Droppe til innhold

Nyheter

Administrasjon for framtida: Status

Administrasjon for framtida: Status

Programmet Administrasjon for framtida er inne i sitt andre år og mye har skjedd siden oppstarten. 24. januar holdes et nytt informasjonsmøte. Les om status for programmet.

Administrasjon for framtida ble igangsatt for å ruste administrasjonen ved OsloMet for framtidas utfordringer. Du kan lese mer om bakgrunnen på programmets egen blogg eller på ansattsidene våre

Bakgrunn og status i Administrasjon for framtida-programmet

Høsten 2017 ble en omstillingsavtale signert mellom tjenestemannsorganisasjonene og OsloMet. Denne inneholder virkemidler for å oppnå målet gitt av styret om å redusere andelen administrativt ansatte ved OsloMet. Blant virkemidlene er ansettelsesstopp og stillingsstopp, som ble iverksatt januar 2018. For å sikre at institusjonen likevel har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse, ble internrekruttering og internmobilitet et fokus og internrekrutteringsportalen lansert primo 2018. Her kunne de enhetene som hadde behov for ressurser lyse ut oppgaver, noe som ga ansatte mulighet til å gjøre noe nytt, tilegne seg ny kunnskap og dele sin erfaring med andre enheter.

Utvikling i forholdstallet mellom UF- og TA-ansatte

I løpet av 2018 har forholdstallet endret seg fra 1,7 til 1,9 og vi ser for første gang en utvikling i riktig retning ved OsloMet som institusjon. Det viser oss at virkemidlene som er iverksatt har effekt. Det er enighet med TMO at ansettelsesstopp og stillingsstopp skal videreføres i 2019. Samtidig er arbeidet med internrekruttering og internmobilitet evaluert. Det viser at vi har en vei å gå med rutinene rundt dette arbeidet, men at både ansatte og ledere er positive til mulighetene det gir for utvikling og kompetanseheving.

ORV-prosjektet er på høring

I regi av Administrasjon for framtida ble også ORV-prosjektet (Organisasjons- og virksomhetsstyringsprosjektet) iverksatt, for å se på oppgavefordeling, roller og ansvar innenfor økonomi, HR og samfunnskontakt og kommunikasjon. Prosjektet har levert sin sluttrapport og denne er nå på høring i institusjonen. Saksnummeret er 19/00320. Høringsfristen er 20. februar, og på bakgrunn av innspillene som kommer vil det bli fremlagt et forslag til rektor om eventuelle endringer i oppgavefordeling og organisering. Videre arbeid vil så bli gjort i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene og HMS-apparatet som alltid.

Velkommen til informasjonsmøte 24. januar

Informasjonsmøtet 24. januar skal sikre at ansatte holdes løpende orientert om arbeidet i programmet samt gi informasjon om evalueringen av internrekruttering og mobilitet, besvare spørsmål om ORV-prosjektets sluttrapport og trekke frem resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2018 i lys av omstillingen OsloMet har vært gjennom de to siste årene. Det er også anledning til å sende inn spørsmål på forhånd som ønskes besvart. Dette gjør du anonymt via nettskjema: gå til nettskjemaet og send inn spørsmål.

chatbot-portlet