Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Utlysning av utenlandsstipend for 2018

Det lyses ut totalt 2 000 000 kr til utenlandsopphold for ph.d.- og postdok-stipendiater i 2018.

Stipendene støtter lengre opphold ved forskningsinstitusjoner i utlandet, og skal bidra til å styrke kontakten mellom OsloMet og utenlandske forskningsmiljøer. Det gis stipend på inntil 200 000 NOK for å dekke utgifter til utenlandsopphold uten familie og inntil 250 000 NOK for opphold med familie.

Stipendet skal dekke utgifter til reise og opphold. Forskningsrådets satser for utenlandsstipend legges til grunn for støtte til opphold, og vi ber om at disse brukes i budsjetteringen. Ved behov for støtte utover Forskningsrådets satser, må det redegjøres spesielt for det.

Det er tillatt å søke stipend i flere omganger, men kandidatene kan maksimalt få utbetalt 200 000/250 000 i utenlandsstipend i løpet av sin ph.d.- eller postdok-periode. Dersom institusjonen der oppholdet skal gjennomføres krever skolepenger eller andre avgifter*, kan det søkes om støtte utover den øvre grensen. Det kan også gis stipend utover den øvre grensen i ekstraordinære tilfeller der oppholdet vurderes som særlig fordelaktig for forskningsarbeidet ved OsloMet.  

Ph.d.-stipendiater kan få støtte til å oppholde seg ved sin doktorgradsgivende institusjon i utlandet, forutsatt at støtten går til aktiviteter (f. eks. seminarer, forelesninger, kurs og møter) som kommer i tillegg til obligatorisk deltakelse i doktorgradsprogrammet. Verken obligatorisk deltakelse i doktorgradsopplæring eller aktiviteter knyttet til datainnsamling til doktorgradsprosjektet støttes.

Det er FoU-seksjonen ved det enkelte fakultet/senter som sender søknaden på vegne av kandidaten. Søknaden sendes til Avdeling for FoU, og behandles fortløpende. Forventet behandlingstid er på to uker.

*Ph.d.-stipendiater bør i samarbeid med administrasjonen lokalt undersøke om det finnes avtaler om forskningssamarbeid eller studentutveksling mellom OsloMet og vertsinstitusjon eller om en slik avtale kan inngås før man avtaler oppholdet. I mange tilfeller vil krav om skolepenger frafalles dersom det finnes en utvekslingsavtale. En slik avtale kan også gjøre det enklere for den som reiser å skaffe seg bolig i forbindelse med oppholdet. Det vil være mulig for søkere å kombinere stipend fra Erasmus + med utenlandsstipend så lenge det ikke innebærer dobbeltfinansiering av oppholdet.

Søknadens innhold

Søknaden på inntil tre sider skal inneholde følgende punkter:

 • Vertsinstitusjon/-land og tidsrom for oppholdet
 • Det faglige formålet med oppholdet
 • Begrunnelse for valg av institusjon, herunder kvaliteten på forskningsmiljøet stipendiaten skal være tilknyttet
 • Plan for publisering. Her kan også eventuell sampublisering med forskere fra det utenlandske miljøet omtales
 • Hvordan oppholdet er organisert og planlagt gjennomført
 • Forventet utbytte av oppholdet, for søkeren og for OsloMet
 • Informasjon om ev. tidligere tildelt utenlandsstipend gjennom ordningen (år og beløp)
 • Budsjett med forventede utgifter for utenlandsoppholdet, i henhold til mal under. I tillegg til reiseutgifter (billigste reisemåte), kan det søkes om støtte til opphold etter Forskningsrådets satser for utenlandsstipend. Dersom det er behov for støtte utover Forskningsrådets satser, f.eks. til skolepenger, skal det redegjøres spesielt for det
 • Kopi av avtale-/invitasjonsbrev fra vertsinstitusjon
 • Anbefaling fra søkerens fagmiljø på OsloMet. Her kan også potensial og eventuelle planer for videre samarbeid med det utenlandske miljøet beskrives

Mal for budsjettoppsett:

Reiseutgifter

 • transport til/fra flyplass (x NOK)
 • flybillett (x NOK)

x NOK

Støtte til opphold etter Forskningsrådets sats for utenlandsopphold [uten/med familie - 17 000/32 000 NOK] x antall mnd.

x NOK

[Ev. andre utgifter, f.eks. skolepenger]

x NOK

Totalt

x NOK

Budsjettet skal også vise fakultetets/senterets eventuelle bidrag til finansiering av oppholdet ut over ordinære lønnsmidler, og eventuelle bidrag fra eksterne kilder.

Merk at Forskningsrådets satser skal dekke alle merutgifter knyttet til oppholdet (kost, bolig, telefon, forsikring, lokal transport, m.m.). Disse merutgiftene skal ikke spesifiseres i søknaden, men må dokumenteres i etterkant (se retningslinjer og skjemaer for utbetaling av utenlandsstipend og reiseoppgjøret ).

Søknadsfrist og -prosedyrer

Avdeling for FoU mottar søknader løpende gjennom året. Søknadene skal i utgangspunktet gjelde utenlandsopphold med planlagt oppstart i løpet av inneværende år.

Administrasjonen på det enkelt fakultet/senter veileder i søknadsarbeidet. I god tid før utenlandsoppholdet skal FoU-seksjonen ved fakultetet/senteret laste opp søknaden i P360 på saksnummer 18/00601, i tillegg til å sende søknaden på e-post til Vibeke.Moe@oslomet.no og Siri.Aanstad@oslomet.no i Avdeling for FoU. Søknadene behandles fortløpende, og normalt vil det gå inntil to uker fra den fullstendige søknaden er mottatt på e-post til søkeren får svar.

Spørsmål rettes til Avdeling for FoU ved Vibeke Moe, Vibeke.Moe@oslomet.no, tlf. 67 23 54 65 eller Siri.Aanstad@oslomet.no, tlf. 67 23 50 39.

Informasjon til deg som er tildelt et utenlandsstipend

Utbetaling og reiseoppgjør

Det er egne retningslinjer og skjemaer for utbetaling av utenlandsstipend og reiseoppgjøret. Merk at du etter gjennomført utenlandsopphold må dokumentere reise- og merkostnadene knyttet til oppholdet til fakultets-/senteradministrasjonen, og at et eventuelt overskudd i utgangspunktet skal tilbakebetales.

Rapportering

Senest to måneder etter avsluttet utenlandsopphold skal stipendmottager fylle ut et rapporteringsskjema om utbyttet av oppholdet som sendes på e-post til Avdeling for FoU ved Vibeke Moe, Vibeke.Moe@oslomet.no og Siri.Aanstad@oslomet.no.

Praktisk gjennomføring

På nettsidene om forskermobilitet og karriereutvikling finner du råd om praktisk gjennomføring av ditt utenlandsopphold.

Kontakt