Utlysning av utenlandsstipend | Forskningsmidler - Ansatt

Utenlandsstipend for ph.d.-kandidater og postdoktorer: utlysning - Midlene for 2024 er oppbrukt.

Utenlandsstipend for ph.d.-kandidater og postdoktorer: utlysning - Midlene for 2024 er oppbrukt.

Ph.d.-kandidater og postdoktorer ved universitetet kan søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet. Søknader mottas løpende, men tidligst seks måneder før planlagt startdato for oppholdet. Aktuelle søkere bes ta kontakt med egen fakultets-/senteradministrasjon som vil bistå med veiledning, kvalitetssikring og innsending av søknaden. Søknader som ikke oppfyller kravene i utlysningen, vil ikke bli vurdert.

Målgruppe og formål

Ph.d.-kandidater og postdoktorer ved OsloMet kan søke om stipend for lengre forskningsopphold ved en forskningsinstitusjon i utlandet. Det gis ikke stipend til andre ansattgrupper. Søker skal i utgangpunktet være ansatt ved universitetet, men det kan gjøres unntak dersom det kan dokumenteres både opptak på et ph.d.-program ved OsloMet og sterk tilknytning til et av fagmiljøene våre.

Det gis støtte til opphold der formålet er å delta i faglig aktivitet ved vertsinstitusjonen som vil styrke søkers pågående forskningsprosjekt, som f.eks. veiledning, publiseringssamarbeid, kurs, og seminarer. Oppholdet skal bidra til internasjonal nettverksbygging og økt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer ved OsloMet.

Ph.d.-kandidater kan få stipend for opphold ved sin doktorgradsgivende institusjon i utlandet, forutsatt at formålet er aktiviteter utover obligatorisk deltakelse i doktorgradsprogrammet. Verken obligatorisk deltakelse i doktorgradsopplæring eller aktiviteter knyttet til datainnsamling støttes. Det gis heller ikke støtte til konferansedeltagelse utenfor vertsinstitusjonen eller faglig aktivitet som ikke er direkte relatert til søkers pågående forskningsprosjekt. Ordningen kan ikke brukes som delfinansiering i prosjekter hvor fakultetene og sentere har påtatt seg finansieringsforpliktelser.

Oppholdets varighet og støttebeløp

Oppholdet skal være på minimum 1 måned, og må avsluttes minst 6 måneder før ph.d.-/postdoktorperioden utløper. Det tildeles ikke utenlandsstipend til opphold i en eventuell gjennomføringsstipendperiode.

Det gis ekstra støtte til opphold med familie (ektefelle/samboer/barn) forutsatt at familien er med i minimum 1 måned sammenhengende.

Utenlandsstipendet skal dekke utgifter til 1) reise (billigste reisemåte) og 2) etablerings- og merutgifter ved oppholdet etter Forskningsrådets satser for utenlandsstipend. Satsene er p.t. på 23 000 kr per måned for opphold uten familie og 39 000 kr per måned for opphold med familie. Merk at disse satsene skal brukes i budsjettet i søknaden, og er ment å dekke alle etablerings- og merutgifter knyttet til oppholdet (dvs. til bolig, kost, telefon, forsikring, lokal transport, m.m.). Utgiftene skal ikke spesifiseres i søknaden, men må dokumenteres i reiseoppgjøret i etterkant.

Det kan tildeles ekstra støtte dersom vertsinstitusjonen krever studieavgift* eller det i søknaden dokumenteres at forventede etablerings- og merutgifter vil overskride Forskningsrådets satser, f.eks. pga. høyt prisnivå for bolig. For å lage et realistisk budsjett, er det viktig å sette seg grundig inn i hva som dekkes gjennom reiseoppgjøret, se Utenlandsstipend: utbetaling og reiseoppgjør. Et eventuelt overskudd av utbetalt stipend skal tilbakebetales gjennom trekk i lønn.

Det er tillatt å søke utenlandsstipend i flere omganger, men hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt 200 000 kr for opphold uten familie eller 250 000 kr for opphold med familie i løpet av ph.d.- eller postdoktorperioden sin. Dersom vertsinstitusjonen krever studieavgift eller oppholdet vurderes som særlig fordelaktig for forskningsarbeidet ved OsloMet, kan det tildeles stipend utover den øvre grensen.

Det er mulig å kombinere utenlandsstipendet med andre stipend, f.eks. fra Erasmus+, så lenge det ikke innebærer dobbeltfinansiering av oppholdet.

