Filtreringsportlet

Forskningsfinansiering

Her finner du en omfattende oversikt over ulike finansieringskilder til forskning, innovasjon og mer. Søk og finn informasjon om både offentlige og private organisasjoner som tilbyr økonomisk støtte til forskjellige aktiviteter.
Viser: 85 av 85
 • AXA Fellowship

  Axa Research Fund (axa-research.org) tildeler støtte til fremragende forskere som bidrar til å løse globale utfordringer.

  Vertsinstitusjon må være registrert i AXA Research Funds database. Kandidater må ha disputert og det må være mindre enn 5 år siden disputasen.

 • AXA Research fund

  Axa Research Fund (axa-research.org) tildeler støtte til fremragende forskere som bidrar til å løse globale utfordringer.

  Midlene dekker kun kostnader knyttet til forskningen, ikke administrasjon eller indirekte kostnader. 

 • Acta Chemica Scandinavicas forskningsfond

  Acta Chemica Scandinavicas Forskningsfond (kjemi.no) eies og forvaltes i sin helhet av Norsk Kjemisk Selskap. Fondets formål er å fremme kjemisk forskning ved å gi økonomisk støtte til bl. a. forskningsopphold, deltagelse ved vitenskapelige konferanser og vitenskapelig utstyr. Beløpene som tildeles varierer fra år til år.

  Det er en absolutt betingelse at søkeren er medlem av Norsk Kjemisk Selskap. Yngre forskere som ønsker å reise i Norden blir gitt fortrinn. Søkeren selv eller veileder må ha publisert arbeider i Organic & Biomolecular Chemistry, Dalton eller PCCP i løpet av de 5 siste årene.

 • CAS Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi

  Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) (cas.oslo.no) har som hovedformål er å fremme nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning. En forskningsgruppe får tilbringe et helt akademisk år i CAS’ lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78 i Oslo og får et romslig budsjett og en unik mulighet til å jobbe uforstyrret og sammenhengende med sin forskning.

 • COST (European Cooperation in Science and Technology)

  COST (cost.eu) finansierer forsknings- og innovasjonsnettverk. COST legger til rette for at forskere og innovatører møtes på tvers av fagfelt og land og deler og videreutvikler sine ideer. 

  Halvparten av samarbeidslandene må være COST Inclusiveness Target Countries.

 • Canon Fundation in Europe

  Canon Foundation (canonfoundation.org) er en filantropisk, tilskuddsgivende institusjon, aktiv i å fremme internasjonal kultur og vitenskapelige forbindelser mellom Europa og Japan. Canon Foundation Research Fellowships er åpne for europeere og japanske statsborgere på postdoktornivå. Europeere må ønske å forske i Japan og japanere må ønske å forske i Europa.

 • Det nordiske språksamarbeidet

  Det nordiske språksamarbeidet (norden.org) støtter forskning på de nordiske språkene. Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet blant innbyggerne. Arbeidet med å fremme og fremtidssikre den gjensidige språkforståelsen i Norden, retter seg primært mot barn og unges forståelse av skriftlig og muntlig dansk, norsk og svensk.

 • Diabetesforbundets forskningsfond

  Diabetesforbundet (diabetes.no) har et forskningsfond som deler ut 3-4 millioner kroner årlig, hvorav inntil 2 millioner har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet. Du kan søke støtte til forskningsprosjekter, pilotprosjekter og reisestipend fra Diabetesforbundets forskningsfond.

 • Doffin

  Doffin (doffin.no) er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

  I Doffin utlyses midler til oppdragsforskning. Alle oppdrag som lyses ut her faller inn under oppdragsdelen av BOA-reglementet.

 • Dyrevernalliansens forskningsfond

  Dyrevernalliansens forskningsfond (dyrevern.no) utlyser 1,5 millioner kroner i året til forskning og utvikling til beste for dyr. 

  Ved tildeling til prosjekter ved universiteter eller høyskoler vil institusjonen være mottaker, og midlene øremerkes det aktuelle prosjektet.

