Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Studiebesøk og hospiteringsopphold ved Osloregionens Europakontor

OsloMet er medlem i Osloregionens Europakontor (ORE). ORE har møte og kontorlokaler i Brussel. Forskere og administrativt ansatte på OsloMet har mulighet til å hospitere ved kontoret.

Interessert i et hospitantopphold eller kortere studiebesøk i Brussel?

OsloMet er medlem i Osloregionens europakontor, og ansatte kan søke om hospiteringsopphold hos dem i Brussel. Hospitanter får kontorplass i Brussel i perioder fra 2 uker til 3 måneder.

Europakontoret kan også ta imot grupper (forskergrupper eller andre grupper ansatte) fra OsloMet som ønsker et kortere studiebesøk i Brussel.

Finansiering av oppholdet

Din enhet/leder må godkjenne søknaden om hospitering eller studietur.

Ansatte som gjennomfører et hospiteringsopphold eller lengre studiebesøk kan eventuelt søke stipend gjennom programmet Erasmus+.

Dersom oppholdet i Brussel er knyttet til posisjonering og konkrete søknader til EUs programmer kan det bli aktuelt for Avdeling for forskning og utvikling å støtte oppholdet med internasjonaliseringsmidler. I begge tilfeller må det sendes inn egne søknader for økonomisk støtte.

Slik søker du

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opphold i Brussel våren 2019 er i 30. november 2018.

Søk om hospiteringsopphold

  • Les utfyllende informasjon om hvordan du søker om å få reise på hospitantopphold (pdf).
  • Skriv søknaden din i et vanlig tekstdokument og oppgi følgende:
    • Hvilket tidsrom og for hvor lang periode du ønsker å hospitere. Oppgi gjerne alternative tidsrom dersom det er mulig.
    • En begrunnelse for hvorfor det er interessant og relevant for deg å hospitere hos oss og noen ideer til hva du vil bruke tiden til i Brussel.
    • Om du har diskutert saken med arbeidsgiver og fått godkjenning til å søke, eller om dette må gjøres i etterkant.
  • Søknaden sender du til OsloMets representant i ORE sin kontaktgruppe, Irene Svarteng i avdeling for FoU: Irene.Svarteng@oslomet.no

Søk om studiebesøk

Historier til inspirasjon

Les om erfaringene våre ansatte har hatt som hospitant:

Faglig og kreativ inspirasjon i Brussel, Samira Jamouchi, LUI

På skrivekurs i Brussel, Kristin Reichborn-Kjennerud, AFI

Kontakt