Retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse - Ansatt

Retningslinjer - Utdanningsfaglig kompetanse

Retningslinjer - Utdanningsfaglig kompetanse

Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

1. Kriterier og dokumentasjonskrav

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger stiller krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelser og opprykk til førsteamanuensis- og professorstillinger, og forutsetter at alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres. Kravene til de enkelte stillingskategoriene er angitt i punkt 2 og 3. Kriteriene i punkt 1 gir retning for vurdering av graden av innfrielse av kravene i punkt 2 og 3.

1.1. Hovedkriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse

Ved ansettelse skal søkere dokumentere sin erfaring og kompetanse innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå.

Utdanningsfaglige kvalifikasjoner skal ved OsloMet vurderes på bakgrunn av følgende fire hovedkriterier:

 1.  Fokus på studentenes læring
 2.  En klar utvikling over tid
 3.  En utforskende og vitenskapelig tilnærming
 4.  En kollegial og institusjonsbyggende holdning og praksis

De kriterier og dokumentasjonskrav som er etablert gjennom Meritteringsordning for undervisere ved OsloMet gir en bredere og mer presis framstilling av hva som ligger i utdanningsfaglig kompetanse 

Sakkyndig komite skal foreta en samlet vurdering av hvilke søkere som, i henhold til stillingsbeskrivelsen, anses kvalifiserte for stillingen. I vurderingen av søkerne trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Med mindre annet er angitt, skal vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges større vekt enn andre kvalifikasjoner.

Utdanningsfaglige kvalifikasjoner vil, med mindre annet er angitt i utlysningsteksten, tillegges høyere vekt enn kvalifikasjoner innenfor områdene forskningsformidling, administrasjon og ledelse. Søkere til førsteamanuensisstillinger skal bedømmes på om de oppfyller krav til universitetspedagogisk basiskompetanse, men dette skal ikke ha betydning for om søkerne finnes formelt kvalifisert, siden den som ansettes skal fylle kravet om basiskompetanse innen to år, jf. punkt 2.1.

1.2. Utdanningsfaglig portefølje

Utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres gjennom en utdanningsfaglig portefølje, bestående av to deler: (1) et profileringsdokument og (2) et sett av vedlegg som består av konkret dokumentasjon av innholdet i profileringsdokumentet.

Profileringsdokumentet skal romme en utdanningsfaglig CV, og en drøftende framstilling av søkerens utvikling av utdanningsfaglig kompetanse.

Den utdanningsfaglige CVen skal være en kort beskrivelse av søkeren og dennes karriere i høyere utdanning som underviser/veileder. CVen skal kun inneholde elementer som har relevans for utdannings- og undervisningsoppdraget.

I tillegg skal profileringsdokumenter ha en drøftende framstilling av undervisnings- og veiledningsrepertoar og systematisk arbeid med kvalitetsutvikling av egen eller kollegiets undervisning. (se 4.0. for ytterligere eksemplifisering). Profileringsdokumentet skal forankres i de sentrale kriteriene for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse. Dokumentet bør ikke være for omfattende, og som hovedregel vil et omfang tilsvarende 3-6 sider. Dersom det er angitt et annet krav til omfang i utlysningsteksten vil dette kravet være gjeldende.

2. Ansettelse i og opprykk til førsteamanuensisstilling

2.1 Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-4. Ved OsloMet er kravet om grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå konkretisert ved at følgende skal dokumenteres på bakgrunn av egen undervisning/veiledning og gjennomført universitetspedagogisk utdanning:

 • Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • Evne til å reflektere over egen rolle, samt diskutere og begrunne egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning

Kravet i forskriften innebærer at kompetansekravet kan oppnås enten ved at søkeren har gjennomført et eget program på minimum 200 timer eller kan dokumentere kompetansen gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende program på minimum 200 timer.

Dersom søker ikke kan dokumentere denne kompetansen ved ansettelse skal vedkommende gjennomføre kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse innen to år etter tiltredelse. Samme krav må stilles til kandidater som tildeles opprykk til førsteamanuensis på bakgrunn av oppnådd doktorgrad i henhold til forskriften § 2-4 (8).

I tillegg til dokumentasjon av universitetspedagogisk kompetanse, kan søkeren legge fram dokumentasjon av annen utdanningsfaglig kompetanse (se 4.0 for eksempler på slik dokumentasjon).

3. Ansettelse i professorstilling og opprykk til professor

3.1 Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-2. Forskriften stiller tre tilleggskrav utover kravene til førsteamanuensis:

 1. Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 2. Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 3. Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Ved OsloMet er kravene konkretisert ved at følgende skal dokumenteres:

 •  Solid kompetanse og erfaring innen planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • Vesentlige bidrag til systematisk utviklingsarbeid knyttet til undervisning og veiledning
 • Minstekrav knyttet til veiledningserfaring fastsettes av det enkelte fakultet ut fra fagtradisjoner, størrelse på fag og tilgang på kandidater, og nasjonale standarder
 • Innsats og samarbeid i eget fagmiljø knyttet til arbeid med utdanningskvalitet

Når tungtveiende grunner tilsier det kan en søker som ikke kan dokumentere grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå likevel ansettes med krav om å dokumentere slik kompetanse innen to år etter tiltredelse.

4. Eksempler på dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Vurderingen av om kravene i punkt 3.1 er oppfylt må bygge på dokumentasjon gjennom en utdanningsfaglig portefølje, som knyttes til kriteriene for utdanningsfaglig kompetanse. Slik dokumentasjon kan romme følgende elementer (se link til meritteringsordningen under punkt 1.1):

 • En CV der søkeren beskriver sin karriere som underviser og veileder i høyere utdanning, herunder ansiennitet og på hvilke nivå undervisningen og veiledningen har foregått
 •  Undervisningsrepertoar: hvilke undervisnings- og veiledningsformer, for eksempel studentaktive og digitale undervisningsformer, som søker særlig har tatt i bruk. Erfaringer med disse og utvikling over tid.
 • Erfaringer med og motivasjon for emne- og studieplanarbeid, samt samarbeid med kollegaer og studenter om utvikling av studiekvalitet over tid.
 • Arbeid med utvikling av vurdering og vurderingsformer
 • Bruk av studentevalueringer og systematisk arbeid med tilbakemeldinger fra studentene for å videreutvikle undervisningen
 • Pedagogisk utviklingsarbeid, inkludert utvikling av læremidler
 • Publikasjoner som dokumenterer utvikling av utdanningskvalitet og samarbeid med kollegaer om utvikling av utdanningskvalitet

Retningslinjene er godkjent April 2020.