Vernetjenesten | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Retningslinjer for vernetjenesten

Retningslinjer for vernetjenesten

HMS-retningslinje for vernetjenesten.

Innhold

Formål

OsloMet ønsker en godt organisert vernetjeneste som viktig bidragsyter i arbeidsmiljø-arbeidet. Universitetet vil legge til rette for god samhandling mellom vernetjenesten og linjeorganisasjonen, og stimulere til godt samspill mellom vernetjeneste og fagforeningenes tillitsvalgte ved å definere roller og oppgaver.

Omfang

Retningslinjen omfatter universitetets sentrale hovedverneombud (SHVO) med stedfortreder, de lokale hovedverneombudene (LHVO) og verneombudene. Retningslinjene beskriver valgordninger, rolle, oppgaver og tidsressurs.

Sentralt hovedverneombud (SHVO)

Valg av sentralt hovedverneombud

Sentralt hovedverneombud for OsloMet velges etter reglene om valg av hovedverneombud i forskrift om ledelse, organisering og medvirkning § 3-5. Forskriften krever at hovedverneombud har eller har hatt tillitsverv i virksomheten. Hovedverneombud velges for to år om gangen. Det vanlige er at fagforeningen(e) utpeker hovedverneombud:

 • Hvis én lokal fagforening organiserer mer enn halvparten av arbeidstakerne, utpeker denne hovedverneombud.
 • Når flere lokale fagforeninger til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke hovedverneombud. Kommer de ikke til enighet velges hovedverneombud av og blant de lokale hovedverneombudene.

Det sentrale hovedverneombudets rolle og oppgaver

SHVOs oppgaver er å

 • koordinere verneombudenes arbeid og sørge for kontinuerlig forbedring av vernetjenestens arbeid gjennom informasjon, opplæring og utarbeidelse av mål og handlingsplaner
 • koordinere de lokale hovedverneombudenes virksomhet ved å informere, støtte og veilede disse i deres arbeid
 • være sentral pådriver i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
 • representere ansatte og verneombud i sentrale fora og i det sentrale arbeidet med etablering og vedlikehold av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • være fast medlem og representant for verneombudene i Arbeidsmiljøutvalget
 • ha jevnlige møter med de lokale hovedverneombudene
 • ha jevnlige møter med universitetets ledelse
 • ha jevnlige møter med tillitsvalgte i universitetets fagforeninger
 • avgjøre hvilket av de lokale hovedverneombudene som skal håndtere saker som faller inn under verneområder i flere enheter

Saker som skal behandles i sentralt IDF sendes SHVO som kan møte med tale- og forslagsrett i saker som angår arbeidsmiljøet.

SHVO bør ha jevnlige møter med de hovedtillitsvalgte for å utvikle samspillet mellom fagforeningenes tillitsvalgte og hovedverneombudet, og for å samordne oppgaver.

SHVO må opptre nøytralt i forhold til egen fagforening for å oppnå tillit fra alle fagforeningene.

SHVO er tilknyttet OI-direktørens stab. I det daglige håndteres personalmessige forhold av OI-direktør. SHVO har årlige utviklingssamtaler med OI-direktør.

Det sentrale hovedverneombudets stedfortreder

Det skal velges en stedfortreder for hovedverneombudet (forskriften § 3-6) etter de samme regler som gjelder for hovedverneombudet. Som hovedregel bør et av de lokale hovedverneombudene oppnevnes som stedfortreder.

Lokale hovedverneombud (LHVO)

LHVO velges primært av og blant verneombudene. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan fagforeningene oppnevne en annen arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv,  slik forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-5, 2. og 3.ledd beskriver:

 • Dersom én fagforening alene organiserer flertallet av de ansatte i enheten, utpeker denne LHVO
 • Dersom én fagforening alene ikke organiserer flertallet av de ansatte, kan flere fagforeninger som til sammen organiserer flertallet av de ansatte utpeke LHVO.

Valgperioden for LHVO er to år.

LHVOs oppgaver i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er å

 • koordinere verneombudenes virksomhet innen egen enhet ved å informere, støtte og veilede disse i deres arbeid
 • delta i lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) som representant for verneombudene, og samarbeide med lokal ledelse i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet
 • delta på møter som SHVO innkaller til
 • ha jevnlige møter med verneombudene
 • ha jevnlig kontakt med de tillitsvalgte for fagforeningene i enheten
 • ha jevnlige møter med lokal ledelse
 • avgjøre hvilket verneombud som skal håndtere saker som faller inn under flere verneområder

Spørsmål som er fakultetsovergripende forelegges SHVO.

Saker som skal behandles i lokalt IDF sendes også til LHVO som kan møte med tale- og forslagsrett i saker som angår arbeidsmiljøet.

Verneombud (VO)

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker av betydning for arbeidsmiljøet.

Verneombudet skal ha en uavhengig stilling og kan ikke pålegges å utføre HMS-oppgaver.

Saker som angår arbeidsmiljøet skal primært søkes løst på lavest mulig (riktig) nivå i samarbeid med nærmeste leder.

Et verneombud bør, så langt det er mulig, ikke samtidig ha andre funksjoner eller verv som kan vanskeliggjøre ivaretakelse av rollen som ansattes valgte representant i arbeidsmiljøsaker.

Gjensidig informasjonsflyt mellom leder og verneombud ivaretas ved jevnlige møter.

Verneombudet har taushetsplikt slik det fremkommer i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-17.

Valg av verneombud

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2 omhandler valg av verneombud. «Valget» kan gjennomføres på følgende måter:

 • På verneområder hvor én fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet.
 • På verneområder hvor flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke verneombudet.
 • Flertallsvalg – arbeidstakerne i verneområdet avgjør hvem de ønsker som verneombud. Valget kan ledes av et valgstyre utpekt av LAMU. Arbeidsgiver har ikke stemmerett.
 • Dersom arbeidstakerne ikke velger verneombud, utpeker arbeidsgiveren et verneombud som kan fungere inntil arbeidstakerne har valgt verneombud etter reglene over.

Verneombud velges for to år av gangen (forskriften § 3-4). Arbeidsgiver har ansvar for å bekjentgjøre hvem som til enhver tid er verneombud.

Verneombudets oppgaver

Verneombudet hovedoppgave er å ivareta arbeidstakerne i saker som angår arbeidsmiljøet. « Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov » (arbeidsmiljøloven § 6-2 (1)).

I tillegg skal verneombudet

 • påse at sikkerhet i laboratorier og verksteder er ivaretatt
 • varsle arbeidstakere og arbeidsgiver om mulig ulykkesfare
 • tas med på råd i det systematiske HMS-arbeidet, dessuten ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet
 • ha jevnlige møter med leder
 • forelegge det lokale hovedverneombudet saker som gjelder flere verneområder

Oppgavene er nærmere spesifisert i arbeidsmiljøloven § 6-2.

Verneombudet skal sørge for å holde de ansatte i verneområdet informert om sitt arbeid. Verneombudet skal delta på grunnopplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og få nødvendig tilleggsopplæring der det er behov for det.

Opplæring av verneombud

Verneombud skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte (forskriften § 3-18). "Grunnopplæring HMS" er obligatorisk for alle nye verneombud.

Tid

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at «Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid.»

Det er utarbeidet eget skriv om veiledende tidsressurs for vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU.

For å sikre at arbeidsmiljølovens krav om «nødvendig tid» er tilfredsstilt, må merforbruk av tid for ansatte med arbeidsplaner godtgjøres i etterkant, etter avtale.

Kontakt

Kontakt