Lønn | Lønn og refusjoner - Ansatt

Salary

Salary

About payment of salary, advances in salary, overtime and holiday pay.

Payment of salary

Fixed salary and salary for part-time employees

Fixed salary and salary for part-time teachers are paid on the 12th of each month. If this date falls on a weekend or a public holiday, payment is made on the first previous working day.

Salary following invoices and salary in the form of remuneration is paid at the end of the month.

NB! If you discover errors or missing payments, contact your local HR section.

New employees

New employees who start working before the 12th will normally be paid during the same month. If the date of entry is after the 12th, the salary will be paid the following month. More information for new employees can be found on OsloMet Start.

Pay slip

Your pay slip for the last 12 months can be found in the SAP portal.

Translation and explanation of your pay slip here

The DFØ app

For easy access to your pay slip, register working hours, time balance overview, absence requests etc.

Download the DFØ app for your smartphone (Android or iOS) here.

Travel settlements

Travel settlements are paid once a week provided that the travel expenses account has been submitted and approved in the SAP portal

Annual report and accounts

The annual report and accounts (“årssammenstilling”) is also available in the SAP portal.

Advances in salary

Advances in salary are only granted under special circumstances and following approval of application.

Completed application for advances in salary must be sent to the Department of Human Resources where they will be processed separately.

Usually it is only when purchasing a house that you can apply for up to two months' salary paid in advance. The basis of the application must be documented, for example by attaching a purchase contract.

The advance in salary is interest-free. The interest benefit of the advance in salary is subject to tax if the advance exceeds 3/5th of the basic national insurance amount or the repayment period is longer than one year.

For more information on payment of salary in advance see the Employee Handbook.

Overtime

Payment for overtime work

Overtime must be imposed and controllable. An explantion of the reason for overtime must be written into the registration using the comment field.

Payment for overtime work normally occurs two months after the application is sent. This is dependent on acceptance from your personell manager and can therefore be subject to delays.

 • Technical and administrative staff register overtime work in the SAP portal.
 • Scientific staff applies for overtime pay using "Godtgjørelse" in the SAP-portal/DFØ-app. According to the Norwegian Working Environment Act (arbeidsmiljøloven) it must be documentet that  normal working hours has been fulfilled before overtime can be claimed. This is documentet by using the Working Hours form (UF). The form must be approved by your manager. Please provide a signed/approved copy of the form with the "Godtgjørelse" in the SAP-portalen, or supply a written confirmation of approval.
 • See instructions on how to apply for overtime (in Norwegian only).
 • If you have a salary table card, tax will be deducted for overtime according to the table. The tax table is progressive - the higher the amount, the higher the tax.

Compensatory time off

Compensatory time off may be given hour by hour upon agreement with the manager. In this case you will be paid the overtime supplement.

Holiday pay

OsloMet calculates the holiday pay in June each year on the basis of the previous year's salary.

The part of the holiday pay that exceeds your ordinary salary during the holidays – the holiday pay supplement – will be disbursed together with your salary for June.

All your days off must be reported to the manager and registered.

Check the quota overview in the SAP portal to get to know how many holiday days you have at your disposal at any time.

The joint service office for payroll

The joint service office for payroll handles travel expence claims, reimbursements of expences and payment for conctracts of assignment. 

Please contact variabellonn@oslomet.no regarding contracts of assignment and questions regarding overtime.

Please contact reiseregning@oslomet.no regarding travel expence claims and reimbursements of expences.

Useful links

Local salary policy

Local salary policy for OsloMet, with attachments:

Attachment 1 – Work description and qualification requirements

Attachment 2 - Assessment criteria for local negotiations

Attachment 3 - Salary grade for advertised positions

Salary table

Salary table in the State (regjeringen.no, in Norwegian only)

Payroll runs

Deadlines for salary and travel expense claims 2020, and other forms

Payslip

Understanding your payslip

 

 • Utbetaling av lønn

  Ordinær lønn og lønn til timelærere

  Ordinær lønn og lønn til timelærere kommer inn på konto den 12. i hver måned. Er det helg eller offentlig fridag, skjer utbetalingen nærmeste forutgående virkedag.

  NB! Oppdager du feil eller manglende utbetaling, ta kontakt med din lokale HR-seksjon/personalansvarlig.

  Timelønnede leverer digitale timelister.

  Fristen for innsending av digitale timelister er den 20. i måneden. Sender du timelister etter den 20., kan vi ikke garantere utbetaling påfølgende måned. 