 • ELIB - et liv i bevegelse

  ELIB - et liv i bevegelse (elibforskning.no) finansierer forskning som skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve-, muskel- og skjelettområdet.

 • ERA-NET

  ERA-NET (forskningradet.no) er programsamarbeid som omfatter en rekke områder. ERA-NET delfinansieres av EUs rammeprogram.

  Hva det kan søkes om midler til fremkommer av utlysningen.

 • ERASMUS +

  Erasmus+ programmet hos EU støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet. 

 • EU4Health EUs fjerde helseprogram

  EU4Health (ec.europa.eu) er EUs tiltak for å bedre Europas helsevesen i lys av utfordringene Covid-19-pandemien har skapt. Programmet vil gjøre helsevesenet mer motstandsdyktig mot fremtidige utfordringer. Les om programmets fire hovedmål på programmets nettside. 

  EU4Health åpner på lik linje med tidligere helseprogrammer for deltakelse fra EØS/EFTA-statene.  Norsk kontaktpunkt er helsedirektoratet (regjerningen.no).

 • European Centre for Chiropractic Research Excellence

  European Centre for Chiropractic Research Excellence (eccre.org) skal bidra til å utvikle og styrke forskningen på muskel- og skjeletthelse i Europa. En gang i året inviterer ECCRE forskere fra ECU-medlemslandene til å søke på midler til forskning på muskel- og skjeletthelse. 

  Kun medlemmer av ECU kan søke.

 • Europeiske fellesprogrammer (JPI)

  Europeiske fellesprogrammer (JPI) (forskningsradet.no) støtter samarbeid mellom europeiske land om forskningsprogrammer som skal samordne offentlig finansiert forskning i Europa på en bedre måte og skape et europeisk forskningsområde. For å kunne søke må norske deltagere samarbeide med partnere fra andre land.

 • Fritt ord

  Fritt Ord (frittord.no) støtter prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmennheten til gode og være offentlig tilgjengelige.

  Fritt Ord kan støtte flerårige prosjekter, men tildeler normalt bare midler for ett år av gangen.

 • Fulbright

  Fulbright (fulbright.no) lyser ut stipend til studenter og andre som ønsker å studere i USA, samt for amerikanere som ønsker å studere i Norge.

 • Furestiftelsen

  Furestiftelsen (furestiftelsen.no) støtter prosjekter innen klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk. 

 • Fysiofondet

  Fysiofondet (fysiofondet.no) skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder.

  Stipend til forskningsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon som har doktorgrad. Det kan søkes om forskningsprosjekt på maksimalt ett årsverk.

 • Gerd-Ragna Bloch-Thorsens minnefond

  Gerd-Ragna Bloch-Thorsens minnefond (psykopp.no) tildeler midler med mål om å stimulere til studier som har fokus på følgende:

  • Implementering av virksom behandling 
  • Utprøving av ny behandling 
  • Fjerning av stigma ved psykisk lidelse

  Individuelle stipend til oppstart av studie eller prosjekt eller ferdigstillelse av arbeid.

 • Gjensidigestiftelsen

  Gjensidigestiftelsen (gjensidigestiftelsen.no) gir støtte til ulike samfunnsnyttige formål. 

  Stiftelsen finansierer i hovedsak prosjekter initiert av lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. 
  Offentlige aktører kan i enkelte tilfeller få støtte til prosjekt tilknyttet stiftelsens satsinger. 

  Når offentlige aktører er samarbeidspartnere i et prosjekt, ønsker stiftelsen at de også bidrar med egne ressurser. Bidragene kan være økonomiske midler, men også ansattressurser, lokaler, tomter, kompetanse, driftsressurser og liknende.  

 • Grofondet

  Grofondet (grofondet.no) skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. 

 • HERA-NET Humanities in the European Research Area

  HERA-NET (heranet.info) er et nettverk av 26 europeiske forskningsråd som samarbeider for å finansiere forskning innenfor humaniora i Europa. Hvert lands forskningsråd finansierer deltakere fra sitt land.

