Immaterielle rettigheter | Avtaler, etikk og jus - Ansatt

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter er en fellesbetegnelse for det rettsområdet som gjelder den rettslige beskyttelse av intellektuelle presentasjoner og kjennetegn for personer, varer og tjenester. Dette er rettigheter til "ikke fysiske objekter" som er skapt på grunn av menneskers kunnskap og kreativitet.

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter omhandler blant annet patent-, design-, varemerke- og opphavsrettigheter, samt bedriftshemmeligheter. Det omtales ofte som IPR, som er en forkortelse av det engelsk/amerikanske begrepet "Intellectual Property Rights". 

Opphavsrett (åndsverksbeskyttelse)

Et åndsverk er et kunstnerisk, vitenskapelig eller litterært menneskeskapt verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. Opphavsrett oppstår idet verket er skapt. Det kreves at det gjennom opphavsmannens verk er skapt noe nytt og originalt som gir uttrykk for en individuell skapende innsats. Opphavsretten varer i skaperens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår. Åndsverk kan være oppgaver du selv har skrevet, låter du selv har komponert, artikler, bilder og lignende.

Oppfinnelser

Oppfinnelser må utgjøre en praktisk løsning på et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt, er reproduserbar og kan utnyttes industrielt (i vid forstand).

Patentrettigheter

Et patent gir innehaveren en enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt for en bestemt periode. For å få patent må du først ha en original idé som oppfyller visse krav. Videre må du sende en skriftlig søknad til Patentstyret. Hvis du får innvilget patent, vil dette gjelde i ca. 20 år. Patenterbare varer kan for eksempel være firkantede brusflasker som er mer praktiske (da de er lettere å stable) eller et program som finner nøkler/lommebøker ved hjelp av chip/GPS.

Varemerkerett

Et varemerke er kjennetegn (et navn, logo, symbol, en kjenningslåt eller et slagord) for  varer eller tjenester som skal vise kommersiell opprinnelse. For å opprette et varemerke må du sende søknad til Patentstyret. Varemerket er da registrert i ti år. Du kan fornye registreringen et ubegrenset antall ganger. Eksempler på varemerker kan være Freias Melkesjokolade, Appels eple og «Once you pop.. you cant stop».

Designbeskyttelse

Design- og mønsterbeskyttelse innebærer at du har enerett til utnyttelse av et bestemt design eller mønster. Det er utseende som blir beskyttet. Med design- eller mønsterbeskyttelse kan du hindre at andre produserer og selger eller importerer designet du har beskyttet. For å få design- og mønsterbeskyttelsen må du sende en skriftlig søknad til Patentstyret. Beskyttelsen varer da i fem år, før du må søke på nytt. Registreringen kan fornyes slik at total vernetid blir  25 år. Eksempler på design eller mønster som kan få beskyttelse er design på en stol eller en tannbørste, eller dekor på servise eller tapet.

Database

En database består av data som samles inn i forbindelse med en undersøkelse og kan bestå av en sammenstilling av et større antall opplysninger. En database kan danne grunnlag for de resultater som fremkommer i et FoU-prosjekt.

Veiledning

Har du spørsmål angående immaterielle rettigheter? Da kan du enten ta kontakt med en av innovasjonskontaktene eller så tilbyr Patentstyret veiledning på OsloMet for ansatte og studenter.

Kontakt

Kontakt