Før du søker opprykk - Ansatt

Før du søker opprykk

Før du søker opprykk

For å søke opprykk til professor, dosent, førstelektor, forsker eller førstebibliotekar (UF-stilling) ved OsloMet, må disse formelle kravene være oppfylt. Ta kontakt med din leder og HR-seksjonen ved fakultetet du er ansatt ved når du tenker å starte prosessen med å søke opprykk.
 • For midlertidig ansatt etter uhl § 6-5

 • For opprykk til professor

  • Du må ha tiltrådt stilling som førsteamanuensis.
  • Du må være ansatt i fast stilling eller i åremålsstilling.
  • Du må ha minst 50% stilling.
  • Du kan bare søke opprykk innenfor det fagområdet du er ansatt i ved OsloMet.
  • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå 2 år fra forrige søknad ble mottatt før du kan søke på nytt. 2-årsgrensen gjelder selv om du trakk søknaden din sist du søkte om opprykk.
  • Hvis det er lyst ut professorstilling i ditt spesialfelt ved OsloMet må du vente i 2 år fra søknadsfristen før du kan søke om opprykk. Det gjelder enten du søkte stillingen og ikke ble funnet kompetent eller du lot være å søke stillingen.
  • Husk også det er viktig at du får med all dokumentasjon når du sender inn søknaden din, da det ikke er anledning til å ettersende dokumentasjon. Se også retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
  • Hvis du ønsker å bruke en tidligere kompetansevurdering fra norsk institusjon som grunnlag for å søke opprykk, så kan denne være maksimalt 6 år gammel og den må være enstemmig og utvilsom. For kompetansevurderinger fra andre institusjoner enn OsloMet se eget punkt lenger ned.
  • Opprykk tildeles av ansettelsesutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter og gis med virkning fra søknaden er mottatt.
 • For opprykk til dosent

  • Du må ha tiltrådt stilling som førstelektor.
  • Du må være ansatt i fast stilling eller i åremålsstilling.
  • Du må ha minst 50% stilling.
  • Du kan bare søke opprykk innenfor det fagområdet du er ansatt i ved OsloMet.
  • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå 2 år før du kan søke på nytt.
  • Husk også det er viktig at du får med all dokumentasjon når du sender inn søknaden din, da det ikke er anledning til å ettersende dokumentasjon (med mindre sakkyndig komite etterspør dokumentasjon).
  • Opprykk tildeles av ansettelsesutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter og gis med virkning fra første dag i måneden etter at søknaden er levert.
 • Opprykk til førsteamanuensis på grunnlag av avlagt doktorgrad

  Formål og omfang

  Opprykk til førsteamanuensis på grunnlag av avlagt doktorgrad

  Ansvar og myndighet

  Dekan er ansvarlig for at rutinen følges og at administrativt opprykk til førsteamanuensis på bakgrunn av avlagt doktorgrad er i tråd med OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse, og i henhold til forskrift og lov. 

  Handlinger

  Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis på bakgrunn av avlagt doktorgrad må også OsloMets kriterier for utdanningsfaglig kompetanse for stillingen som førsteamanuensis være dokumentert. 

  Søknad med dokumentasjon sendes HR-rådgiver ved fakultetet. 

  Prodekan for utdanning, eventuelt instituttleder, vurderer og godkjenner dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Mal for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse på grunnlag av avlagt doktorgrad skal benyttes og arkiveres i P360. 

  Godkjent utdanningsfaglig kompetanse bekreftes i brev om opprykk som sendes til den ansatte. 

  Virkningstidspunktet for opprykket er fra den første måneden etter at doktorgradsavhandlingen er innlevert til bedømmelse. Dette må dokumenteres. 

  Tillatelse til å fravike prosedyren

  HR-direktøren kan gi tillatelse til at rutinen fravikes. 

  Godkjenning og fullmakt til å endre

  HR-direktør. Godkjent desember 2022.

 • For opprykk til førstelektor

  • Du må ha tiltrådt stilling som universitetslektor.
  • Du må være ansatt i fast stilling eller i åremålsstilling.
  • Du må ha minst 50% stilling.
  • Du kan bare søke opprykk innenfor det fagområdet du er ansatt i ved OsloMet.
  • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå 2 år etter at det er gitt melding om avslag før du kan søke på nytt.
  • Opprykk tildeles av ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger og gis med virkning fra første dag i måneden etter at søknaden er levert.
 • For opprykk til forsker 1183

  • Du må ha tiltrådt fast stilling, åremålsstilling eller eksternt finansiert stilling hvor ansettelsesforholdet har en varighet på 3 år eller mer utover søknadstidspunkt for opprykket.
  • Du kan bare søke om opprykk innen det fagområde/forskningsfelt du er ansatt i ved OsloMet.
  • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå 2 år før du kan søke på nytt.
  • Hvis du ønsker å bruke en professorkompetanseerklæring fra norsk institusjon som grunnlag for å søke opprykk, så kan denne være maksimalt 6 år gammel og den må være enstemmig og utvilsom.
  • Søknadsfrist for søknad om opprykk til forsker 1183 er 1. mai hvert år.
  • Det er ikke anledning til å ettersende arbeider etter søknadsfristen.
  • Opprykk tildeles av ansettelsesutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter og gis med virkning fra søknadstidspunktet.
 • For opprykk til forsker 1109

  • Du må ha tiltrådt fast stilling, åremålsstilling eller eksternt finansiert stilling hvor ansettelsesforholdet har en varighet på 2 år eller mer utover søknadstidspunkt for opprykket.
  • Du kan bare søke om opprykk innen det fagområde/forskningsfelt du er ansatt i ved OsloMet.
  • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå 1 år fra melding om avslag før du kan søke på nytt.
  • Opprykk tildeles av ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger og gis med virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert.
 • For opprykk til førstebibliotekar

 • Kompetansevurdering fra annen institusjon

  Dersom du har søkt på stilling ved annen norsk institusjon og ønsker å bruke kompetansevurderingen du fikk i den sammenhengen til å søke opprykk ved OsloMet må du være oppmerksom på følgende:

  • Du kan ikke levere søknad om opprykk før det er fattet endelig vedtak om ansettelse ved den andre institusjonen. Dette må bekreftes. Du behøver ikke selv være tilbudt stillingen.
  • Dersom du er den eneste/en av få som er funnet kvalifisert til stillingen så må du "stå løpet ut". Dersom du trekker søknaden når kompetansevurderingen foreligger risikerer du at det ikke blir fattet vedtak om ansettelse og du vil da ikke kunne bruke kompetansevurderingen som grunnlag for å søke opprykk ved OsloMet, jf. første kulepunkt.
  • Dersom det ikke tidligere er gjort vedtak om godkjenning av vurderinger fra den aktuelle institusjonen, vil ansettelsesutvalget gjøre en generell vurdering av denne. I tillegg gjør ansettelsesutvalget en konkret vurdering av kompetansevurderingen.
  • Ansettelsesutvalget gjør også en vurdering av om fagområdet du har søkt stilling i ved den andre institusjonen er i samsvar med fagområdet du er ansatt i ved OsloMet.
  • Kompetansevurdering som skal benyttes som grunnlag for opprykksøknad må være enstemmig og utvilsom.
  • For opprykk til professor og forsker 1183 kan kompetansevurderingen ikke være mer enn 6 år gammel.
 • Viktige lenker

 • Verktøy - opprykk