 • Handelens Miljøfond

  Handelens Miljøfond (handelensmiljofond.no) er Norges største private miljøfond støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.

 • Horisont Europa

  Horisont Europa (research-and-innovation.ec.europa.eu) er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Horisont Europa omfatter både åpne og tematiske utlysninger på en rekke forskjellige områder. En viktig endring fra tidligere rammeprogram er introduksjonen av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag med konkrete og avgrensede tidsplaner for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.  Norske aktører kan søke om midler på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-medlemsland. Utlysningene finnes i Funding and Tenders Portal (ec.europa.eu).

 • Innovasjonsprogram Oslo - Oslo kommune

  Gjennom Innovasjonsprogram Oslo (oslo.kommune.no) tildeles det midler til prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske utfordringene for Oslo.

 • KS

  KS forsknings- og utviklingsarbeid (ks.no) skal gi kommunesektoren ekspertstøtte i møte med staten, Stortinget, arbeidslivspartene og andre samfunnsaktører. Målet er å gi gode verktøy og økt kunnskap for KS medlemmer.

 • Kavlifondets helseforskningsprogram

  Kavlifondets helseforskningsprogram (kavlifondet.no) ønsker å bidra til å dekke kunnskapshull innen psykiske helseproblemer hos barn og ungdom. En prosjektskisse må leveres før en full søknad kan sendes. 

 • Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet (konkurransetilsynet.no) tildeler forskningsmidler til forskning på konkurranseøkonomiske og konkurranserettslige problemstillinger som skal styrke kunnskapsgrunnlaget for konkurransepolitikk.

 • Kreativt Europa

  Kreativt Europa (ec.europa.eu) ønsker å fremme europeisk identitet og mangfold. Programmet støtter europeisk kulturell og kreativ sektor. 

  Programmet er delt inn i tre deler: kultur (som dekker alle kulturelle og kreative
  sektorer (med unntak av audiovisuell sektor og filmsektoren), media (som dekker audiovisuell sektor og film) og tverrsektorielt (som letter samarbeid på tvers av kreative sektorer og dekker nyhetsmediesektoren). 

  Kulturdirektoratet (kulturdirektoratet.no) er nasjonalt kontaktpunkt for programmet.

 • Kreftforeningens forskningsmidler

  Kreftforeningens forskningsmidler (kreftforeninger.no) går til forskning til nytte for kreftpasienter og pårørende. Prosjekter må ha med brukermedvirkning.

 • Kulturdirektoratet

  Kulturdirektoratet (kulturdirektoratet.no) gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Direktoratet har støtteordninger for mange typer prosjekter og arbeid fra flere finansieringskilder, inkludert Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Lenken leder til en samleside for flere tilskuddsordninger.

 • Legathåndboken

  I Legathåndboken (legathandboken.no) kan du søke blant 2000 stipender og legater.  Lenken leder til en samleside for flere tilskuddsordninger.

 • Leon Jarners stiftelse

  Leon Jarners Minnefond (alzheimerforskning.no) til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 200 000,- til anvendelse i forskning om demens. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens /eller deres pårørende.

 • MEXT Research Students Scholarship

  MEXT Research Students Scholarship (no.emb-japan.go.jp) er et stipend lyst ut av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger. 

 • Matsumae International Foundation

  Målet til Matsumae International Foundation (MIF) (mif-japan.org) er å gi utenlandske forskere som har utmerket akademisk evne, uavhengig av rase, kjønn, religion eller ideologi, muligheter til å utføre forskningsaktiviteter i Japan, og dermed bidra til akademisk utvikling i Japan som samt internasjonalt vennskap og velvilje.

 • Medietilsynet

  Medietilsynet (medietilsynet.no) fordeler midler til medieforskning med særlig vekt på forskning på tvers av media, og på tema som gjelder redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Medietilsynet ønsker søknader om midler til forskningsprosjekt som kan bidra til økt innsikt om utviklingstrekk eller forhold ved det norske mediemangfoldet, og som kan supplere Medietilsynets innsikt og undersøkelser. 

