Forsknings- og utviklingsutvalget - Ansatt

Forsknings- og utviklingsutvalget

Forsknings- og utviklingsutvalget

FoU-utvalget skal medvirke til å utvikle OsloMet sitt forsking- og utviklingsarbeid (FoU)

FoU-utvalget har 15 medlemmer. Leder for utvalget er prorektor for FoU. Øvrige medlemmer i utvalget er prorektor for utdanning, en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to, en representant fra universitetsbiblioteket, en administrativ representant fra fakultetene, tre studentrepresentanter, en representant for ph.d.-kandidatene og to eksterne representanter.

Forskningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær
for utvalget. Sekretæren rapporterer til utvalgsleder, og foreslår dagsorden og tilrådning i sakene i samråd med utvalgsleder.

Frist for oppmelding av saker:

Saker meldes til sekretariatet per e-post i henhold til fristen oppgitt i tabellen nedenfor. Saker som skal behandles i FoU- utvalget, må oversendes i P360 (godkjent) i henhold til fristene. Sakene må være tilstrekkelig utredet før de legges fram i utvalget.

Møter i OsloMets sentrale FoU-utvalg 2024 og frister for innmelding av saker

Måned Innmeldingsfrist Frist for å levere saksfremlegg Utsending til FoUU Møte i FoUU
Januar 2024 10.01 19.01 24.01 31.01
Februar 2024 07.02 16.02 21.02 28.02
April 2024 22.03 05.04 10.04 17.04
Mai 2024 30.04 10.05 15.05 22.05
Juni 2024 22.05 31.05 05.06 12.06
August 2024 07.08 16.08 21.08 28.08
Oktober 2024 25.09 04.10 09.10 16.10
November 2024 06.11 15.11 20.11 27.11

Gå inn på OpenGov for å finne møter og referater

 • Mandat

  FoU-utvalget (forkortet FoUU), heretter referert til som utvalget, skal bidra til å utvikle OsloMets FoU-arbeid. Utvalget skal også bidra til institusjonens strategier for FoU. I tillegg skal utvalget bidra til at OsloMet har forskningsmiljøer av høy kvalitet som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart. Utvalget skal følge opp at OsloMet har høy internasjonal kvalitet i FoU, herunder bidra til høy kvalitet og strategisk utvikling av forskerutdanningene. Sammen med Utdanningsutvalget og Innovasjonsutvalget skal FoU-utvalget sikre god kobling mellom FoU og utdanning og innovasjon.

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra rektor, og gi råd til institusjonsledelsen i saker som omhandler FoU- virksomheten. Utvalget skal være en arena for å drøfte politiske og faglige sider ved forskning- og utviklingsarbeid, og for å vurdere erfaringer og resultater. Utvalget skal gi råd til rektor om fordeling av rekrutteringsstillinger, og om planer og tiltak for å sikre høy kvalitet i institusjonens FoU.

  Utvalget har beslutningsmyndighet til å:

  • Fastsette mandat for og sammensetning av universitetets publiseringsutvalg
  • Fordele midler under FoU-utvalgets område
  • Behandle årlig rapport om institusjonens FoU-arbeid før den oversendes rektor.
 • Sammensetning:

  • Prorektor for FoU, utvalgsleder
  • Prorektor for utdanning, møtende observatør med tale- og forslagsrett og stedfortreder for utvalgsleder
  • Én representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to
  • Én representant fra FoU-administrasjon fra fakultet eller senter
  • Én representant fra universitetsbiblioteket
  • Tre studentrepresentanter som oppnevnes fra Studentparlamentet
  • Én representant for ph.d.-kandidatene
  • To eksterne representanter

  Rektor ved OsloMet oppnevner FoU-utvalget. Medlemmene oppnevnes normalt for 4 år med unntak av studentrepresentanter og representant for ph.d.-kandidater som normalt oppnevnes for ett år av gangen.

  Forskningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

  Dersom utvalgets sammensetning ikke er i tråd med reglene for kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. vil rektor foreta nye oppnevninger for å sikre kjønnsbalanse.