  Lønn for nyansatte

  Nyansatte med tiltredelsesdato tidligere enn den 12. får normalt lønn samme måned. Hvis tiltredelsesdato er etter den 12., blir lønnen utbetalt påfølgende måned. Mer informasjon til nyansatte finner du på OsloMet Start.

  Honorar og etterfakturering

  Lønn i form av honorar og etter faktura utbetales i slutten av måneden.

  Lønnsslipp

  Lønnsslippen din for de siste 12 måneder finner du i SAP-portalen.

  Slik leser du lønnslippen din

  Merk at bruttolønn pr år er inkludert OU-midler (midler til opplærings- og utviklingstiltak), 400 kr/år, 33,33 kr/mnd. Dette blir ikke utbetalt, men er innregnet i brutto lønn i lønnstabellen og på lønnsslippen. Se tillegg til lønnstabell, beregning av lønn og trekk for kortvarige permisjoner

 • Frister for årsslutt 2021 lønn og reiser

  Frister for reiseregninger, utgiftsrefusjoner, timelister og annen variabel lønn for årsslutt 2021

  Reiser og utgiftsrefusjoner:

  • Årets siste reisekjøringer er 08.12 og 15.12.

  • Reiser og refusjoner med datoer i 2020 må sendes til godkjenning innen mandag 06.12. Disse må være godkjent innen 08.12 kl 20:00, og blir utbetalt 13.12. Dette er siste reisekjøring for reiser/refusjoner med dato i 2020. Alle reiser/refusjoner som sendes etter dette må dateres i 2021. Merk at dette ikke er årets siste reisekjøring – men nest siste!

  • Absolutt siste reiseregninger/utgiftsrefusjoner i 2020 utbetales 21.12. 

  • Reiser og utgiftsrefusjoner må sendes til godkjenning i SAP-portalen innen mandag 13.12, og må godkjennes innen 15.12 kl 20:00.

  • Alle reiser/refusjoner som er godkjent etter 15.12 blir utbetalt i første reisekjøring i 2022.

  Utbetalinger til ansatte og timelønnede

  • Siste utbetaling av timelister, overtid, mertid, forskjøvet arbeidstid og andre utbetalinger til ansatte i 2021 er 10.12. 

  • Manuelle bilag må sendes til godkjenning innen 22.11.

  • Godtgjørelser (timelister og skattepliktige fordeler) må sendes i SAP-portalen/DFØ-appen innen 25.11. Godkjenner 2 må godkjenne i SAP-portalen innen torsdag 02.12 kl 20:00.

  Utbetalinger til honorarmottagere (oppdragstakere, sensorer o.l.)

  • Siste utbetaling av sensur og honorarer i 2021 er 16.12. Bilagene må være sendt til variabellonn@oslomet.no eller i P360 innen 06.12.

 • Tilsetting og arbeidskontrakt (TOA)

  Seksjon for lønn har ansvaret for arbeidsavtaler for timelønnede arbeidstakere og oppdragstakere, og utbetalinger til disse. Se https://ansatt.oslomet.no/time-oppdragskontrakt

  Frister: 

  For timelønnede og oppdragstakere som skal starte i arbeidsforhold/oppdragsforhold i høstsemesteret (august-september), må kontraktsbestillinger være sendt i SAP-portalen innen 20. juni. 

  For arbeids/oppdragsforhold som starter på vårsemesteret, må kontraktsbestillinger være sendt i SAP-portalen innen 20. november.

  Vi behandler alle bestillinger fortløpende etter vår kapasitet, og kan ikke garantere at bestillinger sendt etter fristene blir ferdigbehandlet til semesterstart.  

 • Innsending av timelister

  Timelønnede sender timelister med DFØ-appen. Veiledning finner du her: tilsetting-arbeidskontrakt - Ansatt - minside (oslomet.no)

 • Innrapportering av fordeler

  Etter skatteloven § 5-1 anses enhver fordel vunnet ved arbeid som skattepliktig inntekt. Skatteloven § 5-10 angir en ikke uttømmende liste over slike fordeler. Dette omfatter lønn, honorar, feriepenger, ventepenger, provisjon, premier, priser, stipend, godtgjørelser som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende, og naturalytelser. Fordeler skal forhåndsbeskattes og er grunnlag for avsetning av arbeidsgiveravgift.

  For at utbetalinger skal være skattefrie må kriteriene i skattelovgivningen være oppfylt. OsloMets retningslinjer for tjenestereiser, utgiftsrefusjoner og bevertning er basert på disse kriteriene.  Mangler tilstrekkelige opplysninger, vil utbetalingene bli foretatt med skattetrekk. 

