Mandat fakultetsstyrevalg - Ansatt

Mandat for fakultetsstyrene ved OsloMet

Mandat for fakultetsstyrene ved OsloMet

Vedtatt av rektor 9. september 2019.

Hjemmelsgrunnlag

Mandatet bygger på vedtak fattet av universitetsstyret jamfør UH-loven §9-2 (4).

Fakultetsstyrets oppgaver

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekan.

Fakultetsstyret selv skal:

  • fastsette mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet, i overensstemmelse med lov, forskrift og regler, samt rammer og mål gitt av universitetsstyret, rektor eller den rektor bemyndiger.
  • uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell betydning, eller saker hvor rektor har bedt fakultetsstyrene behandle saken.
  • behandle rapporter som skal sendes fra fakultetet til rektor.

Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekan, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at fakultetsstyret selv skal treffe beslutninger.

Rektor kan delegere oppgaver til fakultetsstyret, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at rektor selv skal treffe beslutning.

Fakultetsstyret utøver ellers sin myndighet hovedsakelig gjennom å fatte vedtak i følgende saker:

  • Langtidsplan- og budsjett
  • Fakultetets tertialrapporter og årsrapport
  • Strategisk plan for utvikling av fakultetets utdanningsportefølje

Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning – valg

Fakultetsstyrene skal ha følgende sammensetning:

  • Dekanen (styrets leder)
  • 4 eksterne medlemmer oppnevnt av rektor etter forslag fra fakultetet
  • 5 representanter for ansatte, hvorav 3 velges av og blant vitenskapelige ansatte, 1 velges av og blant teknisk/administrativt ansatte, og 1 velges av og blant vitenskapelige midlertidige ansatte
  • 3 representanter, valgt av og blant studentene på fakultetet

Valg av medlemmer (ansatte og studenter) til fakultetsstyrer skal gjennomføres i henhold til gjeldende valgreglement for OsloMet.

Fakultetsstyrets leder

Fakultetsstyret ledes av styreleder (dekan), og i dennes fravær av dekans formelle stedfortreder. Dekan er ansvarlig for å legge frem saker for styret.

Sekretariat

Fakultetsdirektør er sekretariatsleder for fakultetsstyret.

Forretningsorden

For møteordning mv vises det til "Forretningsorden for fakultetsstyret".