Politikk for rekruttering til vitenskapelige stillinger - Ansatt

Politikk for rekruttering til vitenskapelige stillinger og krav til språkkompetanse ved ansettelse

Politikk for rekruttering til vitenskapelige stillinger og krav til språkkompetanse ved ansettelse

Formålet er å tydeliggjøre OsloMets politikk for rekruttering til vitenskapelige stillinger og krav til språkkompetanse ved ansettelse.

Fastsatt av rektor 17. oktober 2017, oppdatert desember 2019

Formål

Grunnlaget for politikken er også behovet for å øke andel ansatte med førstekompetanse og andel ansatte med professorkompetanse.

Krav til kompetansenivå ved utlysning

Vitenskapelige stillinger skal normalt lyses ut med krav om minst førstekompetanse. Dette gjelder for både faste og midlertidige stillinger. Dersom det er  tungtveiende grunner for å lyse ut med kompetansekrav under dette nivået, kan enheten gjøre dette ut fra en helhetlig vurdering av fagkompetanse i det relevante fagmiljøet stillingen(e) skal være en del av. 

Enhetene må vektlegge krav om andel professorkompetanse i fagmiljøer med doktorgradsprogram og krav om professor- eller dosentkompetanse i fagmiljøer med masterprogram ved utlysning og ansettelse i vitenskapelige stillinger som skal tilknyttes OsloMets program på dette nivået.

Ved utlysning til professorstillinger skal man ved OsloMet benytte UH-lovens § 6-5 første ledd. Loven åpner for at der hvor man ikke får søkere som er klart kvalifisert for fast stilling på det nivå man har lyst ut, men man har en søker som har forutsetning for å kvalifisere seg i løpet av maks tre år, så kan man benytte midlertidig ansettelse. Dersom den som er midlertidig ansatt ikke kvalifiserer seg til utlyst nivå etter tre år, må vedkommende fratre stillingen. Forutsetningen er at denne muligheten er nevnt i utlysningen. I disse tilfellene vil man ansette vedkommende midlertidig på det nivå som stillingen ble utlyst. For å ha mulighet til å benytte denne bestemmelsen skal følgende formulering brukes ved utlysninger av faste UF-stillinger: Dersom det ikke melder seg søkere med (professor)kompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som (professor), med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Samme bestemmelse, andre ledd, åpner for midlertidig ansettelse i lavere stilling dersom man ikke får inn søkere som er kvalifisert, og ingen antas å kunne kvalifisere seg innenfor rammen av ansettelsesperioden. Der det av hensyn til undervisningen er helt nødvendig å ansette noen kan midlertidig ansettelse i stilling på lavere nivå benyttes. I disse tilfellene skal det likevel alltid vurderes om stillingen heller bør  lyses ut på nytt som en fast stilling på lavere nivå.

Krav til internasjonal utlysning og språklige ferdigheter for ansatte

Alle undervisnings- og forskerstillinger skal, som hovedregel, lyses ut internasjonalt. Også for teknisk/administrative stillinger bør internasjonal utlysning vurderes.

For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger kreves gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk. Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2. Også ansatte uten tilstrekkelige ferdigheter i engelsk skal gis tilbud om opplæring. Krav til språklige ferdigheter for ansatte ved OsloMet skal framgå av utlysningsteksten.

Administrativt ansatte ved OsloMet bør ha gode ferdigheter i norsk og engelsk. Krav til språklige ferdigheter for ansatte skal framgå av utlysningsteksten. Ansatte uten tilstrekkelige ferdigheter i engelsk skal gis tilbud om opplæring.