  Støtteordningen har et klart mål om at forskningen skal være praktisk orientert og skal kunne brukes i mediehverdagen. 
  250.000 av midlene til medieforskning er øremerket forskning på dataspill gjennom regjeringen sin handlingsplan mot spilleproblemer.

 • NAV

  NAV (nav.no) finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. I tillegg til å bestille forskning, lyser de også ut støtte til forskerinitierte prosjekter innenfor deres tematiske satsingsområder. Hensikten er å fremme kunnskapsbasert praksis og politikkutvikling.

 • NORAD

  Midlene som deles ut via Norads støtteordninger (norad.no) går hovedsakelig til norske og internasjonale organisasjoner, norske bedrifter som deltar i utviklingssamarbeidet og utdannings- og forskningsinstitusjoner som produserer ny kunnskap om utvikling og bistand. Lenken leder til en samleside for flere tilskuddsordninger.

 • NORAM - Norge Amerika foreningen

  NORAM (noram.no) lyser ut stipender og andre midler til studenter som vil studere i USA. Det finnes også midler til gjesteforelesninger. Lenken leder til en samleside for flere tilskuddsordninger.

 • NORFACE

  New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE) (norface.net) er et samarbeid mellom europeiske forskningsråd. Målet med samarbeidet er å støtte forskere innenfor samfunnsfag og naturvitenskapelige fag. Lenken leder til en samleside for flere tilskuddsordninger.

 • NOS-HS

  Komiteen for nordiske forskningsråd innen humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS) (nos-hs.org) er et samarbeid mellom forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige med ansvar for forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. NOS-HS har som mål å styrke informasjonsutvekslingen mellom de nordiske forskningsrådene. 

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

  Nasjonalforeningen for folkehelsen (soknadsportal.nasjonalforeningen.no)  tildeler midler til hjerte- og karforskning og demensforskning. Forskningsmidler, rekrutteringsstillinger og nettverksaktiviteter kan finansieres. Partnere fra utlandet finansieres ikke.

 • Nofima / Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

  Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) (nofima.no) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning. Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) finansierer fire strategiske forskningsprogrammer i perioden 2021-2025:

  1. FoodForFutureInnovasjon: forbrukerforståelse og prosesseringskunnskap for økt bærekraft og helse
  2. FutureFoodControl: Trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftig emballering
  3. Precision: Presisjonsteknologi: Bioteknologi, smarte sensorer og avansert dataanalyse
  4. SusHealth: Norske landbruksprodukter og ingredienser for en sunn og bærekraftig fremtid. 
 • Nordforsk

  Nordforsk (nordforsk.org) er et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbeid og gir råd om nordisk forskningspolitikk. NordForsk støtter forskningssamarbeid innenfor alle fagområder. Nordforsk har vanligvis rundt 6 utlysninger per år. 

 • Nordisk Kulturkontakt

  Kultur- og kunstprogrammet (nordiskkulturkontakt.org) støtter nordisk samarbeid innenfor kunst og kultur. Det kan søkes om midler til å dekke alle kostnader knyttet til prosjektet.

 • Nordisk Ministerråd

  Hos Nordisk Ministerråd (norden.org) finner du informasjon om hvordan du kan søke støtte fra det nordiske samarbeidet. Lenken leder til en samleside for flere tilskuddsordninger. Søknadsperiode, bidragsform og ansvarlig organisasjon varierer mellom de enkelte støttemulighetene.

 • Norges Forskningsråd

  Norges forskningsråd (forskningsradet.no) er en forskningspolitisk rådgiver for regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt ti mrd. kr. til forsking og innovasjon.

 • Norges banks fond til økonomisk forskning

  Norges banks fond til økonomisk forskning (norges-bank.no) tilbyr midler til forskningsopphold i utlandet, deltakelse på internasjonale forskningskonferanser og utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innenfor økonomi. Doktorgradsstipendiater og postdoktorer prioriteres.

