Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Utenlandsstipend for ph.d.-studenter og postdoktorer: utlysning 2019

Avdeling for FoU lyser ut totalt 2 000 000 kr til utenlandsstipend i 2019. Ph.d.-studenter og postdoktorer ved OsloMet kan søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet. Fakultets-/senteradministrasjonen sender inn søknaden på vegne av søker, og kan veilede i søknadsarbeidet (se kontaktinformasjon til høyre). Søknader som ikke oppfyller kravene i utlysningen, vil ikke bli vurdert.

Målgruppe og formål

Ph.d.-studenter og postdoktorer ved OsloMet kan søke om stipend for lengre opphold ved en forskningsinstitusjon i utlandet. Søker skal i utgangpunktet være ansatt ved universitetet, men det kan gjøres unntak dersom det dokumenteres opptak på et ph.d.-program ved OsloMet og sterk tilknytning til et av fagmiljøene våre.

Det gis stipend til opphold der formålet er deltagelse i faglig aktivitet ved vertsinstitusjonen, som f.eks. kurs, seminarer, veiledning. Oppholdet skal bidra til internasjonal nettverksbygging og til å styrke samarbeidet mellom OsloMet og utenlandske forskningsmiljøer. 

Ph.d.-studenter kan få stipend for opphold ved sin doktorgradsgivende institusjon i utlandet, forutsatt at formålet er aktiviteter utover obligatorisk deltakelse i doktorgradsprogrammet. Verken obligatorisk deltakelse i doktorgradsopplæring eller aktiviteter knyttet til datainnsamling støttes.

Oppholdets lengde og støttebeløp

Oppholdet skal være på minimum én måned. Det gjelder også opphold med familie (ektefelle/samboer/barn).

Utenlandsstipendet skal dekke utgifter til reise (billigste reisemåte) og etablerings- og merutgifter ved oppholdet etter Forskningsrådets satser for utenlandsstipend. Satsene er p.t. på 18 000 kr per måned for opphold uten familie og 33 000 kr per måned for opphold med familie. Merk at disse satsene skal brukes i budsjettet i søknaden, og er ment å dekke alle etablerings- og merutgifter knyttet til oppholdet (dvs. til bolig, kost, telefon, forsikring, lokal transport, m.m.). Disse utgiftene skal ikke spesifiseres i søknaden, men må dokumenteres i reiseoppgjøret i etterkant.

Det kan tildeles ekstra støtte dersom vertsinstitusjonen krever studieavgift* eller det i søknaden dokumenteres at forventede etablerings- og merutgifter vil overskride Forskningsrådets satser, f.eks. pga. høyt prisnivå for bolig. For å lage et realistisk budsjett, er det viktig å sette seg grundig inn i hva som dekkes gjennom reiseoppgjøret, se Utenlandsstipend: utbetaling og reiseoppgjør. Et eventuelt overskudd av utbetalt stipend skal tilbakebetales gjennom trekk i lønn.

Det er tillatt å søke utenlandsstipend i flere omganger, men hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt 200 000 kr for opphold uten familie eller 250 000 kr for opphold med familie i løpet av ph.d.- eller postdoktorperioden sin. Dersom vertsinstitusjonen krever studieavgift eller oppholdet vurderes som særlig fordelaktig for forskningsarbeidet ved OsloMet, kan det tildeles stipend utover den øvre grensen.  

Det er mulig å kombinere utenlandsstipendet med andre stipend, f.eks. fra Erasmus+, så lenge det ikke innebærer dobbeltfinansiering av oppholdet.

*Ph.d.-studenter bør i samarbeid med fakultets-/senteradministrasjonen undersøke om det finnes avtaler om forskningssamarbeid eller studentutveksling mellom OsloMet og vertsinstitusjon eller om en slik avtale kan inngås før man avtaler oppholdet. I mange tilfeller vil krav om studieavgift e.l. frafalles dersom det finnes en utvekslingsavtale. En slik avtale kan også gjøre det enklere for den som reiser å skaffe seg bolig i forbindelse med oppholdet.

Søknadens innhold

Søknaden (i Word-format) skal være på inntil tre sider og inneholde informasjon om:

 • vertsinstitusjon/-land og tidsrom for oppholdet
 • faglig formål og planlagte aktiviteter
 • bakgrunn for valg av vertsinstitusjon, herunder kvaliteten på forskningsmiljøet søker skal være tilknyttet
 • publiseringsplaner (her kan også eventuelle planer for sampublisering med forskere fra vertsmiljøet omtales)
 • forventet utbytte av oppholdet, for søkeren og for OsloMet
 • ev. tidligere tildelt utenlandsstipend gjennom ordningen - år og beløp
 • søknadsbeløp, basert på budsjettmalen under.

 

Mal for budsjettoppsett

Reiseutgifter

 • [flybillett(er) (x kr)]
 • [transport til/fra flyplass (x kr)]

x kr

Støtte til opphold etter Forskningsrådets sats for utenlandsstipend [uten/med familie - 18 000/33 000 kr per mnd.] x antall mnd.

x kr

[Tilleggsstøtte til studieavgift/andre spesifiserte ekstrautgifter]

x kr

Totalt støttebeløp

x kr

 

Ved ev. finansiering av oppholdet fra fakultet/senter (utover ordinære lønnsmidler) eller eksterne kilder, skal det redegjøres for det.

I tillegg skal det legges ved:

 • invitasjonsbrev fra vertsinstitusjonen
 • signert anbefalingsbrev fra søkerens fagmiljø på OsloMet (her kan også potensial og eventuelle planer for videre samarbeid med vertsmiljøet beskrives)

Søknadsfrist og -prosedyrer

OsloMets sentrale Avdeling for FoU mottar søknader løpende gjennom året. Søknadene skal i utgangspunktet gjelde utenlandsopphold med planlagt oppstart i løpet av inneværende år.

Det er fakultets-/senteradministrasjonen som sender søknaden på vegne av søker. I god tid før utenlandsoppholdet, skal søknaden lastes opp i P360 på saksnummer 19/00314 og sendes på e-post til Siri Aanstad, siri.aanstad@oslomet.no og Karoline Aursland, karoline.aursland@oslomet i Avdeling for FoU.

Søknadene behandles fortløpende, og normalt vil behandlingstiden være på inntil to uker etter den fullstendige søknaden er mottatt i P360 og på e-post. Svar på søknaden sendes til fakultets-/senteradministrasjonen, som informerer søker om utfallet.

Informasjon til deg som er tildelt utenlandsstipend

Utbetaling og reiseoppgjør

Det er egne retningslinjer og skjemaer for utbetaling av utenlandsstipend og reiseoppgjør. Stipendet iht. budsjettet i søknaden utbetales i forkant av utenlandsoppholdet. Merk at du etter gjennomført opphold må dokumentere utgiftene til reise og etablerings- og merkostnadene ved oppholdet til fakultets-/senteradministrasjonen, og at et eventuelt overskudd av utbetalt stipend skal tilbakebetales gjennom trekk i lønn.

Rapportering

Senest to måneder etter avsluttet utenlandsopphold skal stipendmottager fylle ut et rapporteringsskjema om utbyttet av oppholdet som sendes på e-post til Siri Aanstad, siri.aanstad@oslomet.no og Karoline Aursland, karoline.aursland@oslomet i Avdeling for FoU.

Praktisk gjennomføring

På nettsidene om forskermobilitet og karriereutvikling finner du råd om praktisk gjennomføring av ditt utenlandsopphold.

Kontakt

chatbot-portlet