Roller og ansvar i styringen av OsloMet - Ansatt

Roller og ansvar i styringen av OsloMet

Roller og ansvar i styringen av OsloMet

OsloMet er organisert som en hierarkisk linjeorganisasjon med styret som universitetets øverste styringsorgan. Rektor er institusjonens daglige leder og er organisert som virksomhetsleder under styret.

UH-loven legger all myndighet og ansvar til OsloMets styre, som skal påse at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk. Styret delegerer myndighet til rektor, samt til universitetets nemnd for studentsaker, der lov om universiteter og høgskoler åpner for slik delegasjon. Rektor kan delegere myndighet videre i organisasjonen for å sikre en effektiv arbeidsfordeling.

I tillegg til styret og rektoratet består organisasjonen av fire fakulteter, to sentre og tre divisjoner. Fakultetene og senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) er organisert med egne styrer, noe som dels representerer et brudd med den øvrige hierarkiske strukturen ved OsloMet. Disse styrene er fakultetenes og SVAs øverste beslutningsorgan og rapporterer til rektor via dekan/senterleder.

Styringsprosessene ved OsloMet er arbeidsprosesser som involverer hele organisasjonen. Divisjonene i fellesadministrasjonen har ansvaret for å lede prosessene på vegne av rektor. I tillegg er det opprettet flere styrer, råd og utvalg som har som oppgave å gi rektor råd innenfor ulike deler av virksomhetsstyringen, i disse organene er det bred faglig representasjon fra institusjonen.

Ansatte og studenter medvirker i styringsprosessene gjennom representasjon universitets- og bedriftsdemokratiet.

 • Universitetsstyret

  Universitetsstyret er universitetets øverste styringsorgan. I universitets- og høyskoleloven (uhl) stilles det krav til styrets ledelse om å påse at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk. Styret fastsetter ledelsesmodellen ved institusjonen og har ansvar for å lyse ut stilling for rektor og gjennomføre ansettelse av rektor. Styret delegerer myndighet til rektor.

  Styret ved OsloMet har opprettet et revisjonsutvalg hvis overordnede funksjon er å føre en uavhengig kontroll med virksomhetens finansielle rapportering og kontrollsystemer.

  Revisjonsutvalgets arbeid anses som saksforberedende, og utvalget har ingen beslutningsmyndighet. Utvalget skal bidra til å øke både kvaliteten og effektiviteten i styrearbeidet.

 • Internrevisjonen

  Internrevisjonen har en uavhengig kontrollrolle. Internrevisjonen gjennomfører revisjon av OsloMets aktiviteter og vurderer om disse er målrettede og effektive, om de utføres i samsvar med gjeldende regelverk, samt om de er gjenstand for betryggende styring og kontroll. Styret ved OsloMet fastsetter periodisk hvilke tema som skal revideres, og er mottaker av revisjonsrapportene.

 • Rektor

  Rektor er virksomhetsleder. Rektor har som leder av OsloMet ansvaret for ledelse, styring og utvikling av virksomheten og myndighetsutøvelse. Det er rektor som har ansvar for OsloMet sin strategi, posisjon og profil i henhold til utdanningspolitiske og forskningspolitiske føringer.

  Rektor kan delegere myndighet og fullmakter videre til prorektor, viserektor, direktører, dekaner, fakultetsstyrer, organer og utvalg så fremt annet ikke er bestemt.

  Rektors stab er organisert under rektor og utøver oppgaver på vegne av rektor.

  Ansvar i styringsprosessene: som virksomhetsleder er rektor overordnet ansvarlig for virksomhetsstyringen av organisasjonen, herunder styringsprosessene.

 • Fakultets- og senterstyrene

  Fakultetsstyrene er fakultetenes øverste beslutningsorgan, og rapporterer til rektor via dekan. Styrene er ansvarlig for å fastsette mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet, i overensstemmelse med lov, forskrift og regler, samt rammer og mål gitt av universitetsstyret og rektor. Videre skal fakultetsstyrene behandle rapporter som skal sendes fra fakultetet til rektor.

  Senter for velferd og arbeidslivsforskning (SVA) er også organisert med et styre som utgjør øverste organ for senteret, og som rapporterer til rektor via senterleder.

  Ansvar i styringsprosessene

  Fakultetsstyrene skal fatte vedtak i saker om langtidsplan- og budsjett, tertialrapporter og årsrapport, samt strategisk plan for utvikling av utdanningsporteføljen til fakultet/senter.

  Senterstyret ved SVA har ansvaret for å fastsette mål, strategier og prioriteringer, slik at disse på best mulig måte understøtter OsloMets overordnede mål og strategier.

  Drøftinger av innspill til styringsprosessene i fakultets- og senterstyrene er en viktig arena for involvering av studentrepresentanter og ansatte i styringsprosessene (jf. universitetsdemokratiet).

 • Fakultetene

  Fakultetene er organisert med dekan som øverste leder for fakultetenes samlede virksomhet. Dekan har ansvar for å legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av fakultetet i samarbeid med rektor, prorektor og direktører. Fakultetene er organisert med institutter som representerer den faglige virksomheten. Det er instituttleder som leder instituttene og rapporterer til dekan. Ansvar i styringsprosessene: dekanen er overordnet ansvarlig for styringen av fakultetet og rapporterer til rektor. Videre har dekanen ansvar for å legge til rette for prosesser som sikrer intern involvering og forankring på fakultetet i forbindelse med institusjonens styringsprosesser.

