Droppe til innhold

Valg til OsloMets styringsorganer

Her finner du informasjon om valg til OsloMets styringsorganer (universitetsstyret og fakultetsstyrene).

Valgreglement

Valgregelment for OsloMet - storbyuniversitetet, vedtatt av universitetsstyret 6. september 2019.

Preferansevalg

Valg ved OsloMet gjennomføres som preferansevalg. Preferansevalg er en form for forholdstallsvalg der hovedformålet er å sikre en representasjon som i størst mulig grad er i tråd med velgernes preferanser, og er blitt vurdert til i størst mulig grad å kunne ivareta universitetsdemokratiet. OsloMet har tekniske løsninger som støtter valgmåten.

Når foregår valgene?

Valgene av representanter til universitetsstyret og fakultetsstyrene foregår parallelt. Det vil si at du som har stemmerett kan stemme ved to valg (kun til universitetsstyret om du ikke jobber ved fakultet): universitetsstyrevalget og fakultetsstyrevalget ved det fakultetet du tilhører.

I forkant av valgene er en nominasjonsperiode, hvor du som ansatt kan nominere din(e) kandidat(er) til ansatt-vervene i styrene.

Hvem kan stemme, og hvem er valgbar?

I valgene frem til 2023 er det representanter for midlertidig UF-ansatte som skal velges. Disse har funksjonstid på ett år. Det betyr at det kun er midlertidig UF-ansatte som kan stemme i disse valgene. Det er samme krav til å kunne stemme som til å være valgbar.

 • Midlertidig ansatte og engasjerte i minst halv stilling som har vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved institusjonen i minst seks måneder på siste valgdag
 • Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, herunder også ansatte i stillinger som etter sin natur er midlertidige; stipendiater, post.doc, vitenskapelige assistenter samt ansatte i åremål der man ikke har en fast stilling ved OsloMet i bunn
 • Kandidater til universitetsstyret kan ikke gjenvelges til et verv i universitetsstyret hvis vedkommende ville ha fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.
 • Kandidater til fakultetsstyrene kan ikke gjenvelges til et verv i fakultetsstyret hvis vedkommende ville ha fungert sammenhengende i vervet i tolv år ved den nye valgperiodens begynnelse.
 • Stemmerett faller bort for den som har permisjon i mer enn halv stilling for å arbeide i annen stilling utenfor institusjonen.
 • Rektor, medlemmer i rektors stab, dekaner, senterledere SPS og SVA, direktører, seksjonssjefer, instituttledere og ledere på nivået under instituttleder er ikke valgbare til vervene.
 • Dekaner, instituttledere og ledere på nivået under instituttledere (studieledere/faggruppeledere) regnes som ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Kontroll av manntall

Alle ansatte som har stemmerett i valget skal stå i manntallet. De stemmeberrettigede selv må kontrollere at de står i manntallet. Informasjon om manntallet sendes aktuelle ansatte i forkant av valget. 

Hvordan nominerer jeg?

Du som er ansatt kan nominere kandidater til universitetsstyret, og til fakultetsstyret ved fakultetet du er ansatt ved.

Tre ulike stemmeberettigede forslagsstillere må nominere samme person for at nominasjonen skal være gyldig. Hver forslagsstiller må levere et eget nominasjonsskjema. Forslagsstillerne oppfordres til å kontakte den aktuelle kandidaten i forkant av nominasjonen.

I nominasjonsperioden finner du nominasjonsskjema til de forskjellige vervene på sidene til de respektive valgene. Kandidatene til de enkelte vervene presenteres også her.

Styrene, mandater og forretningsorden

Kan man takke nei til styreverv?

Dersom man blir valgt til et styreverv, plikter man – med visse unntak – å ta imot vervet. Se valgreglementet øverst på siden.

Prosess og tidsplan for gjennomføring av valget

Valgene avholdes digitalt.

 • Frist for å nominere kandidater: (kommer)
 • Manntall kontrolleres frem mot valgdagen.
 • Klager på manntallsføring må skje senest 2 uker etter at manntallet er framlagt
 • Presentasjon av valgresultatet: senest 1. juni

Valgstyret ved OsloMet

 • Leder: Nina Waaler, prorektor utdanning
 • UF-representant: Karsten Brynildsrud, Fak. SAM, Institutt for sosialfag
 • TA-representant: Anne Bjørtuft, Avdeling for FoU
 • Studentrepresentant: Yvonne Bergly Andersen

Kontakt oss

Har du spørsmål om universitetsstyrevalget, kontakt sentralt valgsekretariat

Kontaktpersoner ved fakultetene

Har du spørsmål om fakultetsstyrevalgene, ta kontakt.

chatbot-portlet