Droppe til innhold
Personalforvaltning

Rekruttering og ansettelse

Her finner du retningslinjer, prosedyrer og skjemaer på rekrutteringsområdet.

Innhold

 1. Behov 
 2. Ansettelsesstopp i administrasjonen
 3. Utlysning
 4. Intervjuprosessen
 5. Ansettelsesdokumenter
 6. Opprykk og sakkyndig vurdering
 7. Mottak av nyansatte – OsloMet Start
 8. Lærlinger - OsloMet som lærebedrift
 9. Internasjonalt mottak, rekruttering og forskermobilitet
 10. Ansettelsesorgan - møter og sammensetning
 11. Lover og regler

1. Behov

Behov for fast, midlertidig eller timelønnet medarbeider? Her finner du det du trenger.

Beslutningstreet under hjelper deg å velge rett ansettelsesform.  Fast ansettelse  er hovedregelen. Midlertidig ansettelse krever alltid særskilt hjemmel, se statsansatteloven § 9.

Som hovedregel skal alle ledige stillinger lyses ut offentlig. Personalreglementet § 4 gir visse unntak fra hovedregelen. Som hovedregel skal alle ansettelser skje etter innstilling i et ansettelsesorgan. Personalreglementets § 11 gir adgang til administrativ ansettelse i visse tilfeller.

Hvordan velge riktig

Ny eller ledig stilling

Timelønnet medarbeider

 • Ved behov for en timelærer/timelønnet medarbeider i inntil 15 t/u / 37,5% stilling  fyller du ut nettskjema Arbeidsavtale for timelønnede. For utfylling av skjema, se brukerveiledning i Rutinebeskrivelse for saksbehandling av arbeidsavtale for timelønnede. 

  • Dersom du har behov for en medarbeider i mer enn 15 timer i uken (gjennomsnittsberegnet gjennom ansettelsesperioden, men likevel ikke over mer enn ett år) skal dette skjemaet ikke brukes. Kontakt HR på ditt fakultet/enhet for bistand til ansettelsen.

  • Timelærer eller gjesteforeleser?
   Normalt er alle eksterne undervisere å anse som timelærere og skal ha godtgjørelse utbetalt som ordinær lønn. Dette har å gjøre med at undervisning som en del av OsloMets kjernevirksomhet og det er OsloMet som har ansvar og risiko for at studentene får den undervisningen de har krav på.

  • Timelærer: forelesninger som er et nødvendig ledd i undervisningen for at studentene kan ta eksamen. Timelærer er en arbeidstaker som får utbetalt ordinær lønn, har krav på feriepenger, sykepenger og pensjonsinnberetning.

  • Gjesteforeleser: enkeltstående forelesninger eller kortere forelesningsserier som ikke er avgjørende for at studentene skal ta eksamen. Gjesteforeleser er en oppdragstaker som får godtgjørelsen utbetalt som honorar (lønn eller næring)

  • Les mer i Rutiner for utbetaling av lønn i forbindelse med inngåelse av timelærerkontrakter
 • Avviksrapportering: Dersom arbeidstaker skulle få fravær som får betydning for lønnsutbetalingen må du snarest ta kontakt med HR seksjonen slik at utbetalingen kan stanses. (Gjelder kun for forhåndsdefinerte og-godkjente oppdrag).

 • Timeliste (.XLS) / Timeliste Engelsk

 • Når gjesteforeleser skal engasjeres brukes denne bestillings-/avtalemalen - også når det sendes faktura for oppdraget:  Enkeltstående undervisningsoppdrag / Engelsk versjon

Lenker til "gamle" skjema:

2. Ansettelsestopp i administrasjonen

Det ble innført begrenset ansettelsesstopp for administrative stillinger ved OsloMet 1. desember 2017.  Ledige oppgaver innefor følgende stillingskategorier  lyses ut i vår internrekrutteringsportal. Dersom det er snakk om en ledig lederstilling, eller en nyopprettet stilling så skal denne lyses ut offentlig på vanlig måte. Rådgiver og seniorrådgiver stillinger ved Avdeling IKT er unntatt fra ordningen.

Har du en ansatt som er innvilget hel eller delvis permisjon, har langvarig sykdomsfravær eller skal fratre eller der enheten blir tillagt nye arbeidsoppgave, kontakt HR. 

Stegene for prosessen er som følger:

 1. Det bør gjøres en jobbanalyse. Et viktig punkt i dette arbeidet kan være en samtale med arbeidstaker som skal fratre. Videre er det viktig å se dette i sammenheng med bemanning og kompetanseoversikt. 
 2. Ta utgangspunkt i mal for intern utlysning og formuler en tekst . HR bistår med utforming og utlysning i internrekrutteringsportalen. 2 uker søknadsfrist.

