Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU

Anslag for tidsressurs til vernetjenesten og medlemmer av AMU/LAMU

OsloMet ønsker å ha en velfungerende vernetjeneste samt aktive og engasjerte medlemmer i universitetets lokale og sentrale arbeidsmiljøutvalg. Alle enheter må derfor sikre at verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalgene får tilstrekkelig tid til dette arbeidet.

Generelle krav

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at verneombudet skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på en forsvarlig måte og at oppgavene i alminnelighet skal utføres innenfor vanlig arbeidstid [aml § 6-5 (2)]. De samme reglene gjelder også for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU og LAMU).

For ansatte tekniske og administrative stillinger må leder påse at forholdene legges til rette slik at oppgaver knyttet til vervene kan utføres innenfor vanlig arbeidstid. Anslagene nedenfor kan brukes som en rettesnor også for TA-ansattes tidsbehov.

Når ansatte i undervisnings- og forskerstillinger påtar seg slike verv, må dette være grunnlag for en tidsressurs i arbeidsplanen for den enkelte. Tidsbehovet for verneombud vil variere avhengig av verneområdets størrelse og kompleksitet. Tidsbehovet for medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU og LAMU) vil være avhengig av utvalgets aktivitetsnivå.

Alle aspekter må vurderes når tidsressurs i arbeidsplanen skal avsettes. Det er viktig å få et best mulig timeanslag slik at lovens krav om «nødvendig tid» i størst mulig grad oppfylles. Dersom timeanslaget viser seg å bli for lavt, skal den ansatte tilgodesees i forbindelse med oppdatering av arbeidsplanen eller ved oppsetting av senere arbeidsplaner. Medgått tid ut over det som avsettes i arbeidsplanen spesifiseres i timelister og kompenseres i neste års arbeidsplan.

Verneombud

Til hjelp i oppsetting av arbeidsplaner kan følgende anslag for tidsbehov benyttes:

  • Aktivitet: 10-15 timer
  • Verneombudsmøter (Møteplassen, ca. fire møter per år: 10-15 timer
  • Opplæring, kurs, seminarer o.a. (ikke grunnopplæring*): ca. 25 timer
  • Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø, gjennomføring og for/-etterarbeid**: 5-10 timer
  • Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, gjennomføring og for-/etterarbeid**: 10-25 timer
  • Enkeltsaker**: ca. 10 timer

På arbeidsplasser med spesielle arbeidsmiljøutfordringer, arbeidsmiljøer som står foran flyttinger eller andre endringsprosesser, vil verneombudet ofte ha behov for en ekstra tidsressurs. 

*For nye verneombud må grunnopplæring på 40 timer legges til.

**Tidsbehov til kartlegging av arbeidsmiljøet og enkeltsaker vil variere mye, avhengig av verneområdets størrelse og kompleksitet. Antall enkeltsaker vil også påvirkes sterkt av om verneområdet har spesielle arbeidsmiljøutfordringer.

Lokale hovedverneombud

Lokalt hovedverneombud (LHVO) tildeles en tidsressurs på 5-10 % avhengig av enhetens størrelse og kompleksitet, og inkluderer deltakelse i LAMU. Ved stor aktivitet, må ressursen økes.

Arbeidstakerrepresentanter i lokalt arbeidsmiljøutvalg

Til hjelp i oppsetting av arbeidsplaner kan følgende anslag for tidsbehov benyttes:

4-5 møter pr år og ett dagsseminar*/** - ca. 30 timer

       *Ved økt aktivitet må tidsressursen økes.
     **For nye medlemmer må grunnopplæring på 40 timer legges til.

Arbeidstakerrepresentanter i arbeidsmiljøutvalget

Til hjelp i oppsetting av arbeidsplaner kan følgende anslag for tidsbehov benyttes:

Ca. 6 møter pr år og ett 2-dagers seminar*/** - ca. 50 timer

Kontakt

Kontakt