Intern søknadsordning for publiseringsstøtte - Ansatt

Intern søknadsordning for publiseringsstøtte

Intern søknadsordning for publiseringsstøtte

Tilsatte ved SAM som jobber med vitenskapelige artikler til publisering i internasjonale tidsskrift, antologier eller monografier kan få støtte til språkvask (copyediting) og oversetting. Støtten er på inntil 8.000 kr. både for artikler som sikter mot nivå 1 og nivå 2.
 

Det er en forutsetning at artikkelen kan godkjennes som en vitenskapelig publisering, herunder at den publiseres i en autorisert kanal (sjekk her: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/).

Bemerk i forbindelse med oversettelser at tekster som har vært publisert som tellende vitenskapelig publisering på ett språk ikke teller igjen om de publiseres på et annet språk.

Ordningen gjelder også for stipendiater, men forutsetter at de på søknadstidspunktet enten har brukt opp driftsmidlene for inneværende år eller har planlagte aktiviteter som gjør at de vil bruke dem opp.

Dersom søknadene sendt innvilges, må midlene være brukt senest 30.11. i innvilgelsesåret.

Av søknaden skal følgende komme fram:

  • navn, stilling og enhet
  • tittel på manuskript
  • navn på planlagt(e) publiseringskanal(er)
  • nivå (1 eller 2)
  • er det språkvask eller oversettelse det søkes om
  • kostnad for oversetting eller språkvask (basert på et innhentet tilbud)
  • når midlene skal brukes

Den internasjonale Editorial Freelancers Association er et mulig sted å henvende seg til for å få hjelp med kvalifisert språkvask på ulike fagområder.

Send søknad som e-post til FoU-rådgiver Kaarina Ritson.

Søknader behandles fortløpende.

Språktjenester

OsloMet har inngått rammeavtale med Allegro Språktjenester på oversettelse til og fra engelsk og språkvask på engelsk. Etter at søknaden om midler til språkvask/oversettelse er godkjent, skal språkvask/oversettelse fra Allegro Språktjenester bestilles av den enkelte søker selv gjennom OsloMets bestillerportal «Min bestilling» ved å velge: "Bestill oversettelse eller språkvask". Kopi av artikkelen eller bokkapittelet det er tildelt støtte til, skal legges ved bestillingen i portalen. Når SAMs bestillerenhet mottar bestillingen, utsteder den en innkjøpsordre og sender den til Allegro Språktjenester. Etter at Allegro Språktjenester har mottatt denne, vil de kunne sette i gang oppdraget. Faktura kommer automatisk fra Allegro Språktjenester.

Andre språk enn norsk og engelsk

For bestilling av språktjenester på andre språk, må det sendes faktura etter opplysninger nedenfor. Dersom det unntaksvis må bestilles språktjenester på engelsk fra andre leverandører enn Allegro Språktjenester, må det søkes tillatelse hos nærmeste leder, og hvis en tillatelse foreligger, sendes faktura etter opplysninger nedenfor.

Fakturainformasjon

Alle fakturaer til OsloMet skal være elektroniske fakturaer (e-fakturaer) i EHF-format. Fakturaadressen til OsloMet er organisasjonsnummeret 997058925. Det må oppgis referanse: 5000.

Utenlandske leverandører sender fakturaene til vår postadresse (referanse nr. 5000 skal brukes):

Oslo Metropolitan University

Faculty of Social Sciences

Postboks 4 St. Olavs plass

0130 Oslo, Norway