 3. Det er viktig at du sprer informasjon om oppgavene i relevante fora og på nettarbeidsplassen (NAP). HR kan bistå med deling på NAP
  NB: Skal du senere søke om ekstern utlysning skal du beskrive hva som har blitt gjort utover publisering i portalen.

 4. Etter utløp av søknadsfrist skal det ikke genereres søkerlister

 5. Gjennomfør samtaler med kvalifiserte søkere (eventuelt med støtte fra saksbehandler HR.) Er det interne søkere som ikke er kvalifiserte, skal det vurderes om det er kandidater som gjennom enkel kompetanseheving kan kvalifiseres for oppgavene. I slike tilfeller skal eventuell kompetanseheving fastsettes i en bindende avtale.

 6. Dersom en intern kandidat er aktuell for overflytting til ny enhet avtaler rekrutterende leder overflytting med avgivende leder. HR bistår med den praktiske gjennomføringen av overflyttingen. Skjema for endring av organisatorisk tilhørighet skal fylles ut i Public 360 i tråd med Rutine for endring av organisatorisk tilhørighet.

 7. Hvis det ikke melder seg interne søkere, eller ingen interne søkerne er kvalifisert eller antas å kunne kvalifisere seg gjennom enkel kompetanseheving, må du gjøre en ny vurdering av viktigheten av oppgavene og om oppgavene skal defineres som en ledig stilling.

 8. Konkluderer du med at oppgavene kan defineres som en ledig stilling kan du sende søknad om ekstern utlysning. Se mal for dette. Søknaden skal sendes via HR som legger den til behandling i Public 360

 9. Beslutning om ekstern utlysning tas av Dekan ved fakultet, senterleder når det gjelder SVA og direktør ORV gjeldene fellesadministrasjonen (inkludert SPS). Dette i samarbeid med fagdirektør på det aktuelle området og en oppnevnt fagforeningsrepresentant. Oppnevnt fagforeningsrepresentant er Trude Sundtjønn.

 10. Ved avslag på søknad om ekstern utlysning kan rekrutterende leder velge å gå ny runde med intern utlysning av oppgaver.

Hvis du har lyst ut tilsvarende interne oppgaver de siste 3 månedene kan unntak for intern utlysning være aktuelt. De konkrete tilfellene vurderes av HR

Høsten 2017 ble det også utarbeidet en Håndbok for ledere  i relasjon til Administrasjon for fremtiden prosjektet. I håndboken henvises det også til en mal for gjennomføring av kompetansesamtale med medarbeidere som kan være et hjelpemiddel ved behov kartlegging.

Her finner du hele håndboken i PDF format: Håndbok for ledere i Administrasjon for fremtiden I håndboken finner du  flere prosessbeskrivelser og verktøy (NB: du må være innlogget på nettarbeidsplassen for å frem maler/verktøy).

For HR saksbehandler: Detaljert rutine for intern mobilitet/utlysning

3. Utlysning

Her finner du stillingsbeskrivelser og maler for utlysninger, samt informasjon om lønnsfastsettelse.

Universitetets politikk for rekruttering  til vitenskapelige stillinger stiller krav til internasjonal utlysning og språklige ferdigheter til ansatte.

Dette gjelder også for stillinger som skal utlyses kun i Norden. Erfaring viser at også svenske og danske søkere har færre barrierer for å søke dersom annonsen er på engelsk. Det kan brukes flere aktuelle rekrutteringskanaler som gir et mye større utvalg av søkere.

For å publisere stillinger internasjonalt har Avd. HR laget sentrale avtaler med en rekke internasjonale rekrutteringskanaler. Se oversikt på ressurssidene for internasjonal rekruttering.

Rekrutteringskanaler

Beskrivelser og maler

Lønnsplassering

4. Intervjuprosessen

Dekking av reisekostnader og digitale alternativer

Statens Personalhåndbok, kap. 10, slår fast at det er virksomheten som avgjør hvilke legitimerte reiseutgifter som dekkes i forbindelse med et jobbintervju. Det slås videre fast at «Nye IKT-løsninger gir muligheter for å gjennomføre intervjuer med arbeidssøkere med lang reisevei gjennom for eksempel video- og/eller telefonmøte».

