Forskermobilitet - reise inn eller ut som forsker | Kompetanseutvikling - Ansatt

Gjesteforskere og forskermobilitet

Gjesteforskere og forskermobilitet

OsloMet ønsker å tilrettelegge både for våre forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og utenlandske forskere som vil ha et kortere eller lengre opphold ved OsloMet som gjesteforsker.

Er du fast vitenskapelig ansatt på OsloMet og vil invitere en gjesteforsker fra utlandet til et prosjekt eller opphold ved enheten din?

Da er det viktig at du vurderer faglig relevans og følger rutiner for invitasjon av gjesteforskere nøye. Les mer om hvilke dokumenter og retningslinjer du og din leder må følge i rutinen for invitasjon av gjesteforskere, under menypunktet "gjesteforskere".

Søker du en forsker- eller stipendiat stilling på OsloMet?

OsloMet lyser ut stipendiat- og forskningsstillinger på norsk og engelsk på jobbportalen for EU, kalt Euraxess, under ledige stillinger på oslomet.no, på rekrutteringskanalen for vitenskapelige stillinger, Academic Positions, samt LinkedIn, Facebook og Twitter. Som forsker kan du søke direkte på utlyste stillinger eller legge inn din CV under åpen søknad.

Finn informasjon om stipend- og finansieringsordninger

Forskningsrådets stipendbase (euraxess.no) samler alle mobilitets-stipendordninger som er relevante for norske forskere. Stipendbasen gir en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører. Den inneholder informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte som gis. OsloMet sine sider om forskning gir deg en fin oversikt over finansieringsmuligheter, og har en steg for steg prosess for hvordan du går frem for å søke forskningsmidler. 

Er du fast vitenskapelig ansatt på OsloMet og vil søke forskningsfinansiering?

Kontakt din lokale FoU-administrasjonen på ditt relevante fakultet og senter for informasjon om finansieringsmuligheter og søknadsstøtte. De har ansvar for finansiering fra Forskningsrådet og nasjonale finansieringsordninger. Her finner du kontakten til de lokale forskningsenheter på fakultet, institutt og senter (oslomet.no). For EU og internasjonale ordninger kontakter du avdeling for FoU sentralt.

Søker du utenlandsstipend som ph.d.-student eller postdoktor? 

Kontakt den lokale FoU-administrasjonen på ditt relevante fakultet og senter for informasjon om søknadsstøtte. Her finner du kontakten til de lokale forskningsenheter på fakultet, institutt og senter (oslomet.no). Stipender behandles og tildeles av Avdeling for FoU sentralt.

Søker du undervisning eller opplæringsstipend?

Sjekk mulighetene for Erasmus+ utveksling for ansatte.

Planlegger du et forskningsopphold utenlands? 

Både i forkant av et utenlandsopphold, under oppholdet og før tilbakereise til Norge er det mye praktisk som må på plass.  Vi anbefaler at du kontakter vertsinstitusjonen i landet du skal reise til så tidlig som mulig for en oversikt over hvilke dokumenter som er forventet å ha på plass og hvilke tidsfrister du må forholde deg til. Vær spesielt oppmerksom på å ha en god forsikring på plass om du skal til USA og at det Europeiske helsetrygdekortet har begrenset dekning.

Nyttige sjekklister ved utenlandsopphold.

Finansiering

Start med å kontakte lokal forskningsenhet (oslomet.no) tilknyttet ditt forskningsområde for å søke om finansiering.

Sikkerhet og eksportkontroll

Det er ikke tillatt å jobbe for OsloMet fra alle land. Kontakt HR for å sjekke om det landet du har tenkt deg er godkjent.

Utenlandsoppholdet må avtales med din leder og din lokale HR avdeling som trenger informasjon om varighet på oppholdet, hvilket land du skal til, arbeidsoppgavene / forskningen du skal gjøre der og teknisk utstyr du skal ha med på reisen. Det skal fylles ut en "Remote work agreement" fra deg som ansatt og din leder som legges i arkivsystemet. Dette skal gjøres for sikre rett informasjon i ansatte systemer og av sikkerhets- og beredskapshensyn om det skulle oppstå en nødsituasjon ved opphold i et annet land.

Forsikring

Det er viktig at du sørger for å være forsikret ved reise i utlandet, både for deg og familiemedlemmer som er med. Om du ikke er utsendt av OsloMet for et forskningsprosjekt men har valgt å reise selv må du sørge for å kjøpe privat forsikring for det antall dager oppholdet skal vare. Husk også å informere lønnsavdelingen for at din lønn og skatt skal bli riktig behandlet og hold din leder godt informert underveis i prosessen.  

Reisebestilling

Alle jobbreiser må bestilles via OsloMet sitt reisebyrå for at reiseforsikring skal gjelde. Les om bestilling av reiser.

Euraxess

EURAXESS-portalen finner du mye bra informasjon som er nyttig i planleggingen av ditt utenlandsopphold som informasjon om søknadsprosessen og sjekklister for Europa- og USA-opphold. 

Charter and Code

OsloMet er Charter and Code-sertifisert fra EU-kommisjonen som en HR Excellence in Research-institusjon (euraxess.ec.europa.eu). Dette er et kvalitetsstempel som kun gis til forskningsinstitusjoner som knytter sin HR strategi opp mot EUs 40 prinsipper rundt områder som etikk, forskerkarriere, arbeidsmiljø og rettferdig rekruttering og gir OsloMet rett til å profilere seg som et HR Excellence senter. Les om Charter and code-arbeidet på OsloMet.

Charteret beskriver et sett med virkemidler som skal imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og – mobilitet. Charteret skal gjøre forskerkarrieren mer attraktiv, legge praktisk til rette for at forskere kan ha en mobil forskerkarriere og sørge for rettferdige og transparente rekrutteringsprosesser. Vil du høre mer om Charter and Code-arbeidet på OsloMet, ta kontakt med Charter and Code-ansvarlig på OsloMet.

Aktuelle lenker

Kontakt

Kontakt