Intern søknadsordning for publiseringsstøtte - Ansatt

Intern søknadsordning for publiseringsstøtte for SAM

Intern søknadsordning for publiseringsstøtte for SAM

Tilsatte ved SAM som jobber med vitenskapelige artikler til publisering i internasjonale tidsskrift, antologier eller monografier kan få støtte til språkvask (copyediting) og oversetting. Støtten er på inntil 8.000 kr. både for artikler som sikter mot nivå 1 og nivå 2.

Det er en forutsetning at artikkelen kan godkjennes som en vitenskapelig publisering, herunder at den publiseres i en autorisert kanal, se register over vitenskapelige publiseringskanaler (hkdir.no).

Bemerk i forbindelse med oversettelser at tekster som har vært publisert som tellende vitenskapelig publisering på ett språk ikke teller igjen om de publiseres på et annet språk.

Ordningen gjelder også for stipendiater, men forutsetter at de på søknadstidspunktet enten har brukt opp driftsmidlene for inneværende år eller har planlagte aktiviteter som gjør at de vil bruke dem opp.

Dersom søknadene sendt innvilges, må midlene være brukt senest 30.11. i innvilgelsesåret.

Av søknaden skal følgende komme fram:

  • navn, stilling og enhet
  • tittel på manuskript
  • navn på planlagt(e) publiseringskanal(er)
  • nivå (1 eller 2)
  • om det er språkvask eller oversettelse det søkes om
  • kostnad for oversetting eller språkvask (basert på et innhentet tilbud)
  • når midlene skal brukes

Send søknad som e-post til FoU-rådgiver Kaarina Ritson.

Søknader behandles fortløpende.

Språktjenester

Fra høsten 2023 er Semantix OsloMets nye tjenesteleverandør for oversettelses- og språktjenester, men rammeavtalen omfatter ikke oversettelse/språkvask av vitenskapelige artikler, og søkerne står fritt i å velge tjenesteleverandør. Det er allikevel mulig å bestille denne tjenesten fra Semantix om man ønsker det. Fremgangsmåten står beskrevet her.

E-handel og fakturainformasjon

Fra 2024 er det blitt obligatorisk å bruke e-handel ved SAM. Når du har fått tilslag på søknad om publiseringsstøtte, kan du enten bestille språkvask/oversettelse hos valgt tjenesteleverandør, legge ut for tjenesten og søke refusjon senere.

Alternativt, hvis du ønsker at leverandøren skal sende faktura direkte til OsloMet, skal du skal du melde inn behovet på "Min bestilling" for å få ordrenummer (tjenester.oslomet.no). Med ordrenummer kan du bestille tjenesten på språkvask/oversettelse hos valgt tjenesteleverandør og leverandør vil sende faktura direkte til OsloMet. Når du legger inn bestilling i "Min bestilling" blir du spurt om arbeidsordre. Arbeidsordren du skal bruke, er 15010-100.

Se bruksanvisning for hvordan du legger inn ordrenummer på Min bestilling i PowerPoint.

Alle fakturaer til OsloMet skal være elektroniske fakturaer (e-fakturaer) i EHF-format. Fakturaadressen til OsloMet er organisasjonsnummeret 997058925. Det må oppgis ordrenummer - se forrige avsnitt.

Utenlandske leverandører sender fakturaene til i pdf-format til e-postadresse regnskap@oslomet.no med emnefelt "invoice/faktura". Ordrenummeret du har fått (se over) skal brukes i fakturaen.

Alle fakturaer skal stiles til:

OsloMet/Oslo Metropolitan University
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo, Norway