For OsloMet gjelder i tillegg følgende presisering:

"Førstegangsintervju kan gjennomføres ved personlig oppmøte eller via Skype/andre digitale tjenester. Der det er hensiktsmessig gis det anledning til at ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via digitale tjenester. Leder skal tilbys teknisk brukerstøtte fra OsloMet BIT. I de tilfeller hvor ansettelsesprosessen i sin helhet gjennomføres via digitale tjenester skal intervjuer ha gjennomført kompetansehevende tiltak i bruk av digitale intervjuformer.

Enheten dekker reisekostnader.»

Tips til behandling av søkere, intervjuguider, referansesjekk og mal for innstilling finner du her:

Behandling av søkere

Særskilt retningslinje ved ansettelse av fakultetsdirektør

Dokumenter

Intervjuguider 
Maler for referanseintervju
Innstillinger

5. Ansettelsesdokumenter

Her finner du arbeidsavtalen med vedlegg, samt en del hjelpedokumenter for saksbehandler.

Arbeidsavtalen

Vedlegg til arbeidsavtalen Timelister

Norsk

Engelsk

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM):

Budsjettdisponeringsfullmakt gir ansatte myndighet til å disponere midler på universitetets vegne. Den som tildeles BDM plikter og å sette seg inn i hva dette innebærer. Se mer informasjon om fullmakter

Ved ansettelse av ledere eller andre som skal ha budsjettdisponeringsfullmakt er det viktig at følgende skjema fylles ut. Fullmakten skal skannes og sendes regnskap@oslomet.no.

Ledertilganger i SAP, UBW og bestillingssystemer forutsetter at skjema for BDM er utfylt og signert. 

Andre relevante skjemaer relatert til økonomi, lønn og regnskap finner du her

Hjelpedokumenter

6. Opprykk og sakkyndig vurdering

Alle søkere til UF-stillinger skal i utgangspunktet sakkyndig vurderes. Det samme gjelder UF-ansatte som søker om opprykk.

Sakkyndig utvalg - sammensetning

Maler og dokumenter

* gir ikke rett til feriepenger. Les definisjon gjeldene forskjell på oppdrag og arbeidstaker

Opprykk

Vurdering av midlertidige ansatte i stillinger som skal kvalifisere til professor (innen 3 år)

 • Når utlysningsteksten åpner for muligheten for slik midlertidig ansettelse må fakultetet uttrykkelig be sakkyndig utvalg vurdere kandidatene også opp mot § 6-5
 • Ved ny vurdering av den midlertidige ansatte skal opprinnelig utlysningstekst legges til grunn. Søknad, CV og opprinnelige innsendte publikasjoner legges ved sammen med tidligere sakkyndig rapport. Søknad og publikasjoner suppleres med arbeider i de tre årene hvor medarbeideren har vært midlertidig ansatt.
 • Så sant det er mulig skal samme sakkyndig komite re-oppnevnes. Eventuelle endringer i sammensetningen begrunnes i saksfremlegget til ansettelsesutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter. Det er de som oppnevner også denne komiteen

Se forøvrig UH-loven §6-5

Forslag til formulering i utlysningstekst kan være: 

«Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.»

7. Mottak av nyansatte – OsloMet Start

8. Lærlinger - OsloMet som lærebedrift

OsloMet har som offentlig virksomhet ansvar for mottak av lærlinger som del av vår samfunnskontrakt. Per høsten 2019 er det ansatt 11 lærlinger ved universitetet. Det er utarbeidet en ressursplan som beskriver OsloMet som lærebedrift.  Planen er gjeldende for perioden 2019-2022. 
 

9. Internasjonal rekruttering og forskermobilitet

10. Ansettelsesorgan - møter og sammensetning  

Ansettelsesutvalg for professorer, forsker 1 og dosenter

Her finner du informasjon om ansettelsesutvalget, samt møtedatoer og kontaktinfo.

Sammensetning av ansettelsesutvalget: 
 • Rektor (eller den som rektor bemyndiger)
 • En tjenestemannsrepresentant (oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene)
 • HR-direktør (eller den som bemyndiges)
 • Dekan/senterleder ved vedkommende fakultet/senter (eller den som bemyndiges)
 • En studentrepresentant, med vara, oppnevnt av Studentparlamentet
Representant for tjenestemannsorganisasjonene for perioden 01.08.18 – 31.07.20:
 • Amy Østertun Geirdal, fast representant
Representant for studentene: (oppnevnt av Studentparlamentet)
 • HaiWei Shen
 • Helene Wilhelmsen (vara)
Frister/datoer for møter våren 2020
Frist for oppmelding i P360 (saksfremlegg med vedlegg) 
fredag kl . 15.00
Møtedato 
mandag kl.12.00
17. januar 27. januar
21.februar 2.mars
20.mars 30.mars
17.april 27.april
15.mai 25.mai
12.juni 22.juni

Oppmelding av saker skjer i Public 360. Her finner du veiledning for oppmelding.

