Utdanningsutvalget - Ansatt

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget behandler saker som omhandler OsloMets utdanningsvirksomhet og strategisk utvikling av denne.

Utdanningsutvalget har 16 medlemmer. Leder for utvalget er prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er viserektor for FoU, en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to, en representant fra universitetsbiblioteket, en administrativ representant fra fakultetene, tre studentrepresentanter, en representant for ph.d.-studentene og to eksterne representanter.

Utdanningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær
for utvalget. Sekretæren rapporterer til utvalgsleder, og foreslår dagsorden og tilrådning i sakene i samråd med utvalgsleder.

Frist for oppmelding av saker

Saker meldes til sekretariatet per e-post så tidlig som mulig og i god tid før leveringsfristen. Saker som skal behandles i utdanningsutvalget, må oversendes i P360 (godkjent av seksjonsleder) i henhold til fastsatte frister (se oversikt under). Sakene må være tilstrekkelig utredet før de legges fram i utvalget.

Frister og framdrift vår 2022.

Leveringsfrist Utsending til UU Møte i UU
16. august 23. august 30. august
13. september 20. september 27. september
18. oktober 25. oktober 1. november
8. november 15. november 22. november
29. november 6. desember 13. desember
 • Mandat og sammensetning

  Utdanningsutvalget (forkortet UU) og heretter referert til som utvalget) skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. Utvalget skal også bidra til at OsloMet har en helhetlig utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje av programmer med høy kvalitet som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart. Utvalget skal kartlegge og bidra til å utvikle utdanninger av høy internasjonal kvalitet. Utvalget skal bla gjennom kontakt med FoU-utvalget sikre god kobling mellom utdanning og FoU.

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra rektor og gi råd til institusjons- ledelsen i strategiutvikling og oppfølging av utdanningsvirksomheten. Utvalget skal være en arena for å drøfte sentrale nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske spørsmål som er viktige for utvikling og kvalitet av OsloMets utdanninger. Utvalget har et særlig ansvar for å sikre at forskerutdanningene utvikles ut fra anerkjente nasjonale og internasjonale standarder.

  Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra rektor til å

  • utarbeide og forvalte OsloMets overordnede regelverk, felles retningslinjer og rutiner for bachelor-, master- og forskerutdanningene ved OsloMet
  • gi anbefalinger for alle syklus på tvers av fakulteter og utdanninger
  • igangsette internt tilsyn for alle tre sykluser
  • fastsette plan for ekstern evaluering for alle tre syklus
  • godkjenne årlig kvalitetsrapport før den sendes til styret
  • fordele midler under Utdanningsutvalgets område, etter styrets vedtak og rektors nærmere bestemmelser

  Utvalget skal gi råd til rektor om

  • en helhetlig plan for å sikre og videreutvikle kvalitet i utdanningene, i tråd med institusjonens strategi
  • årsplaner og budsjettiltak som omhandler utdanningene
  • handlingsplaner og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet på utdanningene
  • høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde
  • utredningssøknader for utvikling av nye studieprogram i alle syklus over 60 studiepoeng.
  • etablering og avvikling av studier over 60 stp på alle nivå.

  En gang årlig skal UU ha fellesmøte med FoUU.

  Ny sammensetning fra 2020

  Rektor ved OsloMet oppnevner utdanningsutvalg for perioden 2020
  – 2023 med følgende sammensetning:

  • Prorektor for utdanning, utvalgsleder
  • Viserektor for FoU, nestleder
  • Én representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to
  • Én representant fra Universitetsbiblioteket
  • Én administrativ representant fra fakultetene
  • Tre studentrepresentanter som oppnevnes fra Studentparlamentet
  • 1 representant for ph.d.-studentene
  • To eksterne representanter

  Utdanningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær
  for utvalget. Sekretæren rapporterer til utvalgsleder, og foreslår dagsorden
  og tilrådning i sakene i samråd med utvalgsleder.

 • Møter og referater