  Det er Skatteaten som vurderer om en utbetaling skal beskattes som fordel eller ikke - utbetalingen kan være oppgavepliktig, selv om den ikke anses som fordel av mottaker eller av den som utbetaler.   

  Alle utbetalinger til ansatte må derfor foretas gjennom lønnssystemet (SAP). Fordeler som er utbetalt direkte (betalt husleie, utdelte premier, utdelt arbeidstøy) må det informeres om til Seksjon for lønn. Informasjonen må inneholde hvilke ansatte det dreier seg om, utbetalte beløp/verdi av utdelt naturalia og nøyaktig periode for utbetalingene. Send dette til deres faste lønnskontakt eller til lonn@oslomet.no.

  Naturalytelser - datautstyr, møbler, klær o.l. som skal benyttes privat

  Se https://ansatt.oslomet.no/refusjoner for informasjon om hvordan du søker refusjon for naturalytelser.

  Stipender 

  Stipender er etter Skatteloven § 5-10 skattepliktig fordel. Stipend til ansatte er i utgangspunkt skattepliktige, mens stipender til studenter utenfor arbeidsforhold normalt er skattefrie. Dersom det er et krav om motytelse knyttet til studentstipender, blir stipendet skattepliktig og mottakeren skal behandles som en ansatt. Stipender som utelukkende skal dekke påløpte merutgifter, kostnader eller utlegg som studenter eller ansatte har pådratt seg i en bestemt periode, er ikke skattepliktige. Dersom det er overskudd etter dekning av merutgifter er disse skattepliktige for ansatte. 

  Det er derfor vesentlig at det ved utdeling av stipender informeres til Seksjon for lønn hva stipender skal brukes til, om det foreligger krav til dokumentasjon av bruk av midlene og eventuell dokumentasjon av utgifter.  

  Utgiftsrefusjoner

  Utgiftrefusjoner er skattepliktige hvis refusjonene (a) gir overskudd etter dekning av kostnader i forbindelse med arbeid, (b) dekker private kostnader. Utgiftsrefusjoner må derfor vurderes skattepliktmessig etter disse kriteriene, og er alltid innrapporteringspliktige.

  Gevinster og premier

  For gevinster og premier i konkurranser som kun er for ansatte i OsloMet, er hele premien skattepliktig uansett verdi 

  Arbeidsgiver skal ikke trekkes skatt eller betale arbeidsgiveravgift av slike gevinster, selv om gevinsten er skattepliktig. Gevinsten skal ikke innrapporteres på a-meldingen. Vinneren må oppgi gevinsten i sin egen skattemelding. Dette ansvaret ligger hos den enkelte ansatte.

  Tilfeldige gevinster som er skattefrie inntil kr 10 000

  Tilfeldige gevinster ved spill, konkurranser, lotterier ol. er skattefrie dersom gevinsten ikke overstiger kr 10 000, jf. skatteloven § 5-50 første ledd

  Premier og gevinster til informanter, deltakere i spørreundersøkelser, studenter o.l. er ikke skattepliktige hvis premien har en verdi på mindre enn kr 10 000.

  Gevinster hvor hele premien er skattepliktig

  Dersom gevinsten overstiger kr 10 000 i verdi er hele gevinsten skattepliktig. Dette gjelder selv om det er flere skatteytere som deler gevinsten.

  Dersom konkurransen er kun for ansatte ved OsloMet er hele premien skattepliktig.

 • Lønn opptjent i utlandet

  Lønn opptjent i utlandet rapporteres spesielt til Skatteverket. Det er derfor viktig at Seksjon for lønn får beskjed om ansatte som har fått utenlandsstipend og dermed har lønnsopptjening i utlandet.

  Når det sendes bekreftelsesbrev til ansatte om utenlandsstipend, sett som kopimottaker Divisjon for digitalisering og virksomhetsstyring, Avdeling økonomi, Seksjon for lønn. 

  Alternativt sendes melding til lonn@oslomet.no om stipendet, mottaker, beløp og periode.

 • Forskudd på lønn

  Forskudd på lønn gis kun i særskilte tilfeller.

  For mer informasjon om lønn - se Personalhåndboka (Compendia).

 • Feriepenger

  Universitet foretar en engangsberegning av feriepenger i juni måned på bakgrunn av fjorårets lønn.

