Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Virksomhetsstyring

Styrevalg

Våren 2019 er det valg på nytt universitetsstyre ved OsloMet – storbyuniversitetet. Her finner du informasjon om prosess og reglement for gjennomføring av valget.

Valgreglement

På bakgrunn av endringer i virksomhetens status og lederstruktur har det vært gjennomført en revisjon av universitetets valgreglement.  I all hovedsak er reglementet videreført slik det har vært tidligere, med noen unntak. Les Valgreglement for OsloMet (pdf) .  I tillegg kan rektor, ihh til valgreglementets § 3. 2., vedta utfyllende regler til valgreglementet.

Preferansevalg

Valg gjennomføres som preferansevalg mot tidligere flertallsvalg. Preferansevalg er en form for forholdstallsvalg der hovedformålet er å sikre en representasjon som i størst mulig grad er i tråd med velgernes preferanser, og er blitt vurdert til i størst mulig grad å kunne ivareta universitetsdemokratiet. OsloMet har tekniske løsninger som støtter valgprinsippet. Les mer om preferansevalg (pdf) - se også utfyllende regler til valgreglementet (pdf).

Valgstyret

 • Leder: Nina Waaler, prorektor utdanning
 • UF-representant: Karsten Brynildsrud, Fak. SAM, Institutt for sosialfag
 • TA-representant: Anne Bjørtuft, Avdeling for FoU
 • Studentrepresentant: Hedda Marie Westlin

Nominering av kandidater til styret

Fristen for å nominere kandidater er utløpt.  Se hvem som stiller til valg.

Hvem er valgbare til universitetsstyret?

 • Man må være ansatt i minst 50 % stilling.
 • Man må være fast ansatt og ha tiltrådt minst 4 uker før valgdag, eller være midlertidig ansatt med sammenhengende ansettelse i minst 6 måneder  på valgdag (ansatt siden 21. november 2018).
 • Man kan ikke være i permisjon for å jobbe et annet sted enn OsloMet.
 • Man kan ikke ha vært medlem av styret i 8 år eller mer tidligere (maksimalt to uniddelbart forutgående valgperioder).
 • Rektor, dekaner, senterledere SPS og SVA, direktører eller instituttledere eller medlemmer av rektors stab er ikke valgbare til styret.

Suppleringsvalg på UF-representant fra de midlertidig ansatte
(UH-lovens § 9-4 nr. 2)

Ved gjennomgang av manntallslistene har vist seg at andelen midlertidige blant UF-ansatte er kommet over 25 %. I henhold til UH-lovens § 9-4 nr. 2 skal det da avholdes særskilt valg for denne gruppe.

Valgstyret har derfor, i møte 7. mai, besluttet at det skal settes opp suppleringsvalg, hvor den siste UF-representanten, og vara til denne, skal velges av og blant de midlertidig ansatte i UF-stillinger. Denne representanten skal velges for ett år.

De som omfattes av dette suppleringsvalget vil bli tilskrevet på epost.

Alle ansattrepresentantene vil være valgt fra og med 1. august 2019.

Prosess - tidsplan for gjennomføring

 • Valget avholdes i uke 21: 20. til 24. mai 2019, og valget gjennomføres digitalt. Presentasjon av valgresultatet vil skje 25. mai 2019 
 • Valgstyret: Rektor utpeker to ansattrepresentanter, samt leder for valgstyret, studentene utpeker sin egen representant. Konstituerende møte avholdes så snart alle medlemmer er klare.
 • Kunngjøring av valg, og frist for forslag til kandidater: 8. april 2019 
 • Manntall legges ut for gjennomsyn 4 uker før valgdagen – i uke 17 
 • Klager på manntallsføring må skje 2 uker etter at manntallet er framlagt – uke 19. 
 • Presentasjon av kandidatene: Aktuelle kandidater vil bli presentert på nett. 13. mai vil det gjennomføres et presentasjonsmøte der kandidatene kan svare på spørsmål fra ansatte.

 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om valget, kontakt valgsekretariatet

chatbot-portlet