Forsknings- og utviklingsutvalget - Ansatt

Forsknings- og utviklingsutvalget

Forsknings- og utviklingsutvalget

FoU-utvalget har 16 medlemmer. Leder for utvalget er viserektor for forskning. Øvrige medlemmer i utvalget er prorektor for utdanning, en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to, en representant fra universitetsbiblioteket, en administrativ representant fra fakultetene, tre studentrepresentanter, en representant for ph.d.-kandidatene og to eksterne representanter.

Forskningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær
for utvalget. Sekretæren rapporterer til utvalgsleder, og foreslår dagsorden og tilrådning i sakene i samråd med utvalgsleder.

Frist for oppmelding av saker:

Saker meldes til sekretariatet per e-post i henhold til fristen oppgitt i tabellen nedenfor. Saker som skal behandles i FoU- utvalget, må oversendes i P360 (godkjent) i henhold til fristene. Sakene må være tilstrekkelig utredet før de legges fram i utvalget.

Møter i OsloMets sentrale FoU-utvalg våren 2023 og frister for innmelding av saker

Måned Innmeldingsfrist Frist for å levere saksfremlegg Utsending til FoUU Møte i FoUU
Februar 18.01 27.01 01.02 08.02
Mars 08.03 17.03 22.03 29.03
April 05.04 14.04 19.04 26.04
Mai 10.05 16.05 24.05 31.05
Juni 31.05 09.06 14.06 21.06

Gå inn på OpenGov for å finne møter og referater

 • Mandat

  FoU-utvalget (forkortet FOUU) skal bidra til å utvikle OsloMets FoU- og innovasjonsarbeid. Utvalget skal bidra til at OsloMet har en helhetlig FoU- og innovasjonsstrategi og en samfunnsrelevant portefølje av forskningsmiljøer som har høy kvalitet og som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart. Utvalget skal kartlegge og bidra til å utvikle FoU av høy internasjonal kvalitet, og deriblant bidra til strategisk utvikling av forskerutdanningene. Utvalget skal bla gjennom kontakt med Utdanningsutvalget sikre god kobling mellom FoU og utdanning.

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra rektor og gi råd til institusjons- ledelsen i strategiske spørsmål knyttet til FoU- utviklingen. Utvalget skal være en arena for å diskutere politiske, strategiske og faglige sider ved forskning, utviklingsarbeid og innovasjon, og for å vurdere erfaringer og resultater.

  FoU-utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra rektor til å:

  • Fastsette mandat for og sammensetning av universitetets publiseringsutvalg
  • Fordele midler under FoU-utvalgets område, etter styrets vedtak og rektors nærmere bestemmelser
  • Forvalte universitetets interne stipendpolitikk

  FoU-utvalget skal gi råd til rektor om:

  • En helhetlig FoU-plan i tråd med institusjonens strategi
  • Fordeling av rekrutteringsstillinger
  • Planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet på institusjonens FoU
  • Årsplaner og budsjettiltak som omhandler FoU-virksomheten
  • Høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde
  • Utredningssøknader for utvikling av nye forskningsområder

  FoU-utvalget skal:

  • behandle og levere til rektor en årlig rapport om institusjonens forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid.
  • En gang årlig ha fellesmøte med Utdanningsutvalget
 • Sammensetning:

  Rektor ved OsloMet oppnevner FoU-utvalg for perioden 2020 – 2023 med
  følgende sammensetning:

  • Viserektor for FoU, utvalgsleder
  • Prorektor for utdanning, nestleder
  • Én representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to
  • Én representant fra FoU-administrasjon
  • Én representant fra Universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter som oppnevnes fra Studentparlamentet (som sitter for et år av gangen)
  • 1 representant for ph.d.-studentene (som sitter for to år av gangen)
  • To eksterne representanter

  Forskningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget. Sekretæren rapporterer til utvalgsleder, og foreslår dagsorden og tilrådning i sakene i samråd med utvalgsleder.