*Ph.d.-kandidater bør i samarbeid med fakultets-/senteradministrasjonen undersøke om det finnes avtaler om forskningssamarbeid eller studentutveksling mellom

OsloMet og vertsinstitusjon eller om en slik avtale kan inngås før man avtaler oppholdet. I mange tilfeller vil krav om studieavgift e.l. frafalles dersom det finnes en utvekslingsavtale. En slik avtale kan også gjøre det enklere for den som reiser å skaffe seg bolig i forbindelse med oppholdet.

Søknadens innhold

Søknaden (i Word-format) skal være på inntil tre sider og inneholde informasjon om:

 • vertsinstitusjon, land og tidsrom for oppholdet
 • faglig formål og planlagte aktiviteter
 • bakgrunn for valg av vertsinstitusjon, herunder kvaliteten på forskningsmiljøet søker skal være tilknyttet
 • publiseringsplaner (her kan også eventuelle planer for sampublisering med forskere fra vertsmiljøet omtales)
 • forventet utbytte av oppholdet, for søkeren og for OsloMet
 • ev. tidligere tildelt utenlandsstipend gjennom ordningen - år og beløp
 • ev. familiemedlemmer som skal være med
 • søknadsbeløp, basert på budsjettmalen under
 • fordeling av midler dersom oppholdet strekker seg over to budsjettår.
Mal for budsjettoppsett

Reiseutgifter

 • [flybillett(er) (x kr)]
 • [transport til/fra flyplass (x kr)]

x kr

Støtte til opphold etter Forskningsrådets sats for

utenlandsstipend [uten/med familie - 23 000/39 000

kr per mnd.] x antall mnd.

x kr

[Tilleggsstøtte til studieavgift/andre spesifiserte ekstrautgifter

x kr

Totalt støttebeløp

x kr

* Det må gis en redegjørelse for behovet for tilleggsstøtte med dokumentasjon av studieavgift/ekstrautgifter.

Ved ev. finansiering av oppholdet fra fakultet/senter (utover ordinære lønnsmidler) eller eksterne kilder, skal det redegjøres for det.

I tillegg skal det legges ved:

 • invitasjonsbrev fra vertsinstitusjonen (med informasjon om ressurser som stilles til disposisjon, eventuelle krav/betingelser som f.eks. studieavgift, og faglig opplegg)
 • signert anbefalingsbrev fra søkerens fagmiljø på OsloMet (her kan også potensial og eventuelle planer for videre samarbeid med vertsmiljøet beskrives)

Søknadsfrist og -prosedyrer

Søknader mottas løpende gjennom året, men tidligst seks måneder før planlagt startdato for oppholdet.

Søkere skal ta kontakt med egen fakultets-/senteradministrasjon som vil bistå med veiledning i søknadsprosessen, kvalitetssikring og innsending av søknaden. Fakultets-/senteradministrasjonen skal laste opp søknadsdokumentene i P360 på saksnummer 23/06238, og sende dem på e-post til Helene Aanerud, helenea@oslomet.no, i Avdeling for FoU.

Søknadene behandles fortløpende, og normalt vil behandlingstiden være på inntil to uker etter den fullstendige søknaden er mottatt i P360 og på e-post. Svar på søknaden sendes til fakultets-/senteradministrasjonen, som informerer søker om utfallet.

Informasjon til deg som er tildelt utenlandsstipend

Utbetaling og reiseoppgjør

Det er egne retningslinjer og skjemaer for utbetaling av utenlandsstipend og reiseoppgjør. Tildelt stipend iht. budsjettet i søknaden kan utbetales som forskudd i forkant av utenlandsoppholdet. Merk at du etter gjennomført opphold må dokumentere utgiftene til reise og etablerings- og merkostnadene ved oppholdet til

fakultets-/senteradministrasjonen, og at et eventuelt overskudd av utbetalt stipend skal tilbakebetales gjennom trekk i lønn.

Rapportering

Senest to måneder etter avsluttet utenlandsopphold skal stipendmottager fylle ut et rapporteringsskjema om utbyttet av oppholdet som sendes på e-post til Helene Aanerud, helenea@oslomet.no, i Avdeling for FoU.

Praktisk gjennomføring

På nettsidene om forskermobilitet og karriereutvikling finner du råd om praktisk gjennomføring av ditt utenlandsopphold.