Retningslinjer for internt tilsyn - Ansatt

Retningslinjer for internt tilsyn

Retningslinjer for internt tilsyn

Full tittel: Retningslinjer for internt tilsyn av studier ved OsloMet – storbyuniversitetet Fastsatt av utdanningsutvalget ved OsloMet 11. juni 2019.

1. Virkeområde og formål

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for alle studier ved OsloMet.

Syklus

Plan for internt tilsyn fastsettes årlig av OsloMets utdanningsutvalg.

Formål

Retningslinjene gjelder for internt tilsyn av utdanningskvalitet i studier ved OsloMet, og inngår i universitetets system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanninger.


Utdanningsutvalget ved OsloMet følger opp arbeidet med utdanningskvalitet på overordnet nivå, og kan gjennom den interne tilsynsordningen følge opp enkelte områder/utdanninger der det er behov for eller ønske om særskilt fokus eller kvalitetssikring. Tilsynet fra institusjonsnivå skal bidra til kunnskap om og kvalitetssikring og -utvikling av OsloMets studieportefølje.


Utdanningsutvalget har hovedansvar for tilsynsvirksomheten, men rektor kan også be om tilsyn på eget initiativ.

2. Tilsynsformer

Følgende former for tilsyn brukes:

  1. Tematisk tilsyn: En helhetlig tilnærming til studieporteføljen med kvalitetssikring på tvers av fagområder med målrettet fokus på enkelte områder. Faktorer som kan påvirke tilsynsområde kan for eksempel være føringer fra Kunnskapsdepartementet, NOKUT eller Universitets- og høgskolerådet (UHR). Også interne prosjekter og utredninger kan gi føringer for tilsyn på avgrensende temaer. Eksempler på tematiske tilsyn kan være rekruttering, praksis, arbeids- og vurderingsformer, fagmiljø og studentutveksling.
  2. Behovsrettet tilsyn: En situasjonsbestemt form for tilsyn som fremkommer av et særlig behov for kvalitetssikring av et studium, fagmiljø eller andre grunnleggende forutsetninger for kvalitetskravene.

3. Rapporteringsprosess

Tilsyn fra institusjonsnivå gjennomføres av Avdeling for utdanning, eventuelt i samarbeid med fakultet. Rapport fra tilsynet behandles av utdanningsutvalget, som kan gi råd eller fastsette tiltak for eventuell videre oppfølging av kvaliteten i studiet. Tilsynsvirksomheten skal rapporteres i den årlige kvalitetsrapporten til universitetsstyret.

Rektor og internrevisor kan be om etterprøving av utført tilsyn, anbefalinger og beslutninger.