 • Norhed

  Norad (norad.no) støtte samarbeid mellom universiteter i nord og sør. Prosjektene skal bidra til kapasitetsbygging innenfor forskning og høyere utdanning i utviklingsland. Ved å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner, ønsker NORHED å bidra til at institusjonene produserer kandidater av høy kvalitet og forskning av høy kvalitet.

 • Norsk Cøliakiforening

  Forskningsfondet for cøliaki (ncf.no) deler årlig ut midler til forskningsprosjekter for å fremme forskning om cøliaki innen den medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sektor. 
  Midler til reise bevilges ikke, unntatt for reiser som inngår som en del av forskningsprosjektet for å innhente data.

 • Norsk Ergoterapeutforbund

  Ergoterapeutenes (ergoterapeutene.org) støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Bare medlemmer av Ergoterapeutene kan søke.

 • Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

  Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) (unn.no) lyser ut midler til forskning med følgende formål:
  1) kartlegge resistens mot antimikrobielle midler i mikrober
  2) fremme kunnskap om årsaker til resistensutvikling i mikrober 
  3) fremme kvaliteten på forebyggende tiltak mot utvikling og utbredelse av resistens.

  NORM-midler kan ikke brukes til å dekke administrasjonsutgifter på institusjonsnivå (overhead). Det kan søkes om midler til reagenser, forbruksmateriell, timelønn til assistent (for eksempel bioingeniør), presentasjon av aktuelle studier på møter og kongresser, hospitering og lønn for arbeid i eget prosjekt (sistnevnte må begrunnes særskilt).

 • Norsk revmatikerforbund

  Norsk revmatikerforbund (NRF) (revmatiker.no) støtter forskere med midler for forsking på revmatiske sykdommer. Forskere kan søke støtte fra NRF Forskingsfond eller fra Overlege Jan A. Pahles legat. Det er et ønske om å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering.

  Forskningsfondet og legatet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering. Prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres.

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

  Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) (sanitetskvinnene.no) har egne forskningsfond innenfor kvinnehelse og barn og unge og gir hvert år mellom 7-11 millioner kroner til forskning innen disse områdene.  I perioden 2018-2024 har vi forskningsstrategien «Kvinnehelse – fra vugge til grav» og den strategiske planen «Modig, nytenkende og likestilt».
  N.K.S støtter Ph.d.- og postdoktorprosjekter i opptil tre år. 

 • Norway grants / EEA grants (EØS-midler)

  EØS-midlene (eeagrants.org) er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Midlene skal bidra et bedre samarbeid mellom eksperter i Norge og eksperter i mottakerlandene. Midlene dekker samarbeid med Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romanina, Bulgaria, Slovenia, Kroatia, Hellas, Kypros, Malta og Portugal
  Det er spesielle regler for hvilke forskningstemaer man kan samarbeide med hvilke land om.

 • Novo Nordisk Fonden

  Novo Nordisk Fondens (novonordiskfonden.dk) visjon er å bidra til til forskning og utvikling som forbedrer menneskers liv og et bærekraftig samfunn.

 • Olav Thon foundation

  Olav Thon Fundation (olavthonstiftelsen.no) tildeler midler til forskning og fremragende undervisning innen de matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområdene. Noen av midlene deles ut som priser til 1-3 enkeltforskere.

 • Oslo Kommune

  Oslo kommune (oslo.kommune.no) lyser ut diverse tilskudd, legater og stipend til tiltak i ulike bydeler. Lenken leder til en samleside for flere tilskuddsordninger.

 • OsloMets publiseringsfond

  Fondet støtter kostnader i forbindelse med Opean Access-publisering, article processing charge (APC) eller book processing charge (BPC). Det kan også gis støtte til lagring av åpne forskningsdata.

  Du kan lese mer om OsloMets publiseringsfond på denne nettsiden.

 • P.W. Røwdes stiftelse

  P. M. Røwdes stiftelse deler ut  forskningsstipend til prosjekter om økonomisk utvikling i Norge (isaf.no). Fondet vil støtte både grunnlagsforskning og mer individuelt fokuserte studier innen feltet økonomi og entreprenørskap.