Ansettelsesråd og ansettelsesutvalg i Fellesadministrasjonen

Her finner du informasjon om møter og oppmeldinger til ansettelsesråd og -utvalg i fellesadministrasjonen.

Møtedatoer og frister våren 2020

Frist oppmelding på mail

Fredag kl. 12.00

Frist dokumenter i P360

Fredag kl. 15.00

Frist elektronisk gjennomgang

Torsdag kl. 12.00

Møtedato hvis behov

Fredag

Merknad

10.januar

10.januar

16.januar

17.januar

 

24.januar

24.januar

30.januar

31.januar

 

7.februar

7.februar

13.februar

14.februar

 

21.februar

21.februar

27.februar

28.februar

 

6.mars

6.mars

12.mars

13.mars

*

20.mars

20.mars

26.mars

27.mars

*

17.april

17.april

23.april

24.april

*

30.april

30.april

7.mai

08.mai

 
15.mai 15.mai 21.mai 22.mai  
29.mai 29.mai 4.juni 5.juni  
12.juni 12.juni 18.juni 19.juni  
26.juni 26.juni 2.juli 3.juli  

*Utlysingstekster skal utformes i nynorsk språkdrakt. Øvrige dokumenter til ansettelsesråd og -utvalg utformes i den målform du foretrekker.

Oppmelding

HUSK! Alle saker skal meldes til oppmeld-tilsorgan@hioa.no senest kl. 1200 fredag en uke før møtedato, og alle dokumenter skal være tilgjengelig for saksbehandlere i Avd. HR senest kl. 15 samme dag. I e-postens emnefelt må det angis om saken skal til TA-rådet eller til UF-utvalget samt hvilken møtedato saken meldes opp til.

Det kan skje at begge møtene ivaretas av samme saksbehandler, eller at en annen saksbehandler ved Avd. HR overtar møtet, men så lenge ovennevnte oppmelding av saker gjøres vil sakene uansett være i gode hender. 

Tjenestemannsrepresentanter i ansettelsesråd og -utvalg i perioden 1.8.18 - 31.7.20

Professor/Dosent
 • Fast: Amy Østertun Geirdal
 • Vara: 
Fakultet for helsevitenskap (HV)

Utvalg (UF)

 • Fast: Vidar Frigstad
 • Vara: Kari Dahl
 • Fast: Inger Lise Neslein
 • Vara: Hilde Sylliaas

Råd (TA)

 • Fast: Ingeborg Sunde
 • Vara: Inger Langeggen
 • Fast: An-Magritt Hortman
 • Vara: Ikke avklart – avventer svar fra org.
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Utvalg (UF)

 • Fast: Mette Vaagan Slåtten
 • Vara:  Anne Waldrop
 • Fast: Olav Hovdelien
 • Vara: Eldbjørg Schön og Anne-Catrine Wolden

Råd (TA)

 • Fast: Kathrine Løvberg
 • Vara:  Runa Grimstad Wold 
 • Fast: Eva Skals Johnskareng
 • Vara: Mariann Tvetene
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Utvalg (UF)

 • Fast: Anders Graver Knudsen
 • Vara: 
 • Fast: Heidi Woll
 • Vara: Kirstin Skaret Orgeret 

Råd (TA)

 • Fast: Anne Elisabeth Juul Persbråten
 • Vara: Tone Gjerding
 • Fast: Astrid Limandvik
 • Vara:
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Utvalg (UF)

 • Fast: Boning Feng
 • Vara: Christian Nordahl-Rolfsen
 • Fast: Ismail Hassan
 • Vara: Kyrre Andersen

Råd (TA)

 • Fast: Majken Solberg
 • Vara: Silje Røysen Salvador
 • Fast: Veslemøy Hollekim Skånlund
 • Vara: Hanne B. I. Heiervang
Fellesadministrasjonen (FA)

Utvalg (UF)

 • Fast: Marit Greek
 • Vara:  
 • Fast: Anne Leseth
 • Vara: Tore Kr. Schjølberg
 • Studentrepresentanter: 
  • Helene Wilhelmsen
  • HaiWei Shen (vara)

Råd (TA)

 • Fast: Amir Haghighifard
 • Vara: Ingvild Nordang og Trine Beate Elvebakken
 • Fast: Bjørn Ervik
 • Vara:  Tom Syvertsen

11. Lover og regler

I lenken finner du en oversikt over lover og regler tilknyttet ansettelser.

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Politikk for rekruttering til vitenskapelige stillinger

chatbot-portlet