Content

Tools and support

Tools and support

IT Support

Storage

Wondering where to store documents, files and research material? Read about your storage options at OsloMet.

Contents

 1. Storing regular documents and files - OneDrive
 2. Storing archive-worthy documents and files
 3. Storing sensitive research material

1. Storing regular documents and files

OneDrive

Standard storage area for employees.

Log in to OneDrive (Office 365)

 • Up to 1TB of storage space
 • Advanced options for sharing folders, files, and document co-authoring.
 • Always available if you have internet access or if you have synced the files
 • Full version history
 • Option to synchronise files with mobile devices and PCs.
 • Not suitable for sensitive information and completed archival material.
Guides

More about OneDrive

How to synchronise files or folders to PC?

How to see OneDrive files on your PC?

How to encrypt a file or document and send it securely via email.

Shared directory (K:)

Shared network storage at OsloMet.

 • OsloMet backs up the files.
 • The files are shared with your own department or others according to the organisational chart.
 • Only available on campus or via VPN.
 • Not suitable for sensitive information.

OsloMet-PC (Desktop, C:\temp and C:\Users)

Local storage on PC.

 • No backup of the files.
 • Available for users of the PC, even without internet access.
 • Used for storing files you wish to work on without internet access.
 • Not suitable for sensitive information.

Mobile disks and memory sticks

Non-encrypted storage devices that give anyone in possession of the disk / memory stick access to the stored information.

 • Always available.
 • No backup of the files
 • Possible to transfer files from one device to another without internet connection.
 • If the storage device is encrypted, sensitive information can be stored.
Guides

Encryption of mobile storage media

Complete deletion of memory stick content

File Transfer

File sharing programmes

You can transfer or synchronise files from your home directory to a private computer. You can choose from the following software, see File sharing under Free Software.

 2. Storing archive-worthy documents and files

Public 360

The case processing system Public 360 stores of documents / information that is important to OsloMet with support for the work process.

 • Collaboration and sharing of project documentation internally and externally.
 • Suitable for sensitive information.

Read more about safe storage of documents at OsloMet.

3. Storing sensitive research material

Choosing the right electronic tools and storage media for research data

Storage media for research data.

How to encrypt a file or a document and send it securely via email

Lagringsguide

 1. PC, Mac og mobile enheter
  Lagring på PC, Mac og mobile enheter
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Privateid PC Ja Nei (1) Nei Nei
  Privateid mobil/nettbrett Ja Nei (1) Nei Nei
  OsloMet-driftet mobil/nettbrett (innrullet i MDM/onthehub) Ja Ja Nei Nei
  OsloMet-driftet stasjonær PC Ja Ja Ja (2) Nei
  OsloMet-driftet Mac Ja Ja (2) Nei Nei
  OsloMet-driftet laptop Ja Ja Ja (3) Nei
  Minnepinne / ekstern harddisk  (ikke kryptert) Ja Nei Nei Nei
  Minnepinne / ekstern harddisk  (kryptert) Ja Ja Ja (3) Nei
  Utstyr eid av OsloMet, men ikke i OsloMets driftsopplegg Ja Nei (1) Nei Nei
 2. Sending av e-post
  Sending av e-post
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Privat e-post — sending av OsloMet-eid informasjon Ja Nei Nei Nei
  OsloMet-e-post Ja Ja Nei (4) Nei
 3. Lagringstjenester
  Lagringstjenester
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Skytjeneste, privat konto (Dropbox, Google Drive, privat OneDrive og lignende) Ja Nei Nei Nei
  OsloMet OneDrive Ja Ja Nei (3) Nei
  OsloMet Box (under utfasing) Ja Ja Nei (3) Nei
  OsloMet Office 365 (Stream, SharePoint, Teams osv.)) Ja Ja Nei (3) Nei
  OsloMet TSD Ja Ja Ja Ja
  Mime Ja Ja Nei Nei
 4. Publiseringsløsninger
  Publiseringsløsninger
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Publisering på ansatt- eller student.oslomet.no (Liferay) Ja Ja (5) Nei Nei
  Publisering på oslomet.no (eZPublish) Ja Nei Nei Nei
  Publisering på uni.oslomet.no (Wordpress) Ja (8) Nei Nei Nei
 5. Administrative tjenester
  Administrative tjenester
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  Public 360 Ja Ja Ja Nei
  SAP Ja Ja Ja Nei
  OTRS Ja Ja (5) Nei Nei
 6. Andre tjenester
  Andre tjenester
    Åpen (grønn) Begrenset (gul) Fortrolig (rød) Strengt fortrolig (svart)
  EDU (under utfasing) Ja Nei Nei Nei
  Confluence Ja Ja (5) Ja (6) Nei
  Nettskjema Ja Ja (5) Ja (7) Ja (7)
  Canvas Ja Ja (5) Nei Nei
  Questback Ja Ja Ja Nei
  Skype for Business Ja Ja Nei Nei
  Zoom Ja Ja Nei Nei

Merknader til lagringsguiden

(1) Webløsninger som kontor.oslomet.no / Office 365 / OneDrive etc. kan benyttes, men informasjonen kan ikke lastes ned.