  Prosjekter som kombinerer tverrfaglige perspektiver, historiske perspektiver og sammenlignende perspektiver vil bli prioritert.

 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid - HK-Dir

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no) lyser ut midler gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) til prosjekter som bidrar til refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis.

 • Prosjekt Norge

  Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling (prosjektnorge.no).

  Hovedaktiviteten er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet. Prosjekt Norge oppfordrer spesielt partnerbedriftene om å komme med egne forslag.

 • Prosjektetableringsstøtte (PES) / Posisjoneringsstøtte (POS)

  PES/POS er en strategisk finansiering fra Forskningsrådet for å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa og for å bedre norsk avkastning i form av prosjektmidler.

  PES-midler tildeles forskere som er i gang med en konkret søknad til Horisont Europa.

 • Publiseringsstøtte SAM

  Tilsatte ved SAM som jobber med vitenskapelige artikler til publisering i internasjonale tidsskrift, antologier eller monografier kan få støtte til språkvask (copyediting) og oversetting.

  Støtten er på inntil 8.000 kr. både for artikler som sikter mot nivå 1 og nivå 2. Dersom søknadene innvilges, må midlene være brukt senest 30.11. i innvilgelsesåret.

 • Regionale forskningsfond

  Regionale forskningsfond (regionaleforskningsfond.no) ønsker å legge til rette for innovasjon i regionalt næringsliv i samarbeid med FoU-miljøer. FoU-miljøer kan ikke være koordinator for prosjektene.

 • Sparebankstiftelsen

  Sparebankstiftelsen (sparebankstiftelsen.no) støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Stiftelsen gir i hovedsak støtte til prosjekter på Østlandet.

 • Stiftelsen DAM

  Stiftelsen DAM (dam.no) finansierer blant annet økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid, psykisk helse og folkehelsearbeid. 

  Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam.

 • Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

  Stiftelsens Kristian Gerhard Jebsen (stiftkgj.no) sitt formål er å yte bidrag til fremme av akademia, forskning, kunst (herunder utøvende kunst), medisinske og sosiale tiltak, samt tiltak som fremmer samfunnsutvikling og bevarer miljøet.

 • Stiftelsen Wøyen

  Stiftelsen Wøyen (stiftelsen-woyen) tildeler midler til formål eller tiltak som utfyller eller styrker det arbeid som offentlige myndigheter eller ideelle organisasjoner utfører i henhold til barnevernlov­givingen.

  Stiftelsen deler ut midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

 • Stiftelsen til fremme av Norsk apotekfarmasi

  Stiftelsens formål er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi (apotekstiftelse.no). Midlene kan brukes til studier og prosjekter som gjelder rasjonell legemiddelbruk utvikling av apotekpraksis kvalitetsutvikling i apotek videre- og etterutdanning innen farmasifaglige områder og ellers til andre studier og prosjekter som etter styrets vurdering bidrar til formålet​.

 • Studententreprenørskap STUD-ENT

  Innovasjon Norges utlysning STUD-ENT retter seg mot studenter og stipendiater som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studiene og forskningen. Formålet med ordningen er å utvikle en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og at bedriften har som mål å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

 • The Kavli Foundation

  Kavli Foundation (kavlifoundation.org) ble etablert med et oppdrag å fremme vitenskapen til fordel for menneskeheten. Hovedtiltaket for å oppnå dette er ved å finansiere grunnforskning innen astrofysikk, nanovitenskap, nevrovitenskap og teoretisk fysikk.

 • The Nordplus Nordic languages programme

  The Nordplus Nordic Languages programme (nordplusonline.org) støtter initiativ knyttet til nordiske språk og kultur. 

 • Tilskudd til forskning i bedrifter i Akershus fylkeskommune

  Akershus fylkeskommune (afk.no) har lyst ut støtteordningen Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION). Formålet er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep og å utløse videre forskning. Søkerbedriften skal derfor samarbeide med en forsker.

