Styret støtter KVU 

Nyhetportlet

Flyfoto av Lillestrøm sentrum

Styret støtter KVU 

Universitetsstyret støtter anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) for ny campus i Lillestrøm.

I det ekstraordinære styremøtet 8. mai vedtok et enstemmig universitetsstyre å legge anbefalingene i konseptvalgutredningen for OsloMets nye campus i Lillestrøm til grunn for det videre utviklingsarbeidet.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Statsbygg siden januar 2023 jobbet for OsloMet med konseptvalgutredningen for ny campus på Lillestrøm.

I begynnelsen av april leverte Statsbygg sin sluttrapport der de konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å flytte virksomhet til Lillestrøm sentrum, og vurderer tre av de fire foreslåtte campusalternativene likt.

Oversender til Kunnskapsdepartementet

Styrevedtaket innebærer at rektor Christen Krogh nå kan sende sluttrapporten for konseptvalgutredningen til Kunnskapsdepartementet.

– Jeg er glad for at styret slutter seg til Statsbyggs sluttrapport og sender den til Kunnskapsdepartementet. Nå er det opp til departementet å ta arbeidet over i neste fase, sier rektor.

Styret ba rektor komme tilbake med forslag til faglig innhold for ny campus i Lillestrøm i oktober 2024. Rektor har allerede satt i gang en prosess med å finne frem til hvilke fagmiljøer og aktiviteter som skal holde til på Lillestrøm, som både involverer studenter og ansatte, og Lillestrøm-regionen.

– Frem til sommeren skal vi jobbe frem ulike alternativer til faglig virksomhet på campus Lillestrøm, og gjennom høsten skal vi vurdere og rangere disse slik at styret kan fatte et vedtak i slutten av oktober, sier rektor Krogh.