Utdanningsutvalget - Ansatt

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget behandler saker som omhandler OsloMets utdanningsvirksomhet og strategisk utvikling av denne.

Utdanningsutvalget har 16 medlemmer. Leder for utvalget er prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er viserektor for FoU, en representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to, en representant fra universitetsbiblioteket, en administrativ representant fra fakultetene, tre studentrepresentanter, en representant for ph.d.-studentene og to eksterne representanter.

Utdanningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær
for utvalget. Sekretæren rapporterer til utvalgsleder, og foreslår dagsorden og tilrådning i sakene i samråd med utvalgsleder.

Frist for oppmelding av saker

Saker meldes til sekretariatet per e-post så tidlig som mulig og i god tid før leveringsfristen. Saker som skal behandles i utdanningsutvalget, må oversendes i P360 (godkjent av seksjonsleder) i henhold til fastsatte frister (se oversikt under). Sakene må være tilstrekkelig utredet før de legges fram i utvalget.

Tabell med leveringsfrister, datoer for utsendelser og møtedatoer til utdanningsutvalget.
Leveringsfrist Utsending til UU Møte i UU
18. oktober 25. oktober 1. november
8. november 15. november 22. november
29. november 6. desember 13. desember
17. januar 24. januar 31. januar
12. februar 16. februar 28. februar
18. mars 22. mars 3. april
8. mai 15. mai 22. mai
29. mai 5. juni 12. juni
 • Mandat og sammensetning

  Utdanningsutvalget (forkortet UU), heretter referert til som utvalget, skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. Utvalget skal også bidra til institusjonens strategier for utdanning. I tillegg skal utvalget bidra til at OsloMets utdanningsprogrammer på alle nivå har høy kvalitet og er i tråd med samfunnets behov. Sammen med FoU-utvalget og Innovasjonsutvalget skal utdanningsutvalget sikre god kobling mellom utdanning, innovasjon og FoU. 

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra rektor, og gi råd til institusjonsledelsen i saker som omhandler utdanningsvirksomheten. Utvalget skal være en arena for å drøfte politiske og faglige utdanningsspørsmål. Utvalget skal gi råd til rektor om etablering og avvikling av studier over 60 studiepoeng, og om planer og tiltak for å sikre høy kvalitet i utdanningene.

  Utvalget har beslutningsmyndighet til å

  • Utarbeide og forvalte OsloMets overordnede regelverk, felles retningslinjer og rutiner for utdanningene ved OsloMet
  • Fastsette plan for periodisk evaluering av utdanningsprogrammene
  • Behandle årlig rapport om utdanningskvalitet før den oversendes rektor. 
  • Fordele midler under utdanningsutvalgets område

  Sammensetning

  • Prorektor for utdanning, utvalgsleder
  • Prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, møtende observatør med tale- og forslagsrett og stedfortreder for utvalgsleder
  • Én representant fra dekanat eller senterledelse fra hver enhet på nivå to
  • Én representant fra universitetsbiblioteket
  • Én representant for studieadministrasjonen fra fakultet
  • Tre studentrepresentanter som oppnevnes fra Studentparlamentet
  • Én representant for ph.d.-kandidatene 
  • To eksterne representanter

  Rektor ved OsloMet oppnevner utdanningsutvalget. Medlemmene oppnevnes normalt for 4 år med unntak av studentrepresentanter og representant for ph.d.-kandidater som normalt oppnevnes for ett år av gangen.

  Utdanningsdirektøren eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget. 

  Dersom utvalgets sammensetning ikke er i tråd med reglene for kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. vil rektor foreta nye oppnevninger for å sikre kjønnsbalanse. 

 • Møter og referater