Behandling av videoopptak i forskning - Ansatt

Behandling av videoopptak i forskning

Behandling av videoopptak i forskning

Videoopptak kan være svært personidentifiserende og dess mer sensitiv informasjon som behandles, dess høyere bør sikkerhetstiltakene være.

Anonymisering av videoopptak

Du kan anonymisere et videoopptak ved cartoonering, sladding og/eller forvrenging av stemmer. Denne type anonymisering kan gi dårlig effekt på det du ønsker å se. Bruken av for eksempel cartoonering vil derfor avhenge av hvilke data det dreier seg om og hva du ønsker å oppnå med videoopptaket.

Opptaksutstyr og bruk av opptaksutstyr

Du må være bevisst din adferd ved behandling av opptaker, f.eks. ikke legge den fra deg på steder hvor du ikke har kontroll på opptakeren, lås kontoret hvor den oppbevares, ikke lån opptaker ut til uvedkommende osv.

Enheter som har forbindelse med nett skal aldri brukes til opptak, for eksempel mobiltelefon og nettbrett. Anbefalt er opptaksutstyr som overfører opptaket til lokale lagringsenheter som minnebrikker eller ekstern harddisk. Helt enkle og godt oppløselige HDMI kameraer med ekstra mikrofon fungerer bra. 

Minnebrikker eller disken i videoopptaksutstyret kan til vanlig ikke krypteres. Minnekort/enheten oppbevares i safe eller tilsvarende. Opptakene overføres fortest mulig til annen (sikker) lagring. Opptakene skal være fullstendig slettet når videoopptaker tas i bruk til nytt prosjekt, se nedenfor om sletting av videoopptak.

Opptaker skal oppbevares i låsbart skap når den ikke er i bruk, se nedenfor om lagring av videoopptak.

Redigering av videoopptak

Alle videoopptak som ikke er anonymiserte eller hvor det ikke er gitt samtykke til offentlig visning skal lagres og redigeres på stasjonære eller bærbare PCer som ikke er tilknyttet internett. Vi anbefaler at bærbar PC, med mulighet for lokal lagring, tas med til IT-servicedesk for å få permanent fjernet mulighet for nettilgang (ikke mulig å koble PC-en til nett).

Du må forsikre deg om at uvedkommende ikke er i det rommet redigeringen foregår.

Sletting av videoopptak

Data skal anonymiseres eller slettes etter prosjektslutt. Det innebærer at videoopptak skal slettes. Minnekort/minnepinne kan ikke slettes helt sikkert. De tas med til itservicedesk@oslomet.no for å sikre fullstendig sletting. Fullstendig sletting skjer ved at lagringsenheten destrueres, dersom de ikke skal gjenbrukes av eksakt samme person/personer. Ved gjenbruk av eksakt samme person/personer, kan dataene slettes ved formattering av minnekortet/minnepinnen (kingston.com).

Se ellers retningslinjer for informasjonssikkerhet om sletting og makulering.

Dersom langtidslagring av videoopptak er ønskelig med tanke på oppfølgingsstudier (forskningsformål), skal studiet vurderes av NSD og eventuelt REK.

Dersom video-opptak skal brukes til andre formål etter prosjektslutt, som for eksempel i undervisning, må det vurderes om nytt formål er forenelig med opprinnelig formål, hva som skal være rettslig grunnlag osv., samt at behandlingen skal registreres i Ardoq, se personvernrutiner.

Lagring av videoopptak

Videoopptak bør lagres på kryptert minnepenn eller kryptert ekstern harddisk. Enhetene bør lagres i et avlåst arkiv eller et skap som er adgangsregulert. Står skapet i et rom som er alminnelig tilgjengelig, anbefales det å bruke en safe eller at skapet har to dører, slik at det er vanskelig å bryte opp. Dersom skapet oppbevares i et rom som ikke er alminnelig tilgjengelig, kan det være tilstrekkelig med et ordinært låsbart skap. Se også retningslinjer for informasjonssikkerhet om Lagre, sende, dele og slette.

  • Skap må være brannsikret og ha brannvarsler og brannslokkingsapparat/sprinkelanlegg i samme rom, dersom råmaterialet er viktige for å sikre etterprøvbarheten.
  • Dersom videoopptak lagres på kontoret, skal kontoret låses når du forlater det, se også retningslinjer for informasjonssikkerhet om fysisk sikring av OsloMets lokaler.
  • Det bør foreligge en rutine for lagring av nøkler/nøkkelkort til dører og skap.
  • Du bør loggføre når, hvem og til hvilket formål hver gang du håndterer videoopptakene.
  • Alternativt kan videoopptak lagres på Tjeneste for sensitive data (TSD 2.0) (uio.no). Ta kontakt med itservicedesk@oslomet.no for mer informasjon.

Arkivering av videoopptak

Hvis det er ønskelig å bevare dataene for fremtiden, kan video-opptak lagres hos Personverntjenester (Sikt), se Personverntjenester (Sikt) sine nettsider om arkivering. Her gis en beskrivelse av hvordan dataene klargjøres for arkivering, med blant annet en oversikt over foretrukne filformat og relevant dokumentasjon som skal legges ved, hva som skal fylles ut og signeres og selve forsendelsen. 

Mer om temaet

Veileder video-, lyd og bildeopptak i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no).