  • Ferielønnstillegget, dvs. den delen av feriepengene som overstiger ordinær lønn under ferien, blir utbetalt sammen med lønnen i juni måned.
  • All ferieavvikling skal meldes inn til leder og registreres.
  • Sjekk kvoteoversikt i SAP-portalen for hvor mange feriedager du til enhver tid har til rådighet.
 • Overtid og mertid

  • Overtid og mertid skal være pålagt og kontrollerbart. Begrunnelse for over/mertiden skal legges inn i registreringen: bruk kommentar- eller merknadsfeltet. 
  • TA-ansatte registrerer over/mertid med tidregistrering i SAP-portalen. Se Personalhåndboken om mertid.
  • UF-ansatte registrerer overtid og mertid med E-skjema "Godtgjørelse" (generell informasjon om E-skjemaet her) i SAP-portalen. Etter Arbeidsmiljøloven skal det dokumenteres at avtalt normalarbeidsdag er oppfylt før over/mertid kan opparbeides. Dette dokumenteres med utfylt arbeidstidsskjema UF - 2020/2021 (arbeidstidsskjema UF - 2019/2020). Skjemaet må vedlegges Godtgjørelsesskjemaet.
   • Se veiledning til overtid med ny SAP-portal (oppdatert september 2020)
   • Se veiledning til overtid med gammel SAP-portal
  • Overtid og mertid skal være forhåndsgodkjent. Vedlegg godkjenning fra Budsjettdisponent på den budsjettenheten som over/mertiden skal belastes på. 
  • Arbeidsordren og budsjettenheten hvor over/merttiden skal belastes må oppgis. Uten dette blir over/mertiden belastet der ansattes månedslønn belastes. 

  Avspasering av overtid kan, etter avtale med leder, skje time for time, samtidig som overtidstillegget blir utbetalt.

  Utbetaling av overtid og mertid

  For TA-ansatte: Utbetaling av overtid og mertid skjer normalt to måneder etter utført overtidsarbeid. Dette avhenger av når leder godkjenner over/mertiden i SAP-portalen.

  For UF-ansatte: Utbetaling av overtid og mertid skjer ved første mulige hovedlønnsutbetaling etter at leder godkjenner E-skjemaet. Over/mertid kan dermed bli utbetalt førstkommende måned etter at over/mertiden er utført. Dette avhenger av når E-skjemaet er innsendt og når det er godkjent.

 • Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn

  Tjenestekontoret håndterer alle reiseregninger og oppgavepliktig variabel lønn (timelønn, honorarer, godtgjørelser, sensur, råd og utvalg) til ansatte og eksterne som utbetales via lønnssystemet.

  Tjenestekontoret håndterer saker for alle fakulteteter og sentre. Studentsaker håndteres ikke av Tjenestekontoret.

  Kontakt: reiseregning@oslomet.no og variabellonn@oslomet.no

  Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn håndterer følgende områder:

  • reiseregninger og utgiftsrefusjoner 
  • utbetalinger til timelønnede på grunnlag av timelister 
  • utbetalinger av honorarer for sensur, komiteer, enkeltstående oppdrag, råd og utvalg
  • utbetalinger av godtgjørelser (oppgavepliktige utbetalinger) til ansatte
  • bruk av SAP-portalen og DFØ-appen til disse utbetalingene

  Tjenestekontoret håndterer ikke:

  • studentsaker (semesteravgift, studiereiser, praksisreiser)
  • utbetalinger som skal foretas via regnskap / UBW - kontakt regnskap@oslomet.no
  • reisebestillinger
  • innhold i arbeidsavtaler: kontakt lokal HR-enhet for henvendelser angående dette
  • håndtering av arbeidsavtaler i P360 og signering i Digipost av disse: kontakt dokhjelp@oslomet.no om dette
 • Sende inn bilag

  Bilag som inneholder personopplysninger sendes attestert og anvist i P360, med mottaker Seksjon for lønn, Avdeling for økonomi, ORV

  Bilag som skal attesteres og kontrolleres av Tjenestekontoret sendes med Filesender (filesender.uninett.no) med FileSender til kontaktpunktene. Dokumentene blir da kryptert, og eksterne ressurser kan sendes invitasjon til å sende dokumenter med løsningen. Les om FileSender her.

 • Nyttige lenker

  Lokal lønnspolitikk

  Lokal lønnspolitikk for OsloMet, med vedlegg

  Lokale lønnsforhandlinger

  Lokale lønnsforhandlinger

  Lønnstabeller

  Lønnstabeller for ansatte i  staten

  Frister for lønnskjøringer

  Frister for lønn, refusjoner og reiser 2020

  Skjemaer for innkjøp og økonomi

  Skjemaer for innkjøp og økonomi

  SAP-portalen 

Contact

Contact