Intern søknadsordning for publiseringsstøtte - Ansatt

Intern søknadsordning for publiseringsstøtte

Intern søknadsordning for publiseringsstøtte

Tilsatte ved SAM som jobber med vitenskapelige artikler til publisering i internasjonale tidsskrift, antologier eller monografier kan få støtte til språkvask (copyediting) og oversetting. Støtten er på inntil 8.000 kr. både for artikler som sikter mot nivå 1 og nivå 2.

Det er en forutsetning at artikkelen kan godkjennes som en vitenskapelig publisering, herunder at den publiseres i en autorisert kanal, se register over vitenskapelige publiseringskanaler (hkdir.no).

Bemerk i forbindelse med oversettelser at tekster som har vært publisert som tellende vitenskapelig publisering på ett språk ikke teller igjen om de publiseres på et annet språk.

Ordningen gjelder også for stipendiater, men forutsetter at de på søknadstidspunktet enten har brukt opp driftsmidlene for inneværende år eller har planlagte aktiviteter som gjør at de vil bruke dem opp.

Dersom søknadene sendt innvilges, må midlene være brukt senest 30.11. i innvilgelsesåret.

Av søknaden skal følgende komme fram:

  • navn, stilling og enhet
  • tittel på manuskript
  • navn på planlagt(e) publiseringskanal(er)
  • nivå (1 eller 2)
  • er det språkvask eller oversettelse det søkes om
  • kostnad for oversetting eller språkvask (basert på et innhentet tilbud)
  • når midlene skal brukes

Send søknad som e-post til FoU-rådgiver Kaarina Ritson.

Søknader behandles fortløpende.

Språktjenester

Siden mars 2021 omfatter ikke rammeavtalen med Allegro Språktjenester språkvask av vitenskapelige artikler og søkerne står fritt i å velge tjenesteleverandør. Etter at søknaden om midler til språkvask/oversettelse er godkjent, skal språkvask/oversettelse bestilles av den enkelte søker selv. Man kan bestille dette hos den leverandøren man selv ønsker. Inntil videre skal man ikke levere bestilling for dette i Min Bestilling, men bestille direkte hos leverandøren selv. Man må bruke leverandører som kan sende faktura slik det står nedenfor.

Fakturainformasjon

Alle fakturaer til OsloMet skal være elektroniske fakturaer (e-fakturaer) i EHF-format. Fakturaadressen til OsloMet er organisasjonsnummeret 997058925. Det må oppgis referanse: 5000.

Utenlandske leverandører sender fakturaene til i pdf-format til e-postadresse vår postadresse invoice@oslomet.no (referanse nr. 5000 skal brukes).

Alle fakturaer skal stiles til:

OsloMet/Oslo Metropolitan University

Postboks 4 St. Olavs plass

0130 Oslo, Norway