Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning / Rekruttering og ansettelse

Nyttig informasjon før du søker opprykk

Disse formelle kravene må være oppfylt for at du kan søke om opprykk i UF-stilling.

For opprykk til alle stillingskoder (unntatt universitetslektor):

 • Du må ha tiltrådt stillingen.
 • Du må være ansatt i fast stilling eller i åremålsstilling.
 • Du må ha minst 50 % stilling (ikke for forsker opprykk)
 • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå 2 år før du kan søke på nytt.
 • Du kan bare søke opprykk innenfor det fagområdet du er ansatt.

Ønsker du å søke opprykk til professor må du i tillegg være oppmerksom på at

 • 2-årsgrensen gjelder selv om du trakk søknaden din sist du søkte om opprykk.
 • Dersom det er utlyst en professorstilling i din spesialitet ved OsloMet, må du vente i 2 år fra søknadsfristen før du kan søke om opprykk.

For å søke opprykk til professor må du være ansatt i en førsteamanuensisstilling. For å søke opprykk til dosent må du være ansatt i førstelektorstilling. Vær også oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å søke om overgang mellom førstelektor og førsteamanuensis (med virkning fra 15. september 2015).

Dersom du har søkt på stilling ved annen institusjon og ønsker å bruke kompetansevurderingen du fikk der som grunnlag for å søke opprykk:

 • Du kan ikke levere søknad om opprykk før det er fattet vedtak om ansettelse ved den andre institusjonen.
 • Det må være fattet endelig vedtak ved den andre institusjonen – det betyr at dersom du er den eneste som innstilles til stillingen så må du "stå løpet ut" og få tilbud om stillingen før du kan bruke kompetansevurderingen som grunnlag for å søke opprykk ved OsloMet.
 • OsloMet kan velge ikke å godkjenne kompetansevurderinger fra andre institusjoner. Du må undersøke om den institusjonen du har søkt stilling ved er blant de OsloMet tidligere har "godkjent". Dersom det ikke tidligere er gjort vedtak om godkjenning av vurderinger fra den aktuelle institusjonen, vil ansettelsesutvalget gjøre en generell vurdering av om institusjonen stiller minst de samme kravene som oss, i tillegg til å vurdere din konkrete kompetansevurdering opp mot fagområdet ditt.

Husk også at for professor- og dosentopprykk er det viktig at du får med all dokumentasjon når du sender inn søknaden din, da det ikke er anledning til å ettersende dokumentasjon.

For forskerstillinger gjelder følgende

 • Du må stå i fast stilling, åremålsstilling eller eksternt finansiert stilling hvor ansettelsesforholdet har en varighet på 3 år eller mer (opprykk til forsker 1183) / 2 år eller mer (opprykk til forsker 1109) utover søknadstidspunktet.
 • Du kan bare søke om opprykk innen det fagområde/forskningsfelt du er ansatt.
 • Hvis du har søkt om opprykk tidligere må det gå to år før du kan søke på nytt.
 • Hvis du ønsker å bruke en professorkompetanseerklæring fra norsk institusjon som grunnlag for å søke opprykk til forsker 1183, så kan denne være maksimalt 6 år gammel og den må være enstemmig og utvilsom.
 • Søknadsfrist for søknad om opprykk til forsker 1183 er 1. mai hvert år.
 • Det er ikke anledning til å ettersende arbeider etter søknadsfristen.

Krav til søknaden

For opprykk til professor

§ 1-2.Kriterier for ansettelse i stilling som professor

(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
eller
(2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 

§2-2  (5) Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse.

a)For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider.
b)For dokumentasjon av skapende og utøvende kunstnerisk kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 kunstneriske arbeider eller publikasjoner.

Dokumentasjonen kan bl.a. bestå av

-kunstneriske originalarbeider
-gjengivelse av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller liknende
-publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet
-dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger, oppsettinger ved for eksempel program, katalog, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
-kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søkeren skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.

For opprykk til dosent

§ 1-3.
Kriterier for ansettelse i stilling som dosent

(1)

a)Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
b)Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
c)I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
-Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
-Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
-Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
-Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
-Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
-Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
-Oppbygging av vitenskapelige samlinger

og

(2) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

§2-3(5)
Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert kompetanse innenfor forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot yrkesfeltet og pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet, jf. § 1-1 og § 1-3.

Det er anledning til å levere inntil 15 skriftlige arbeider.

Søkere skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.

Nyttige lenker

chatbot-portlet