Konseptvalgutredning klar 

Nyhetportlet

Flyfoto av Lillestrøm sentrum

Konseptvalgutredning klar 

Statsbygg har levert konseptvalgutredningen for campus Lillestrøm. Det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å flytte virksomhet til Lillestrøm sentrum. 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, har Statsbygg siden januar 2023 jobbet for OsloMet med å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for ny campus på Lillestrøm.

I begynnelsen av april leverte Statsbygg sin sluttrapport. En viktig konklusjon er at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å flytte virksomhet til Lillestrøm sentrum. Tre av de fire campusalternativene er vurdert likt – i påvente av en videre utredning om faglig innhold på den nye campusen.

Rektor Christen Krogh har nå anbefalt universitetsstyret at de i sitt møte 8. mai vedtar å støtte konseptvalgutredningens anbefaling, og legge denne til grunn for videre utvikling av OsloMets nye campus på Lillestrøm. Utredningen har vært til orientering i universitetets ledergrupper, Studentparlamentet, tillitsvalgte og det sentrale arbeidsmiljøutvalget.  Det er også avholdt et allmøte med ansatte på campus Kjeller.

Les konseptvalgutredningen og styresaken her

– Statsbygg har gjort et grundig arbeid. Jeg håper derfor at styret kan sende sluttrapporten til Kunnskapsdepartementet for godkjenning. Det vil sikre videre fremdrift i arbeidet, sier rektor Christen Krogh.

– Vi har allerede startet arbeidet med å komme frem til faglig innhold for campus Lillestrøm, som vi planlegger at styret får til vedtak i oktober, sier rektor.

Anbefaler tre konsepter

Etter sin samfunnsøkonomiske analyse, rangerer Statsbygg tre av de fire vurderte konseptene likt, og mer samfunnsøkonomiske enn null-alternativet som er å bli på Kjeller:

  • Konsept 1: Dekker arealbehovet til dagens fagmiljø på Kjeller, og omfatter rundt 13 prosent av OsloMets virksomhet.
  • Konsept 2A: Dekker arealbehovet til 20 prosent av OsloMets virksomhet. Alternativet innebærer at minst 2/3 av virksomheten på campus Kjeller flyttes til Lillestrøm sentrum, og at virksomhet tilsvarende opp mot 2000 studenter, fra studier som er i gjennomsnitt arealkrevende, flyttes fra Pilestredet.
  • Konsept 2B: Dekker arealbehovet til 20 prosent av OsloMets virksomhet. Alternativet innebærer at hele dagens virksomhet på Kjeller flyttes til Lillestrøm sentrum, og at virksomhet tilsvarende 1250 studenter, fra studier som er lite arealkrevende, flyttes fra Pilestredet.

Konsept 3, som ikke er blant de anbefalte, dekker arealbehovet til 25 prosent av OsloMets virksomhet/studentmasse, som representerer et tverrsnitt av OsloMets virksomhet. Statsbygg vurderer at nyttevirkningene av dette konseptet, som er det mest omfangsrike, ikke forsvarer de betydelig økte kostnadene.

Utfordrende finansiering

Kunnskapsdepartementets føringer for ny campus i Lillestrøm sier at den skal inneholde minst 20 prosent av universitetets samlede virksomhet, og at den skal realiseres innenfor OsloMets eksisterende budsjettrammer.  

Konseptvalgutredningen peker på at disse føringene er krevende å oppfylle samtidig. Derfor har Statsbygg også vurdert et alternativ på 13 prosent av OsloMets virksomhet (konsept 1).

– Det er et viktig punkt at OsloMet trenger ekstra finansiering for å kunne etablere en robust campus med minst 20 prosent av virksomheten. Vi har fra før bedt Kunnskapsdepartementet om finansiering utenfor rammen til 500 studieplasser på ny campus i Lillestrøm, sier rektor Christen Krogh.

Statsbygg peker på at en gradvis utvikling fra 13 prosent opp til 20 prosent kan være et alternativ for å håndtere økonomisk risiko.

Veien til gjennomføring 

Dersom styret vedtar at rektor skal sende konseptvalgutredningen til Kunnskapsdepartementet for godkjenning, er neste steg at KD sender utredningen videre til ekstern kvalitetssikring (KS1).

– Det er fremdeles lenge til en eventuelt ny campus vil stå klar i Lillestrøm sentrum, sier rektor Christen Krogh.

– I mellomtiden er det viktig at vi ved OsloMet fortsetter det gode arbeidet med utdanning, forskning og innovasjon knyttet til den aktiviteten vi allerede har på Romerike, sier han.