  Satsingsområder:

  • Klima, miljø og energi
  • Helse og omsorg
  • Utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By-, steds- og regionutvikling

  Inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader kan støttes.

 • Trond Mohn Stiftelsen

  Trond Mohn stiftelse (mohnfoundation.no) bidrar til ulike tematiske forskningssatsinger. Noen av satsingene lyses ut mens for andre inviteres fagmiljø til å sende inn søknad.

  Viktige kriterier for stiftelsen er internasjonal toppkvalitet, kompetansebygging, unge lovende forskere, spleiselag, utløse og forsterke, tverrfaglighet og uavhengig faglig evaluering. Stiftelsen finansierer i hovedsak forskning ved institusjoner i Bergen- og Tromsøområdet. 

 • UKRI - UK Research and Innovation

  Forskere i Storbritannia kan nå motta finansiering gjennom å delta i Forskningsrådets utlysninger som internasjonale medforskere. På tilsvarende måte kan norske forskere delta i utlysninger lansert av et av de følgende tematiske forskningsrådene under UK Research and Innovation (UKRI) (ukri.org):

  • Engineering and Physical Sciences Research Council
  • Natural Environment Research Council
  • Medical Research Council
  • Arts and Humanities Research Council eller Economic and Social Research Council
 • Unesco

  UNESCO (unesco.no) sin tilskuddsordningen skal bidra til å

  • styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
  • gjøre UNESCO mer kjent i Norge
  • gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

  Det gis ikke støtte til ordinær drift eller vesentlig kjøp av utstyr.

  Kommisjonen oppfordrer til at det kun sendes én søknad fra hver organisasjon og vil i utgangspunktet kun gi tilskudd til ett prosjekt fra hver søker.

 • Universell

  Universell lyser ut midler til prosjekter om universell utforming (universell.no) som strategi for inkludering, med mål om bedring av og økt kunnskap om studentenes læringsmiljø. Det er Kulturdepartementet gjennom ""Regjeringens handlingsplan for universell utforming"" som avsetter midler for HK-dir og avdeling Universell.

  Prosjektene må være forankret på et institusjonelt nivå.

  Vær oppmerksom på at man må fylle ut alle obligatoriske felt før søknaden kan lagres.

  Søknaden må signeres digitalt av leder. Dette kan være leder av seksjon, avdeling, institutt, fakultet eller på institusjonsnivå.

 • Utenlandsstipend for ph.d.-kandidater og postdoktorer

  Ph.d.-kandidater og postdoktorer ved universitetet kan søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

  Les mer på vår nettside om utenlandsstipend.

 • VISTA

  VISTA er et samarbeid mellom Equinor og Det Norske Videnskaps-Akademi (vista.no). VISTAs overordnede visjon er å stimulere til naturvitenskapelig grunnforskning når det gjelder utnyttelse og forvaltning av landets petroleumsressurser.

  Videre har VISTA som mål å være en arena for strategisk diskusjon mellom norske grunnforskningsmiljøer, næringsliv og samfunn. VISTA har som mål å stimulere og fremme forskning av høy kvalitet, med særlig vekt på å utvikle unge forskere.

 • Wellcome trust

  Wellcome trust (wellcome.org) støtter forskning for å løse de presserende helseutfordringene som verden tår overfor. De støtter oppdagelsesforskning på liv, helse og velvære, og tar på seg tre verdensomspennende helseutfordringer: psykisk helse, infeksjonssykdommer og klima.

 • Åsgard mobility programme

  Åsgård-programmet (france.no) er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd. Programmet er rettet mot norske forskere som ønsker å dra på et ukes-langt opphold i Frankrike for å møte franske forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger. Åsgard-innovasjon er rettet mot fagfolk i grensesnittstrukturer mellom akademiske og industrielle aktører. Det følger samme prinsipp som i Åsgard-forskning, men fokuserer mer spesifikt på å tilrettelegge for samarbeid vedrørende innovasjon og teknologioverføring.