Rollefordeling mellom verneombud og fagforeningens tillitsvalgte | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Rollefordeling mellom verneombud og fagforeningenes tillitsvalgte

Rollefordeling mellom verneombud og fagforeningenes tillitsvalgte

Tydeliggjøring av arbeidsfordelingen mellom verneombud og fagforeningenes tillitsvalgte.

Fagforeningenes tillitsvalgte og verneombudene er viktige aktører som skal bidra til at OsloMet som arbeidsplass er attraktiv og at arbeidsmiljøet stadig utvikles og forbedres.

Verneombud og tillitsvalgte er aktører på samme arena, men har ulikt utgangspunkt og forskjellig regel- og avtaleverk å forholde seg til. Oppstillingen under gir en sammenfatning av de viktigste forskjellene.

Vernetjenesten

 • Rollen er hjemlet i arbeidsmiljøloven og oppgaver er beskrevet i lov og forskrift
 • Skal ivareta alle arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøspørsmål
 • Skal ha opplæring i regelverket
 • Arbeider innenfor den offentligrettslige delen av arbeidsmiljøloven; kap 1-7 (10)
 • Lovens krav til arbeidsmiljø er ufravikelige
 • Skal påse at arbeidsgiver følger opp lovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at arbeidstakerne medvirker
 • Kan bringe saker inn til AMU og LAMU
 • Arbeidstilsynet er tilsynsmyndighet og faginstans

Fagforeningene

 • Rollen er hjemlet i hovedavtalen og tilpasningsavtalen
 • Skal ivareta arbeidsvilkårene for medlemmene enkeltvis eller som gruppe
 • Får opplæring i avtaleverket
 • Arbeider innenfor den privatrettslige delen av arbeidsmiljøloven; kap 10-20
 • Avtaler mellom partene er styrende
 • Bistår medlemmer direkte, virkemidlene er regulert i medlemsrettigheter og lov- og avtaleverk
 • Kan ta opp saker i IDF sentralt eller lokalt
 • Ingen tilsynsinstans, men fagforeningenes sentrale ledd kan yte bistand

Verneombud vs tillitsvalgt

Verneombudet skal se på helheten i arbeidsmiljøet og ivareta alle arbeidstakernes interesser. Verneombudet har derfor en klar rolle i konfliktfylte arbeidsmiljøer.

Når det gjelder konflikter mellom enkeltpersoner eller saker av mer personalmessig karakter, kan verneombudet lett oppfattes som part i en sak. Fagforeningene og hovedverneombudet ønsker ikke at verneombudet skal gå inn i enkeltsaker/personalsaker. Det er universitetets fagforeninger som skal ivareta medlemmenes interesser i slike tilfeller. Verneombudets oppgave i konfliktsituasjoner mellom enkeltpersoner vil være å

 • melde fra til arbeidsgiver at det må igangsettes tiltak
 • veilede enkeltpersoner videre

Verneombudenes arbeidsmiljøfokus er et viktig supplement til hovedavtale og tilpasningsavtale. For å nyttiggjøre seg at verneombud og tillitsvalgte har kompetanse på ulike områder må fakultetene og fellesadministrasjonen legge til rette for godt samspill og god samhandling mellom vernelinjen og tjenestemannslinjen.

Både tillitsvalgte og verneombud må informeres om saker som ligger i grenselandet mellom vernespørsmål og arbeidsvilkår, og gjensidig ha kjennskap til hverandres involvering. Eksempler på slike forhold er omorganiseringer, endringer av arbeidstid, endring av arbeidslokaler og andre spørsmål, som kan få betydning for arbeidstakers helse og arbeidsmiljø.

Saker med arbeidsmiljømessige sider som skal behandles i sentralt IDF, må sendes sentralt hovedverneombud og HMS i Avd. HR på et så tidlig tidspunkt at AMU kan få drøftet de arbeidsmiljømessige aspektene i saken før den ferdigstilles til IDF. Referat fra AMUs behandling skal følge saken til IDF. Tilsvarende gjelder på fakultetsnivå og i fellesadministrasjonen for lokalt IDF, FVO og LAMU.

Kontakt

Kontakt