 • Sentrene

  Sentrene utøver faglig virksomhet og er organisert med senterleder/senterdirektør som øverste leder for sentrenes samlede virksomhet. Senterleder har ansvar for å legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av senteret i samarbeid med rektor, prorektor og direktører. Sentrene er organisert med institutter som representerer den faglige virksomheten. Det er instituttleder som leder instituttene og rapporterer til senterleder.

  Ansvar i styringsprosessene

  Senterleder er overordnet ansvarlig for styringen av senteret og rapporterer til rektor. Videre har senterleder ansvar for å legge til rette for prosesser som sikrer intern involvering og forankring på senteret i forbindelse med institusjonens styringsprosesser.

 • Divisjonene

  Divisjonene har ansvar for å sikre gode fellesadministrative tjenester på tvers av institusjonen. Divisjonene ledes av henholdsvis prorektor utdanning, viserektor FoU og direktør for digitalisering og virksomhetsstyring. Divisjonene er organisert i avdelinger som ledes av avdelingsdirektør, og rapporterer til divisjonsdirektør.

  Divisjonenes rolle er tredelt:  

  1. tjenesteleverandør av fellestjenester til fakulteter og sentre.
  2. setter premisser for, forvalter og følger opp systemer, regelverk og institusjonelle styringsprosesser på tvers av organisasjonen.
  3. utfører rådgivning og utredning i strategiske spørsmål for rektor.

  Ansvar i styringsprosessene

  Divisjonene har prosesslederansvar i styringsprosessene. Det innebærer ansvar for å etablere rammene for skriftlige innspill fra fakultet og sentere, skape rom for dialog og involvering, forberede og fasilitere møter og arenaer for drøfting av prioriteringer, den skriftlige utformingen av styresaker om virksomhetsplaner, budsjett og rapportering, samt rektors styringsdokumenter.

 • Rådgivende styrer, råd og utvalg oppnevnt av rektor

  Porteføljestyret

  Porteføljestyret har som hovedansvar å ivareta aktiviteten «prioritering» i OsloMets porteføljestyringsmodell, samt å følge opp prosjektporteføljen og prosjektenes status og framdrift i forhold til strategiske mål for OsloMet. Dette innebærer å gi råd til rektor om hvilke prosjekter som bør inngå i OsloMets prosjektportefølje.

  Porteføljestyret prioriterer hvilke prosjekter som finansieres med strategimidler.

  Tjenesterådet

  Tjenesterådet er et rådgivende organ for rektor. Organet skal gi råd til rektor om saker som angår administrasjon, infrastruktur og støttetjenester på OsloMet, og som er av en institusjonsovergripende og/eller prinsipiell karakter. Dette vil gjelde saker som angår administrative tjenester og måten de leveres og forvaltes på.

  Tjenesterådet skal også sikre at porteføljestyrte prosjekter bemannes riktig.

  Arkitekturstyret

  Arkitekturstyret har rollen som overordnet arkitekturforvalter, og skal i hovedsak godkjenne, forankre og gi råd i viktige spørsmål knyttet til teknologibruk og teknologiutvikling ved OsloMet.

  FoU-utvalget

  Opprettet for å bidra til å utvikle OsloMets FoU- og innovasjonsarbeid. Utvalget skal blant annet gi råd til rektor om en helhetlig FoU-plan i tråd med virksomhetsstrategien, planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet ved institusjonens FoU, og årsplaner og budsjettiltak som omhandler FoU-virksomheten.

  Utdanningsutvalget 

  Opprettet for å bidra til å utvikle OsloMets utdanningen. Utvalget skal blant annet gi råd til rektor om årsplaner og budsjettiltak som omhandler utdanningene ved OsloMet, og om handlingsplaner og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet på utdanningene.

 • Medvirkning og universitetsdemokrati

  Medvirkning ved OsloMet reguleres av Hovedavtalen i staten. I henhold til Hovedavtalen skal de tillitsvalgte skal tas med i beslutningsprosessen i saker som gjelder de ansattes arbeidssituasjon. Innenfor styringsprosessene er det særlig avtalens § 18 som gjør seg gjeldende. I henhold til avtalen skal saker om budsjettforslag og virksomhetens planer for hvordan vedtatt budsjett skal disponeres (virksomhetsplaner) drøftes med de tillitsvalgte. Drøftingene finner sted på IDF-møter på sentralt nivå og lokalt på fakulteter og sentere.

  Universitetsdemokratiet er et organisatorisk særtrekk som gir studenter og de ansatte innflytelse i styringen av universitetet. Universitetsdemokratiet kommer i tillegg til det ordinære medbestemmelsesapparetet i statlige virksomheter (bedriftsdemokratiet), og innebærer en utvidelse av de ansattes anledning til å delta og medvirke i styringsprosesser og beslutninger. Et viktig formål med universitetsdemokratiet er involvering og forankring i organisasjonen, samt å skape grunnlag for legitime beslutninger.

  Ved OsloMet medvirker studenter og ansatte som del av universitetsdemokratiet gjennom deltakelse i råd, utvalg og styreverv. Studentene har dessuten et eget studentparlament for å ivareta studentenes interesser. Leder av Studentparlamentet møter i rektors ledermøte. I tråd med lov om universiteter og høyskoler, skal alle organer med beslutningsmyndighet ha minimum 20 prosent studentrepresentasjon.

 • Relevante lenker