Styrevalg - Ansatt

Valg av medlemmer til universitetsstyret og fakultetsstyrene ved OsloMet

Valg av medlemmer til universitetsstyret og fakultetsstyrene ved OsloMet

Her finner du informasjon om valg til OsloMet sine styringsorganer (universitetsstyret og fakultetsstyrene).

Fire valgkretser

En valgkrets vil si den gruppen man velger av og blant. Vi har fire valgkretser ved OsloMet; 
a)    UF-ansatte i faste stillinger
b)    midlertidige UF-ansatte
c)    TA-ansatte og 
d)    studenter.

I tillegg oppnevnes (ikke velges) eksterne representanter.

Funksjonstiden for vervene fra gruppe b og d er ett år av gangen. Det skal velges nye representanter fra disse gruppene våren 2024 med virkeperiode fra og med 1. august 2024 til og med 31. juli 2025.

Valgreglement

Revidert valgreglement pr. 10. mars 2022 (PDF).

Preferansevalg

Valg ved OsloMet gjennomføres som preferansevalg. Preferansevalg er en form for forholdstallsvalg der hovedformålet er å sikre en representasjon som i størst mulig grad er i tråd med velgernes preferanser, og er blitt vurdert til i størst mulig grad å kunne ivareta universitetsdemokratiet. OsloMet har tekniske løsninger som støtter valgmåten.

Les mer om preferansevalg (pdf).

Hvordan nominerer jeg, og når?

Du kan kun nominere og stemme på de som er i samme valgkrets som deg selv. Dette gjøres omtrent åtte uker før selve valget.
Tre ulike stemmeberettigede forslagsstillere må nominere samme person for at nominasjonen skal være gyldig. Hver forslagsstiller må levere et eget nominasjonsskjema (nettskjema.no).
 

Hvor og når foregår valgene?

Valgene foregår elektronisk. Alle stemmeberettigede vil få e-post med lenke for å stemme i sin valgkrets.
Det skal kun gjennomføres ett valg denne våren sentralt og ett på hvert av fakultetene – for midlertidig ansatte i UF-stilling til universitetsstyret og fakultetsstyrene.

Valgperioden er fra 14. til 28. mai.

Les om kandidater og valg til universitetsstyret her.

For kandidater og valg til fakultetsstyrene, se lenker nederst på denne siden.

Hvem kan stemme, og hvem er valgbar?

Det foretas separate valg for hver gruppe det skal velges blant (valgkrets). Ansatte og engasjerte i minst halv stilling som har vært i sammenhengende ansettelsesforhold ved institusjonen i minst fire uker på siste valgdag er valgbare med følgende forbehold:

 • Kandidater til universitetsstyret kan ikke gjenvelges til et verv i universitetsstyret hvis vedkommende ville ha fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse.
 • Kandidater til fakultetsstyrene kan ikke gjenvelges til et verv i fakultetsstyret hvis vedkommende ville ha fungert sammenhengende i vervet i tolv år ved den nye valgperiodens begynnelse.
 • Man kan stille som kandidat både til Universitetsstyret og et fakultetsstyre eller SVA-styret. Dersom man blir valgt til universitetsstyret, mister man valgbarheten til fakultetstyrene eller SVA-styret. Sagt med andre ord; man kan ikke sitte i både Universitetsstyret og et fakultetsstyre/SVA-styret.
 • Stemmerett faller bort for den som har permisjon i mer enn halv stilling for å arbeide i annen stilling utenfor institusjonen.
 • Rektor, medlemmer i rektors stab, dekaner, senterledere SPS og SVA, direktører, instituttledere og ledere på nivået under instituttleder er ikke valgbare til Universitetsstyret.
 • Til fakultetsstyrene eller SVA-styret er de samme stillingene som ved valg til Universitetsstyret ikke-valgbare. Heller ikke studieledere eller medlemmer av dekanens stab er valgbare til disse styrene.
 • Dekaner, instituttledere og ledere på nivået under instituttledere (studieledere/avdelingsledere/faggruppeledere) regnes som ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Kontroll av manntall

Alle ansatte som har stemmerett, er i manntallet. De vil motta en e-post om dette noen uker før evt. valg. 

Styrene, mandater og forretningsorden

Kan man takke nei til styreverv?

Dersom man blir valgt til et styreverv, plikter man – med visse unntak – å ta imot vervet. Se valgreglementet øverst på siden. 

Valgstyret ved OsloMet

 • Leder: Christen Krogh, rektor
 • UF-representant: Julia Köhler-Olsen
 • TA-representant: Anne Bjørtuft, Avdeling for FoU
 • Studentrepresentant: Lisbeth Regine Mangen

Sentralt valgsekretariat

 • HR-direktør Geir Haugstveit
 • Anders Dahle

Kontaktpersoner for fakultetene

 • TKD: Tatiana Shipulina
 • SAM: Tore Vogt
 • HV: Marianne Engelstad
 • LUI: Ingrid Andvin Tsolakis
 • SVA: Lise Kvanvik

Fakultetsstyrevalgene

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktpersoner ved fakultetene

Kontaktpersoner ved fakultetene