Rettighetspolitikk for arbeidstakere | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Rettighetspolitikk for arbeidstakere

Rettighetspolitikk for arbeidstakere

Arbeidstaker eier i utgangspunktet ikke resultater som er skapt eller blitt til ved universitetet eller frembrakt helt eller delvis med universitetets ressurser.

Idéer

Arbeidstaker plikter å melde fra til arbeidsgiver om idéer med potensiale for kommersialisering (som kan bringes ut i samfunnet).

Melding skal sendes til innovasjonsteamet ved OsloMet. Se nettsiden for innmelding av ideer for å finne skjemaet på norsk og engelsk.

OsloMet plikter å inspirere arbeidstakere, og legge til rette for utvikling av idéer som kan være til nytte for universitetet og samfunnet for øvrig. Har du en ide vi kan hjelpe deg med, se utnyttelse av forskningsresultater og ideer.

Resultater og rettigheter

Resultater som er skapt eller blitt til ved høgskolen eller frembrakt helt eller delvis med høgskolens ressurser er i utgangspunktet høgskolens eiendom. Med i vurderingen vil være hvilke typer resultater som er skapt, hvilke oppgaver arbeidstaker har, og hvilken avtale arbeidstakeren har inngått med høgskolen.

Universitetets rett til patenterbare oppfinnelser er regulert i lov om arbeidstakeroppfinnelser, og avgjøres ut fra hvilke oppgaver arbeidstaker har ved høgskolen og omfanget av disse.

Rettigheter til annet forskningsarbeid utført av en arbeidstaker, som ikke anses som en patenterbar oppfinnelse, tilfaller normalt ikke høgskolen bare på grunnlag av ansettelsesforholdet. I de tilfellene må også andre momenter vurderes; for eksempel hva som er skapt og til hvilket formål, bruk av arbeidsgivers utstyr og infrastruktur, hvilke investeringer arbeidsgiver har gjort, samt hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker har. Det bør derfor foreligge en avtale om overdragelse av rettigheter.

Med mindre annet er avtalt, har arbeidstakeren opphavsretten til blant annet tradisjonelle faglitterære verk, undervisningsopplegg- og materiale, kunstverk og design. 

Arbeidstaker har krav på rimelig godtgjørelse hvis universitetet overtar en større eller mindre rett til en patenterbar oppfinnelse, jf. lov om arbeidstakeroppfinnelser § 7.

Data som samles inn (databaser) av arbeidstakere med høgskolens ressurser og gjennom høgskolens virksomhet er OsloMets eiendom, med mindre det kommer i konflikt med andres rettigheter. Hvis arbeidstaker har rettigheter til deler av innholdet av databasen OsloMet ønsker eiendomsrett til, må universitetet i forkant av prosjektet gjøre en avtale med arbeidstakeren.

Det anbefales for øvrig alltid på forhånd å gjøre en avtale med OsloMet for å avklare hvem som har eiendomsrett til databasen.

Eksternfinansiert forskning 

I et forskningsprosjekt hvor universitetet har et samarbeid med en eller flere eksterne oppdragsgivere skal det avtalefestes eierskap til forskningsresultatene.

I de tilfeller ekstern oppdragsgiver skal eie hele eller deler av forskningsresultatene skal det være klart at universitetet via lov eller avtale har fått overført eiendomsretten til forskningsresultatene fra de arbeidstakerne som er med i forskningsprosjektet.

Rett til publisering

Arbeidstakere har selv et ansvar for at vitenskapelig arbeid blir tilgjengelig for allmennheten (gjennom publikasjoner og lignende). Inntekter i forbindelse med utgivelser tilfaller forfatteren, med mindre annet er avtalt med OsloMet. Dette kan være aktuelt i de tilfeller universitetet har gitt ressurser til prosjektet/arbeidet.

Dersom det er aktuelt å patentere vitenskapelige funn, skal dette skje i samråd med arbeidsgiver før publisering.

DelRett

Økt bruk av digitale verktøy og medier i undervisning medfører behov for mer kunnskap om opphavsrett.

DelRett er en veiledningstjeneste som gjør det mulig å stille spørsmål om opphavsrett og undervisning til et advokatpanel. Spørsmålene kan dreie seg om bruk av både film, tekst, bilde og lyd.

Aktuelle lenker

Kontakt

Kontakt