Rektor oppsummerer våren

Nyhetportlet

Rektor oppsummerer våren

Rektor oppsummerer våren

Rektor Christen Krogh oppsummerer her aktiviteter, arbeid og inntrykk fra vårmånedene.

Kjære kolleger,

Vi har lagt bak oss hele tre vårmåneder siden forrige oppsummering, og det er mye som har skjedd siden da.

Det fortsetter å være krevende forhold i verden rundt oss. Krigføringen og den forferdelige situasjonen for befolkningen i Gaza vedvarer og Russland har trappet opp angrepene i Ukraina.

I begynnelsen av mai fikk OsloMet besøk av Viktor Jusjtsjenko, tidligere president i Ukraina og en av frontfigurene for oransjerevolusjonen i 2004 som skulle bringe Ukraina tettere til Vest-Europa. Jusjtsjenko holdt en interessant gjesteforelesning der han ga sin analyse av situasjonen i Ukraina og framtidsutsiktene for nasjonen.

Det har vært en aktiv vår i sektoren. I april la Kunnskapsdepartementet frem både stortingsmeldingene om opptak til høyere utdanning og om profesjonsutdanningene. Begge meldingene har også blitt behandlet i Stortinget denne våren. De fleste av tilleggspoengene for å komme inn på høyere utdanning vil nå fjernes. Samtidig justeres karakterkrav for sykepleierutdanningen, og det lempes på karakterkravene på lærerutdanningen.

I forbindelse med framleggingen av profesjonsmeldingen argumenterte dekan ved fakultet for helsevitenskap, Marit Kirkevold, og jeg i Klassekampen at Regjeringens’ fokus på å «av-akademisere» utdanninger er uheldig. OsloMet tok debatten videre i et frokostmøte der vi inviterte politikere fra Høyre, Ap og SV til å komme med sine meninger om hvordan vi skal klare å utdanne nok sykepleiere, lærere og ingeniører. Vi har fulgt opp Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget med innspill til deres behandling av stortingsmeldingene, og flere av våre innspill ble berørt i komiteens merknader.

Ellers erfarer vi at frokostmøter med kunnskapsdeling lager gode møteplasser. Tidligere i mai hadde vi et frokostmøte der vi snakket om hvordan vi best kan ta i bruk kunstig intelligens i høyere utdanning og forskning, i anledning at OsloMet har fått egen policy for bruk av KI.

Statsminister Jonas Gahr Støre kom også inn på teknologi, da han holdt gjesteforelesning for studenter på Handelshøyskolen ved OsloMet i slutten av april. Støre snakket om de tre hovedutfordringene samfunnet står overfor i dag, med aldrende befolkning, klimakrisen og energiutfordringene. Han var tydelig på at utdanning og kompetanse er avgjørende i for å finne løsningene.

Og det var selvfølgelig kunnskapsminister Oddmund Hoel enig i, da han presenterte årets søkertall til høyere utdanning på OsloMet 26. april sammen med direktør for HK-dir, Sveinung Skule. Samfunnet har stort behov for kompetanse fremover, og aldri har så mange søkt på høyere utdanning som nå. Over 14000 hadde OsloMet som førstevalg til bachelorutdanninger og lavere grader, og spesielt til utdanningene innenfor helse, økonomi og ledelse, og teknologi strømmer søkerne til. Spesielt Handelshøyskolen vår er populær med hele to studier inne på den nasjonale topp ti-listen for mest populære studier. Det var også flott å se at antall mannlige søkere til sykepleieutdanningen i Oslo øker med nesten 50 prosent.

Campusutvikling

I april åpnet det nyoppussede universitetsbiblioteket opp i Pilestredet. Det har blitt virkelig flott og innbydende for studentene våre, både som studieplass og samlingssted – noe som vi ser tydelig på besøkstallene.

Våren har også inneholdt mye dialog med våre samarbeidskommuner på Romerike og arbeid med kommende campus i Lillestrøm. Konseptvalgutredningen for ny campus var klar i begynnelsen av april, og styret vedtok enstemmig å sende denne til Kunnskapsdepartementet videre for godkjenning. Statsbygg konkluderer i sin sluttrapport med at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å flytte virksomhet til Lillestrøm sentrum, og vurderer tre av de fire foreslåtte campusalternativene likt.

For å kunne velge mellom de ulike konseptene, satt vi i april i gang arbeidet med å komme frem til faglig innhold for campus i Lillestrøm, slik at styret kan fatte et vedtak i slutten av oktober. Arbeidet sikrer god medvirkning, og vi har allerede hatt en positiv dialogkonferanse med Lillestrøm og regionen rundt, og innbyggertorg på begge campus der studenter og ansatte kunne komme med sine innspill både muntlig og digitalt

Jeg vil også trekke frem en ny forskningssatsing på OsloMet som startet opp i vår, som skal bidra til å inkludere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Satsingen springer ut fra samfunnsoppdraget regjeringen la frem i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i 2023 som handler om inkludering av barn og unge, en tematikk som treffer OsloMet med breisida til.

Jeg vil avslutningsvis trekke frem at vi arrangerte en flott familiedag for første gang ved OsloMet i slutten av april. Her kunne ansatte ta med familien, og vise frem arbeidsplassen fra en helt ny side.

Nå er vi over i første sommermåned, og vi har noen få uker igjen før ferie. Denne uken er det digitalt allmøte for ansatte 3. juni, der ledelsen snakker litt mer om fremdriften for arbeidet med innhold for ny campus i Lillestrøm og øvrige ting som skjer. 

Og OsloMet har ansatte som var og som er tatt ut i streik. Det får selvsagt konsekvenser for studentene våre og driften for øvrig. Følg med på nettsidene våre om streiken for oppdatert informasjon.

Jeg ønsker alle noen gode uker før sommerferien kommer. 

Hilsen Christen