(2) Så fremt maskinen eller informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig.

(3) Kan benyttes dersom informasjonen er kryptert eller merket som fortrolig, og der det benyttes tofaktorautentisering. Kontakt itservicedesk@oslomet.no ved spørsmål. Per i dag kan ikke-sensitive personopplysninger i forskning lagres i OneDrive med klassifiseringen Fortrolig, Se også e-læring om klassifisering (go.nanolearning.com), alternativt retningslinjer for klassifisering.

(4) E-post med røde data kan sendes dersom den merkes som fortrolig i Outlook. Slik e-post kan ikke synkroniseres ned til privat utstyr, som mobiltelefoner eller PC. Les mer om bruk av e-post og skytjenester i forskningsprosjekter.

(5) Ja, men kun dersom det er tilgangsstyrt og beskyttet med innlogging.

(6) Gjelder kun fortrolige bedriftsopplysninger. Fortrolige personopplysninger kan ikke lagres.

(7) Nettskjema har støtte for å samle inn informasjon og overføre direkte til TSD, som er godkjent for å lagre sorte data. Røde data som samles inn i Nettskjema skal innen rimelig tid slettes, eller flyttes til egnet sted.

(8) Ja, dersom man følgjer retningslinjene for uni.oslomet.no.

Spørsmål? Send din henvendelse til itservicedesk@oslomet.no

Lagring av filer og sensitivt materiell

Innhold

 1. Lagring av vanlige dokumenter og filer - OneDrive
 2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer
 3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

1. Lagring av vanlige dokumenter og filer

OneDrive

Standard lagringsområde for tilsatte. 

Logg på OneDrive (Office 365)

 • Inntil 1TB lagringsplass
 • Avanserte muligheter for deling av mapper, filer og samskriving på dokumenter.
 • Alltid tilgjengelig så lenge du har nett eller valgt å synce filene
 • Fullverdig versjonshistorikk
 • Mulighet å synkronisere filer med mobile enheter og PC-er.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon og ferdigstilt arkivverdig materiale.
Veiledninger

Hvordan synkronisere filer eller mapper til PC?

Hvordan se OneDrive-filer på PC-en din?

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

Fellesområde (K:)

Delt nettverkslagring på OsloMet.

 • OsloMet sikkerhetskopierer filene.
 • Filene deles med egen avdeling eller andre etter organisasjonskart. 
 • Kun tilgjengelig på campus eller via VPN.
 • Lite egnet for sensitiv informasjon.

OsloMet-PC (Skrivebord, C:\temp og C:\Users)

Lagring lokalt på PC.

 • Ingen sikkerhetskopi av filene.
 • Tilgjengelig for brukere av PC-en, også uten nettilgang.
 • Brukes for lagring av filer du ønsker å bearbeide når du ikke har Internett-tilgang.
 • Ikke egnet for sensitiv informasjon.

Mobile disker og minnepinner

Lagringsenheter som ikke er krypterte og som gir adgang til lagret informasjon for alle som har disken/minnepinnen.

 • Alltid tilgjengelig.
 • Ingen sikkerhetskopi av filene
 • Mulig å overføre filer fra en enhet til en annen uten å  bruke nettverk. 
 • Dersom lagringsenheten blir kryptert, kan sensitiv informasjon lagres.
Veiledninger

Kryptering av mobile lagringsmedier

Fullstendig sletting av innhold på minnepenn

Filoverføring

Fildelingsprogrammer

Du kan overføre eller synkronisere filer fra ditt hjemmeområde til en privat datamaskin. Du kan velge mellom følgende programvare, se Fildeling under Gratis programvare.

2. Lagring av arkivverdige dokumenter og filer

Public 360

Saksbehandlingssystemet Public 360 ivaretar lagring av dokumentasjon/informasjon som er viktig for OsloMet med støtte for arbeidsprosess.

 • Samarbeid og deling av prosjektdokumentasjon internt og eksternt.
 • Også egnet for sensitiv informasjon.

Se mer om sikker lagring av dokumenter ved  OsloMet.

3. Lagring av sensitivt forskningsmateriale

Valg av riktig elektronisk verktøy og lagringssted for lagring av forskningsdata.

Lagringssteder for forskningsdata.

Hvordan kryptere fil eller dokument og sende sikkert via e-post.

IT Service Desk

IT Service Desk

Phone :
(+47) 67235555
E-mail :
Place/Address :
Stensbergsgaten 29 (separate entrance behind the building) , Kjeller (second floor) and P48 (first floor)
Time/Opening Hours :
Phone: Weekdays 08:00-20:00
Opening hours @ IT-Servicedesk:
SG29: Mon - Thurs 08:00 - 15:45 and Fri 08:00-15:00. Kjeller: Weekdays 09:00- 14:30. P48: Mon-Thurs 08:00-18:30 and Fri 08:00-17:00.

Password

Url :
Forgotten your password?

System service messages

Url :
System service messages

Forum

Url :
IT Service Desk @Teams

chatbot-portlet