This is how you hire

This is how you hire

To hire new staff is a process. Click through these pages to find out how you hire, make a needs assessment, advertise a job position, how you interview and process new employments.

Intervju og prosess

Intervju og prosess

 1. Seleksjon og behandling av søkere

  I vurderingen av hvem som er best kvalifisert og skal inkalles til intervju må  en ta utgangspunkt i de krav som etterspørres i utlysningsteksten. Det skal legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Når det gjelder ansettelser i undervisning og forskerstillinger skal alle søkere i utgangspunktet sakkyndig vurderes. Les mer om sakkyndig utvalg og retningslinjer for oppnevnelse av utvalg.

  OsloMet er en offentlig institusjon har vi en plikt å utlyse stillingen som et ledd i det å skaffe best mulig kvalifiserte søkere. Dette er hjemlet i kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven § 3. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at alle offentlige virksomheter må velge den søker som, etter en helhetsvurdering, er best kvalifisert. Prinsippet skal sikre at ansettelsen er saklig begrunnet og at det ikke er tatt utenforliggende eller vilkårlige hensyn. I regelverket finnes også noen unntak fra kvalifikasjonsprinsippet.

  I seleksjonen av kandidater til intervju skal en også vurdere følgende kriterier:

  1. Nedsatt funksjonsevne
  2. Innvandrerbakgrunn
  3. Hull i CV 
  4. Statlige ansatte med dokumentasjon på overtallighet

  Les også om reservasjon mot offentlig søkerliste.

 2. Gjennomføring av intervjuer

  Det er viktig å sette opp en intervjuguide i forkant av intervjuer. Guiden settes opp med mål om å grundig kartlegge kandidatens kompetanse med utgangspunkt i krav og ønsker i utlysningsteksten.

  En godt utformet intervjuguide bidrar til et strukturert intervju samt skape et godt grunnlag for utformingen av innstillingen. Intervjuguiden skal også sikre likebehandling av kandidater på intervju, og være et verktøy i prosessen med å ansette rett kandidat til stillingen. HR rådgiver ved din enhet kan bistå deg med oppsett av intervjuguiden. Førstegangsintervjuer gjennomføres digitalt. Andregangsintervjuer kan til vurdering kjøres fysisk.

 3. Reisekostnader i forbindelse med intervju

  Statens Personalhåndbok, kap. 10, slår fast at det er virksomheten som avgjør hvilke legitimerte reiseutgifter som dekkes i forbindelse med et jobbintervju. Det slås videre fast at «Nye IKT-løsninger gir muligheter for å gjennomføre intervjuer med arbeidssøkere med lang reisevei gjennom for eksempel video- og/eller telefonmøte».

  Ved OsloMet gjelder i tillegg følgende presisering:

  "Førstegangsintervju kan gjennomføres ved personlig oppmøte eller via Skype/andre digitale tjenester. Der det er hensiktsmessig gis det anledning til at ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via digitale tjenester. Leder skal tilbys teknisk brukerstøtte fra OsloMet BIT. I de tilfeller hvor ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via digitale tjenester skal intervjuer ha gjennomført kompetansehevende tiltak i bruk av digitale intervjuformer.

  Rekrutterende enhet dekker reisekostnader."

 4. Intervjuguider

 5. Referanseintervju

 6. Verktøy for innstilling

 7. Bakgrunnssjekk

  På alle kandidater med utvidet økonomisk ansvar eller utvidede IT-tilganger skal bakgrunnssjekk alltid vurderes, i tillegg til kandidater fra land som fremheves i PSTs trusselvurdering. Dette gjelder ikke bare for ansatte, men også for stipendiater, gjesteforskere, direkte ansettelser og interne overføringer. Bakgrunnssjekk gjøres av vår leverandør for bakgrunnssjekk Ernst & Young. Bakgrunnssjekk bestilles via vår nettside for Min bestilling under «andre varer og tjenester» og velg fanen kalt "bakgrunnssjekk".  Informasjon om avtale for bakgrunnssjekk og rutiner rundt dette finner du på Teams gruppene for HR forum og Internasjonal rekruttering og mottak. Kostnadene dekkes av rekrutterende enhet. Merk at en godkjenning av utdanning fra NOKUT og dokumenter godkjent av UDI i forbindelse med oppholdstillatelse ikke er det samme som en bakgrunnssjekk. En bakgrunnssjekk gjøres i forkant av innsendelse av en innstilling til tilsettingsutvalg.

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin årlige nasjonale trusselvurdering (pst.no) viser hvilke land de definerer på en obs! liste.