Styrevalg - Ansatt

Valg av medlemmer til universitetsstyret og fakultetsstyrene ved OsloMet

Valg av medlemmer til universitetsstyret og fakultetsstyrene ved OsloMet

Her finner du informasjon om valg til OsloMet sine styringsorganer (universitetsstyret og fakultetsstyrene).

Våren 2023 gjennomføres valg av styremedlemmer til universitetsstyret, fakultetsstyrene ved OsloMets fire fakulteter og til SVA-styret.

Det skal velges representanter fra forskjellige grupper av personalet og fra studentene (valgkretser). De forskjellige gruppene er

 1. fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, 
 2. midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, 
 3. ansatte i tekniske eller administrative stillinger og 
 4. studenter. 
 5. I tillegg oppnevnes (ikke velges) eksterne representanter.

Funksjonstiden for vervene fra gruppe a, c og e er fire år, fra og med 1. august 2023 til og med 31. juli 2027. Funksjonstiden for vervene fra gruppe b og d er ett år, fra og med 1. august 2023 til og med 31. juli 2024. 

I forkant av valgperioden er en nominasjonsperiode, hvor du kan nominere din(e) kandidat(er) til vervene. Du kan nominere kandidater frem til 19. april 2023. 

Valgreglement

Revidert valgreglement pr. 10. mars 2022 (PDF)

Preferansevalg

Valg ved OsloMet gjennomføres som preferansevalg. Preferansevalg er en form for forholdstallsvalg der hovedformålet er å sikre en representasjon som i størst mulig grad er i tråd med velgernes preferanser, og er blitt vurdert til i størst mulig grad å kunne ivareta universitetsdemokratiet. OsloMet har tekniske løsninger som støtter valgmåten.

Les mer om preferansevalg (pdf)

Fire valgkretser

En valgkrets vil si den gruppen man velger av og blant. Vi har fire valgkretser ved OsloMet; UF-ansatte i faste stillinger, midlertidige UF-ansatte, TA-ansatte og studenter.

Du kan kun nominere og stemme på de som er i samme valgkrets som deg selv.

Det er samme skjema som benyttes til nominasjon i alle valgkretser (utenom studenter). Valgsekretariatet tar ansvar for å kontrollere hvilken valgkrets man nominerer til, og vil gi tilbakemelding dersom man forsøker å nominere noen utenfor sin egen valgkrets.

Hvordan nominerer jeg, og når?

Du kan nominere kandidater til universitetsstyret, og til fakultetsstyret/SVA-styret ved fakultetet du er ansatt ved / SVA. Du kan bare nominere kandidater i den valgkretsen du tilhører.

Tre ulike stemmeberettigede forslagsstillere må nominere samme person for at nominasjonen skal være gyldig. Hver forslagsstiller må levere et eget nominasjonsskjema. Husk at du også kan nominere deg selv. Forslagsstillerne oppfordres til å kontakte den aktuelle kandidaten i forkant av nominasjonen.

Du finner nominasjonsskjema på sidene til de respektive valgene. Det er forskjellige nominasjonsskjema for universitetsstyret og fakultetsstyrene. 

I uke 18 vil kandidatene til de enkelte vervene presenteres.

Nominasjonsperioden er fra 20. mars til 19. april 2023.

Hvor og når foregår valgene?

Valgene foregår elektronisk. Alle stemmeberettigede vil få epost med lenke for å stemme i sin valgkrets. 

Valgperioden er fra 10. til 22. mai 2023. Valgene av medlemmer til Universitetsstyret og fakultetsstyrene foregår parallelt. Det vil si at du som har stemmerett kan stemme ved to valg (kun til Universitetsstyret om du ikke jobber ved fakultet/SVA): Universitetsstyrevalget og fakultetsstyrevalget/SVA-styrevalget ved det fakultetet du tilhører / SVA.

Hvem kan stemme, og hvem er valgbar?

Det foretas separate valg for hver gruppe det skal velges blant (valgkrets). Ansatte og engasjerte i minst halv stilling som har vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved institusjonen i minst fire uker på siste valgdag er valgbare med følgende forbehold:

 • Kandidater til universitetsstyret kan ikke gjenvelges til et verv i universitetsstyret hvis vedkommende ville ha fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.
 • Kandidater til fakultetsstyrene kan ikke gjenvelges til et verv i fakultetsstyret hvis vedkommende ville ha fungert sammenhengende i vervet i tolv år ved den nye valgperiodens begynnelse.
 • Man kan stille som kandidat både til Universitetsstyret og et fakultetsstyre eller SVA-styret. Dersom man blir valgt til universitetsstyret, mister man valgbarheten til fakultetstyrene eller SVA-styret. Sagt med andre ord; man kan ikke sitte i både Universitetsstyret og et fakultetsstyre/SVA-styret.
 • Stemmerett faller bort for den som har permisjon i mer enn halv stilling for å arbeide i annen stilling utenfor institusjonen.
 • Rektor, medlemmer i rektors stab, dekaner, senterledere SPS og SVA, direktører, instituttledere og ledere på nivået under instituttleder er ikke valgbare til Universitetsstyret.
 • Til fakultetsstyrene eller SVA-styret er de samme stillingene som ved valg til Universitetsstyret ikke-valgbare. Heller ikke studieledere eller medlemmer av dekanens stab er valgbare til disse styrene.
 • Dekaner, instituttledere og ledere på nivået under instituttledere (studieledere/avdelingsledere/faggruppeledere) regnes som ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Kontroll av manntall

Alle ansatte som har stemmerett, er i manntallet. De vil motta en e-post om dette like over påske. Dersom du har mottatt e-posten, men ikke skal stå i manntallet, er det fint om du gir oss beskjed. Viktigere er at du sier fra dersom du mener du skal ha stemmerett, men ikke har mottatt e-post. Gi beskjed til det sentrale valgsekretariatet ved Anders Dahle innen 8. mai 2023.

Styrene, mandater og forretningsorden

Kan man takke nei til styreverv?

Dersom man blir valgt til et styreverv, plikter man – med visse unntak – å ta imot vervet. Se valgreglementet øverst på siden. 

Prosess og tidsplan for gjennomføring av valget

Valgene avholdes digitalt i perioden 10.-22. mai 2023.

 • Frist for å nominere kandidater: 19. april 2023
 • Manntall kontrolleres frem mot valgdagen.
 • Klager på manntallsføring må skje senest 2 uker etter at manntallet er framlagt, senest 8. mai 2023.
 • Presentasjon av valgresultatet: senest 1. juni 2023

Valgstyret ved OsloMet

 • Leder: Christen Krogh, rektor
 • UF-representant: Julia Köhler-Olsen
 • TA-representant: Anne Bjørtuft, Avdeling for FoU
 • Studentrepresentant: Isak Grov Diesen

Sentralt valgsekretariat

 • HR-direktør Geir Haugstveit
 • Anders Dahle

Kontaktpersoner for fakultetene

 • TKD: Tatiana Shipulina
 • SAM: Tore Vogt
 • HV: Marianne Engelstad
 • LUI: Guro Fjellstad Stensvåg
 • SVA: Lise Kvanvik

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktpersoner ved fakultetene

Kontaktpersoner ved fakultetene