Arbeidet med delstrategier i gang

Nyhetportlet

Oversiktsbilde av campus i Pilestredet.

Arbeidet med delstrategier i gang

En del av implementeringen av OsloMets nye strategi skal skje gjennom å utarbeide delstrategier for utdanning, forskning og bidrag til samfunnsforbedringer.

Universitetsstyret vedtok 15. desember OsloMets ny strategi fra 2024. Strategien skal gi retning for universitetet fram mot 2050 (oslomet.no).  
 
Strategiprosessen har pågått siden høsten 2022. Den nye strategien er utviklet og forankret gjennom flere runder med innspill og dialog med egen organisasjon og samfunnsliv.  

Arbeid med delstrategier våren 2024 

Prorektorene ved OsloMet har ansvaret for arbeidet med delstrategien som sorterer under deres ansvarsområde: 

  • prorektor for utdanning, Silje Fekjær: delstrategi utdanning 

  • prorektor forskning og utvikling, Tanja Storsul: delstrategi for forskning 

  • prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, Carl Christian Thodesen: delstrategi for bidrag til samfunnsforbedringer  

Prorektorene har team i sin linje som gjennomfører prosessen frem til ferdige delstrategier.

Utdanningsutvalget, Forsknings- og utviklingsutvalget og Innovasjonsforum, hvor både fakulteter, sentre, administrasjon og ph.d.-kandidater og studenter er godt representert, vil ha en sentral rolle med å legge rammene for delstrategienes retning og hovedprioriteringer.   
 
I arbeidet med ny strategi fra 2024, er det innhentet innspill i de ulike fasene av prosessen som pågikk fra 2022 til 2023. Disse innspillene er med å legge grunnlaget for oppstarten av delstrategiarbeidet. 

Strategiske handlingsplaner

Fakultetene, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Senter for profesjonsstudier og Divisjon for organisasjon og infrastruktur får ansvar for å lage strategiske handlingsplaner i tråd med strategien og delstrategier.

De strategiske handlingsplanene skal ivareta balansen mellom å oppfylle overordnede strategidokumenter, og bidra til strategisk faglig utvikling nær kjernevirksomheten.   
  
Det legges opp til en prosess der arbeidet med de strategiske handlingsplanene starter underveis i arbeidet med delstrategiene.

– For å opprettholde det gode engasjementet som har preget strategiprosessen så langt, ønsker vi at arbeidet med strategiske handlingsplaner og delstrategiene skjer delvis overlappende, sier rektor Christen Krogh. 

– Delstrategiene har begynt å finne form i mars, da de skal sendes ut på høring i organisasjonen. Det er et fint tidspunkt å starte arbeidet med å utvikle strategiske handlingsplaner, sier Krogh.

Godt koblet til strategi og delstrategier

Rektor ber om at man sørger for god involvering av studenter og ansatte i arbeidet videre.   

– Vi vil rigge møtepunkter underveis mellom rektoratet og fakulteter, sentre og Divisjon for organisasjon og infrastruktur, slik at vi kan stemme av med hverandre og sikre at handlingsplanene er godt koblet til ny strategi og delstrategiene. 

Det planlegges for at delstrategiene blir lagt frem for universitetsstyret i juni. 

Fakultetsstyrene og styret ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) vedtar sine strategiske handlingsplaner. Strategisk handlingsplan for Divisjon for organisasjon og infrastruktur besluttes av rektor, etter behandling i rektorat-direktørmøtet (RD). Universitetsstyret vil orienteres om de strategiske handlingsplanene.   

Andre enheter ved OsloMet, som institutter, avdelinger, seksjoner og andre sentere, skal ikke utvikle egne strategidokumenter som del av OsloMets strategihierarki, men inngår i arbeidet med delstrategiene og strategiske handlingsplaner.

Se også temasiden for arbeid med ny strategi 

Mer om: