Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rekruttering og ansettelse

Sakkyndig utvalg

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved ansettelse og opprykk.

Interne retningslinjer for

Les også kriterier for vurdering av midlertidge ansatte i stillinger som skal kvalifisere til professor (innen 3 år)

Sakkyndig utvalg - professor

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting og opprykk i professorstillinger

 • Utvalget skal ha minst 3 medlemmer med professorkompetanse på søker(ne)s fagområde.
 • Utvalget skal ha et medlem fra et annet land så langt mulig. Hvis dette ikke er mulig må det begrunnes.
 • Begge kjønn skal være representert.
 • Ved opprykk skal det ikke være interne medlemmer.
 • Ved tilsetting skal det ikke være interne medlemmer dersom det er interne søkere.
 • Tilsettingsutvalget for professorer, dosenter og forsker 1 oppnevner sakkyndig utvalg.

Sakkyndig utvalg - dosent

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting og opprykk i dosentstillinger.

 • Utvalget skal ha tre medlemmer med ett medlem fra universitet eller vitenskapelig høyskole med professorkompetanse på søkers fagområde og to medlemmer med dosentkompetanse på søkers fagområde.
 • Utvalget skal så langt mulig ha et medlem fra et annet land. Hvis dette ikke er mulig må det begrunnes.
 • Begge kjønn skal være representert.
 • Ved opprykk skal det ikke være interne medlemmer. Ved tilsetting skal det ikke være interne medlemmer dersom det er interne søkere.
 • Tilsettingsutvalget for professorer, dosenter og forsker 1 oppnevner sakkyndig utvalg

Sakkyndig utvalg - forsker 1183

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting av og opprykk til forsker i kode 1183

 • Utvalget skal ha minst tre medlemmer med professorkompetanse eller kompetanse på forsker 1183-nivå innen søkerens fagområde/forskningsfelt.
 • Utvalget skal så langt mulig ha et medlem fra et annet land. Hvis dette ikke er mulig må det begrunnes.
 • Begge kjønn skal være representert.
 • Ved opprykk skal det ikke være interne medlemmer.
 • Ved tilsetting skal det ikke være interne medlemmer dersom det er interne søkere.
 • Tilsettingsutvalget for professorer, dosenter og forsker 1 oppnevner sakkyndig utvalg.

Sakkyndig utvalg - førsteamanuensis

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting av og opprykk til førsteamanuensis.

 • Utvalget skal ha tre medlemmer. Minst ett medlem må ha kompetanse over førstestillingsnivå og de øvrige minst førsteamanuensiskompetanse. Minst ett medlem må være ansatt i et fagmiljø som har fått ansvar for doktorgradsutdanning. Dette kan fravikes ved søknad om opprykk på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner.
 • Begge kjønn skal om mulig være representert.
 • Ved opprykk skal det ikke være interne medlemmer.
 • Ved tilsetting skal det ikke være interne medlemmer dersom det er interne søkere.
 • Instituttleder/senterleder oppnevner sakkyndig utvalg.
 • Ved søknad om opprykk skal det ikke oppnevnes sakkyndig utvalg dersom søker har norsk doktorgrad eller utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Det samme gjelder søker som er erklært kompetent av sakkyndig utvalg til professor-, høyskoledosen- eller førsteamanuensisstilling på sitt fagområde ved universitet eller høgskole.

Sakkyndig utvalg - førstelektor

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting av og opprykk til førstelektor.

 • Utvalget skal ha tre medlemmer. Minst ett medlem må ha kompetanse over førstestillingsnivå og de øvrige minst førstestillingskompetanse.
 • Begge kjønn skal om mulig være representert.
 • Ved opprykk skal det ikke være interne medlemmer.
 • Ved tilsetting skal det ikke være interne medlemmer dersom det er interne søkere.
 • Instituttleder/senterleder oppnevner sakkyndig utvalg.
 • Ved søknad om opprykk kan oppnevning av sakkyndige unnlates dersom søker er erklært kompetent av sakkyndig utvalg til førstelektorstilling på sitt fagområde ved universitet eller høgskole.

Sakkyndig utvalg - forsker 1109

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting av og opprykk til forsker i kode 1109.

 • Utvalget skal ha tre medlemmer med kompetanse innen søkerens fagområde/-felt. Minst ett av medlemmene skal ha kompetanse over forsker 1109 og de øvrige skal ha forsker 1109-kompetanse. Minst ett medlem bør være tilsatt i et fagmiljø som har fått ansvar for doktorgradsutdanning.
 • Begge kjønn skal om mulig være representert.
 • Ved opprykk skal det ikke være interne medlemmer.
 • Ved tilsetting skal det ikke være interne medlemmer dersom det er interne søkere.
 • Instituttleder/senterleder oppnevner sakkyndig utvalg, med mindre noen av søkerne samtidig søker opprykk til forsker 1183, i hvilket tilfelle tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger oppnevner utvalget.

Sakkyndig utvalg - postdoktor

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting i postdoktorstillinger.

 • Sakkyndig utvalg skal ha minst to medlemmer
 • Utvalget kan ha interne eller eksterne medlemmer
 • Utvalgets medlemmer må ha førsteamanuensiskompetanse helst innen stillingens fagområde og minst ett medlem må ha professorkompetanse
 • Når det er interne søkere skal det være to eksterne medlemmer
 • Begge kjønn skal være representert
 • Instituttleder/senterleder oppnevner sakkyndig utvalg

Sakkyndig utvalg - stipendiatstillinger

Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting i stipendiatstillinger.

 • Sakkyndig utvalg skal ha 2-3 medlemmer
 • Utvalget kan ha interne eller eksterne medlemmer
 • Medlemmene må ha kompetanse på førsteamanuensisnivå (ev. professornivå)
 • Ved interne søkere skal det være (minst) to eksterne medlemmer
 • Begge kjønn skal være representert
 • Instituttleder/senterleder oppnevner sakkyndig utvalg

Vurdering av midlertidige ansatte i stillinger som skal kvalifisere til professor (innen 3 år)

 • Når utlysningsteksten åpner for muligheten for slik midlertidig ansettelse må fakultetet uttrykkelig be sakkyndig utvalg vurdere kandidatene også opp mot § 6-5
 • Ved ny vurdering av den midlertidige ansatte skal opprinnelig utlysningstekst legges til grunn. Søknad, CV og opprinnelige innsendte publikasjoner legges ved sammen med tidligere sakkyndig rapport. Søknad og publikasjoner suppleres med arbeider i de tre årene hvor medarbeideren har vært midlertidig ansatt.
 • Så sant det er mulig skal samme sakkyndig komite re-oppnevnes. Eventuelle endringer i sammensetningen begrunnes i saksfremlegget til ansettelsesutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter. Det er de som oppnevner også denne komiteen

Se forøvrig UH-loven §6-5

Forslag til formulering i utlysningstekst kan være: 

«Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.»

chatbot-portlet